Близу 40.000 људи посетило Музеј на Ушћу

Близу 40.000 људи посетило Музеј на Ушћу

2 новембра 2017

Из­ло­жбу „Се­квен­це” у Му­зе­ју са­вре­ме­не умет­но­сти за пр­вих се­дам да­на од отва­ра­ња зда­ња на Ушћу об­и­шло је го­то­во 40.000 по­се­ти­ла­ца. Као знак за­хвал­но­сти пу­бли­ци бес­пла­тан ула­зак у му­зеј би­ће омо­гу­ћен до по­не­дељ­ка, 30. ок­то­бра, у вре­ме­ну од од 10 до 18 са­ти. Ре­кор­дан дан био је пе­так, ка­да је за­бе­ле­же­но 9.776 по­се­ти­ла­ца. Од по­не­дељ­ка ће улаз би­ти на­пла­ћи­ван 300 ди­на­ра, за сту­ден­те, сред­њо­школ­це, основ­це и пен­зи­о­не­ре улаз ће би­ти 150, а за груп­не по­се­те 200 ди­на­ра. Му­зеј ће по ре­гу­лар­ном рад­ном вре­ме­ну ра­ди­ти од 10 до 18 са­ти, че­тврт­ком од 10 до 22 са­та, док ће утор­ком би­ти за­тво­рен.

Упи­тан на кон­фе­рен­ци­ји за ме­ди­је ко­ли­ко је укуп­но ко­шта­ла ре­кон­струк­ци­ја, Сло­бо­дан На­ка­ра­да, вр­ши­лац ду­жно­сти ди­рек­то­ра, ре­као је да се још не зна та­чан из­нос за пе­ри­од од 2007, али да је у за­вр­шној фа­зи по­тро­ше­но 598 ми­ли­о­на ди­на­ра.

– Још не знам да ли ће би­ти уште­да, али не­ће­мо пре­ко­ра­чи­ти но­вац ко­ји је пред­ви­ђен. Чим са­чи­ни­мо пре­ци­зан из­ве­штај, пре­зен­то­ва­ће­мо га де­таљ­но – ре­као је На­ка­ра­да. – Бу­џет за на­ред­ну го­ди­ну је на­пра­вљен, пре­да­ли смо га Ми­ни­стар­ству кул­ту­ре. Тек смо се пре­се­ли­ли и по­треб­но нам је ма­ло вре­ме­на да се кон­со­ли­ду­је­мо. По­став­ка „Се­квен­це” би­ће у му­зе­ју на­ред­них осам ме­се­ци, мо­ћи ће да се ме­ња, до­пу­њу­је, за ка­сни­је има­мо пла­но­ве ко­је са­да не бих от­кри­вао. Раз­го­ва­ра­ли смо са ви­ше од 40 струч­ња­ка и ко­ле­га из ре­ги­о­на, хо­ће­мо да ра­ди­мо и ре­ги­о­нал­не про­гра­ме.

На дан отва­ра­ња згра­де, 20. ок­то­бра, у ве­чер­њим ча­со­ви­ма, при­ве­де­ни су умет­ни­ци Вла­дан Је­ре­мић и Урош Јо­ва­но­вић због пер­фор­ман­са у ко­ји­ма су ко­ри­шће­не фо­то­гра­фи­је пред­сед­ни­ка Ср­би­је Алек­сан­дра Ву­чи­ћа. Је­ре­мић је но­сио ма­ску са ли­ком пред­сед­ни­ка и по­зи­вао по­се­ти­о­це у парку испред музеја да и са­ми ста­ве ма­ске и да де­ле сен­дви­че-фла­је­ре про­ла­зни­ци­ма, док је Јо­ва­но­вић у му­зеј по­ку­шао да уне­се ура­мље­ну Ву­чи­ће­ву сли­ку. На мол­бу да про­ко­мен­та­ри­ше та два ин­ци­ден­та, На­ка­ра­да је од­го­во­рио да ни­је био лич­но при­су­тан, да су му до­га­ђа­ји пре­при­ча­ни, да је реч о два одво­је­на слу­ча­ја, да су пер­фор­ман­си би­ли не­на­ја­вље­ни и да се му­зеј не­ће ме­ша­ти у по­сао по­ли­ци­је.

– Знам да су ле­ги­ти­ми­са­на ли­ца у пар­ку ре­кла ин­спек­то­ри­ма да су умет­ни­ци, при­шла су и два на­ша ку­сто­са, да то по­твр­де, али су их они уда­љи­ли, ту ми ни­шта да­ље ни­смо мо­гли. Што се уно­ше­ња сли­ке ти­че, ни­јед­на ин­сти­ту­ци­ја не би до­зво­ли­ла уно­ше­ње не­чег слич­ног без на­ја­ве, ре­кли смо обез­бе­ђе­њу да сли­ка не мо­же да уђе, али да умет­ни­ци мо­гу. Кре­ну­ло је ко­шка­ње, он­да су се по­ја­ви­ли ин­спек­то­ри у ци­ви­лу и ре­кли да они да­ље пре­у­зи­ма­ју. Раз­у­мем же­љу да се из­ра­зи не­го­до­ва­ње, али ми мо­ра­мо као ин­сти­ту­ци­ја да за­шти­ти­мо имо­ви­ну и пу­бли­ку, јер обез­бе­ђе­ње је за ових се­дам да­на про­на­шло осам но­же­ва, два скал­пе­ла и шраф­ци­гер – до­дао је На­ка­ра­да.

Ку­стос Де­јан Сре­те­но­вић, аутор кон­цеп­та по­став­ке „Се­квен­це”, од­го­ва­ра­ју­ћи на исто пи­та­ње, го­во­рио је о ге­рил­ским пер­фор­ман­си­ма ко­ји се не на­ја­вљу­ју, ко­ји све­сно про­из­во­де про­во­ка­ци­ју, као и да сма­тра да је до при­во­ђе­ња до­шло због ре­кви­зи­та ко­ји су има­ли лик пред­сед­ни­ка Ву­чи­ћа на се­би.

– МСУ тре­ба да бра­ни сло­бо­ду, из ког раз­ло­га смо по­ку­ша­ли да по­мог­не­мо умет­ни­ци­ма у пар­ку. Ово је био атак на сло­бо­ду умет­но­сти, ов­де има­мо до­ста де­ла ко­ја се ба­ве кри­ти­ком вла­сти. Му­зеј ни­ка­да ни­је био ике­ба­на, већ је увек био отво­рен за кри­ти­ку и про­ме­не. Као аутор из­ло­жбе не бих имао ни­шта про­тив да се сли­ка ко­ју су по­ку­ша­ли да уне­су у му­зеј ста­ви ме­ђу екс­по­на­те, иако је то кри­ти­ка му­зе­ја и мог ра­да – ре­као је Сре­те­но­вић.

Шеф ку­сто­са Зо­ран Ерић сло­жио се да је реч о две одво­је­не си­ту­а­ци­је.

– Би­ли смо на­крат­ко при­сут­ни у пар­ку и рекли да као кустоси подржавамо уметност у јавном простору. Ни­је де­ло­ва­ло да ће Јеремић би­ти при­ве­ден, не знам шта је на кра­ју ис­про­во­ци­ра­ло та­кав крај. Мо­же­мо да ди­ску­ту­је­мо о умет­нич­кој сло­бо­ди и оно­ме што ми као ку­сто­си по­др­жа­ва­мо кроз сво­је про­јек­те, али ни­је на на­ма да ко­мен­та­ри­ше­мо ка­ко по­ли­ци­ја де­лу­је, јер се све одр­жа­ло ми­мо на­ше кон­тро­ле, зна­ња и са­зна­ња. Што се уно­ше­ња сли­ке ти­че, обез­бе­ђе­ње је, за раз­ли­ку од ку­сто­са, мо­ра­ло да ис­пу­ња­ва сво­је оба­ве­зе и шти­ти имо­ви­ну, у ком сми­слу су упо­зо­ри­ли да уно­ше­ње ве­ли­ког пред­ме­та ни­је мо­гу­ће. По­ли­тич­ки аспект пер­фор­ман­са је већ пи­та­ње за са­ме умет­ни­ке – ис­та­као је Ерић.

KOMENTARIОставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *ИНТЕРМАГАЗИН НА FACEBOOK-u