Близу 40.000 људи посетило Музеј на Ушћу

Blizu 40.000 ljudi posetilo Muzej na Ušću

2 novembra 2017

Iz­lo­žbu „Se­kven­ce” u Mu­ze­ju sa­vre­me­ne umet­no­sti za pr­vih se­dam da­na od otva­ra­nja zda­nja na Ušću ob­i­šlo je go­to­vo 40.000 po­se­ti­la­ca. Kao znak za­hval­no­sti pu­bli­ci bes­pla­tan ula­zak u mu­zej bi­će omo­gu­ćen do po­ne­delj­ka, 30. ok­to­bra, u vre­me­nu od od 10 do 18 sa­ti. Re­kor­dan dan bio je pe­tak, ka­da je za­be­le­že­no 9.776 po­se­ti­la­ca. Od po­ne­delj­ka će ulaz bi­ti na­pla­ći­van 300 di­na­ra, za stu­den­te, sred­njo­škol­ce, osnov­ce i pen­zi­o­ne­re ulaz će bi­ti 150, a za grup­ne po­se­te 200 di­na­ra. Mu­zej će po re­gu­lar­nom rad­nom vre­me­nu ra­di­ti od 10 do 18 sa­ti, če­tvrt­kom od 10 do 22 sa­ta, dok će utor­kom bi­ti za­tvo­ren.

Upi­tan na kon­fe­ren­ci­ji za me­di­je ko­li­ko je ukup­no ko­šta­la re­kon­struk­ci­ja, Slo­bo­dan Na­ka­ra­da, vr­ši­lac du­žno­sti di­rek­to­ra, re­kao je da se još ne zna ta­čan iz­nos za pe­ri­od od 2007, ali da je u za­vr­šnoj fa­zi po­tro­še­no 598 mi­li­o­na di­na­ra.

– Još ne znam da li će bi­ti ušte­da, ali ne­će­mo pre­ko­ra­či­ti no­vac ko­ji je pred­vi­đen. Čim sa­či­ni­mo pre­ci­zan iz­ve­štaj, pre­zen­to­va­će­mo ga de­talj­no – re­kao je Na­ka­ra­da. – Bu­džet za na­red­nu go­di­nu je na­pra­vljen, pre­da­li smo ga Mi­ni­star­stvu kul­tu­re. Tek smo se pre­se­li­li i po­treb­no nam je ma­lo vre­me­na da se kon­so­li­du­je­mo. Po­stav­ka „Se­kven­ce” bi­će u mu­ze­ju na­red­nih osam me­se­ci, mo­ći će da se me­nja, do­pu­nju­je, za ka­sni­je ima­mo pla­no­ve ko­je sa­da ne bih ot­kri­vao. Raz­go­va­ra­li smo sa vi­še od 40 struč­nja­ka i ko­le­ga iz re­gi­o­na, ho­će­mo da ra­di­mo i re­gi­o­nal­ne pro­gra­me.

Na dan otva­ra­nja zgra­de, 20. ok­to­bra, u ve­čer­njim ča­so­vi­ma, pri­ve­de­ni su umet­ni­ci Vla­dan Je­re­mić i Uroš Jo­va­no­vić zbog per­for­man­sa u ko­ji­ma su ko­ri­šće­ne fo­to­gra­fi­je pred­sed­ni­ka Sr­bi­je Alek­san­dra Vu­či­ća. Je­re­mić je no­sio ma­sku sa li­kom pred­sed­ni­ka i po­zi­vao po­se­ti­o­ce u parku ispred muzeja da i sa­mi sta­ve ma­ske i da de­le sen­dvi­če-fla­je­re pro­la­zni­ci­ma, dok je Jo­va­no­vić u mu­zej po­ku­šao da une­se ura­mlje­nu Vu­či­će­vu sli­ku. Na mol­bu da pro­ko­men­ta­ri­še ta dva in­ci­den­ta, Na­ka­ra­da je od­go­vo­rio da ni­je bio lič­no pri­su­tan, da su mu do­ga­đa­ji pre­pri­ča­ni, da je reč o dva odvo­je­na slu­ča­ja, da su per­for­man­si bi­li ne­na­ja­vlje­ni i da se mu­zej ne­će me­ša­ti u po­sao po­li­ci­je.

– Znam da su le­gi­ti­mi­sa­na li­ca u par­ku re­kla in­spek­to­ri­ma da su umet­ni­ci, pri­šla su i dva na­ša ku­sto­sa, da to po­tvr­de, ali su ih oni uda­lji­li, tu mi ni­šta da­lje ni­smo mo­gli. Što se uno­še­nja sli­ke ti­če, ni­jed­na in­sti­tu­ci­ja ne bi do­zvo­li­la uno­še­nje ne­čeg slič­nog bez na­ja­ve, re­kli smo obez­be­đe­nju da sli­ka ne mo­že da uđe, ali da umet­ni­ci mo­gu. Kre­nu­lo je ko­ška­nje, on­da su se po­ja­vi­li in­spek­to­ri u ci­vi­lu i re­kli da oni da­lje pre­u­zi­ma­ju. Raz­u­mem že­lju da se iz­ra­zi ne­go­do­va­nje, ali mi mo­ra­mo kao in­sti­tu­ci­ja da za­šti­ti­mo imo­vi­nu i pu­bli­ku, jer obez­be­đe­nje je za ovih se­dam da­na pro­na­šlo osam no­že­va, dva skal­pe­la i šraf­ci­ger – do­dao je Na­ka­ra­da.

Ku­stos De­jan Sre­te­no­vić, autor kon­cep­ta po­stav­ke „Se­kven­ce”, od­go­va­ra­ju­ći na isto pi­ta­nje, go­vo­rio je o ge­ril­skim per­for­man­si­ma ko­ji se ne na­ja­vlju­ju, ko­ji sve­sno pro­iz­vo­de pro­vo­ka­ci­ju, kao i da sma­tra da je do pri­vo­đe­nja do­šlo zbog re­kvi­zi­ta ko­ji su ima­li lik pred­sed­ni­ka Vu­či­ća na se­bi.

– MSU tre­ba da bra­ni slo­bo­du, iz kog raz­lo­ga smo po­ku­ša­li da po­mog­ne­mo umet­ni­ci­ma u par­ku. Ovo je bio atak na slo­bo­du umet­no­sti, ov­de ima­mo do­sta de­la ko­ja se ba­ve kri­ti­kom vla­sti. Mu­zej ni­ka­da ni­je bio ike­ba­na, već je uvek bio otvo­ren za kri­ti­ku i pro­me­ne. Kao autor iz­lo­žbe ne bih imao ni­šta pro­tiv da se sli­ka ko­ju su po­ku­ša­li da une­su u mu­zej sta­vi me­đu eks­po­na­te, iako je to kri­ti­ka mu­ze­ja i mog ra­da – re­kao je Sre­te­no­vić.

Šef ku­sto­sa Zo­ran Erić slo­žio se da je reč o dve odvo­je­ne si­tu­a­ci­je.

– Bi­li smo na­krat­ko pri­sut­ni u par­ku i rekli da kao kustosi podržavamo umetnost u javnom prostoru. Ni­je de­lo­va­lo da će Jeremić bi­ti pri­ve­den, ne znam šta je na kra­ju is­pro­vo­ci­ra­lo ta­kav kraj. Mo­že­mo da di­sku­tu­je­mo o umet­nič­koj slo­bo­di i ono­me što mi kao ku­sto­si po­dr­ža­va­mo kroz svo­je pro­jek­te, ali ni­je na na­ma da ko­men­ta­ri­še­mo ka­ko po­li­ci­ja de­lu­je, jer se sve odr­ža­lo mi­mo na­še kon­tro­le, zna­nja i sa­zna­nja. Što se uno­še­nja sli­ke ti­če, obez­be­đe­nje je, za raz­li­ku od ku­sto­sa, mo­ra­lo da is­pu­nja­va svo­je oba­ve­ze i šti­ti imo­vi­nu, u kom smi­slu su upo­zo­ri­li da uno­še­nje ve­li­kog pred­me­ta ni­je mo­gu­će. Po­li­tič­ki aspekt per­for­man­sa je već pi­ta­nje za sa­me umet­ni­ke – is­ta­kao je Erić.

KOMENTARIOstavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *