Crnogorac M. Đ.

Crnogorac M. Đ.

30 jula 2013

cedomir-anticPiše: Čedomir Antić

Pred po­sla­ni­ci­ma je svje­do­čio iz­vje­sni Cr­no­go­rac M.Đ. Ne­za­šti­ćen, upla­šen i na mno­ge na­či­ne ugro­žen, on je oba­vje­šta­vao jav­nost o svo­jim broj­nim i pre­te­škim pro­ble­mi­ma.

Sr­bi­ja je za sve kri­va. Evo, od­go­vor­na je i što su sti­dlji­vi slu­žbe­ni­ci cr­no­gor­skog re­ži­ma po­sta­li zvi­je­zde zlo­gla­snog vi­deo-snim­ka o ko­rup­ci­ji. Po­zna­to je da bez su­per­i­or­ne voj­no-bez­bjed­no­sne teh­no­lo­gi­je ta­ko ne­što ne bi bi­lo mo­gu­će ni sni­mi­ti, a ka­mo­li re­ži­ra­ti i iz­mon­ti­ra­ti. U Cr­noj Go­ri, što je „sva­kom do­bro­na­mjer­nom i po­šte­nom gra­đa­ni­nu ja­sno“ (ka­ko je to ne­kad dav­no po­et­ski go­vo­rio po­li­tič­ki ro­di­telj M.Đ.), ne­ma ko­rup­ci­je. Pre­ma to­me, po­red so­fi­sti­ci­ra­nih, slo­že­nih ure­đa­ja (mo­bil­nih te­le­fo­na) pro­iz­ved­ne­ih u si­li­kat­noj ma­lo­mo­kro­lu­škoj do­li­ni, po­treb­na je i ge­net­ska la­bo­ra­to­ri­ja klo­no­va, ka­kvu je Sr­bi­ja osno­va­la u oko­li­ni taj­ne lo­ka­ci­je – gra­da na­uč­ni­ka, pod na­zi­vom Le-Ba­ne – pod upra­vom ta­len­to­va­nog, ali su­ma­nu­tog na­uč­ni­ka „Soj­ko­vi­ća“ (ko­ji je, da ne bu­de za­bu­ne, i de­pu­tat u Vr­hov­nom so­vje­tu i član CK par­ti­je Bo­ri­sa Ta­di­ća). Da­kle, slu­žba je kri­va, ona je sni­mi­la ne­što što je ne­mo­gu­će sni­mi­ti, teh­ni­kom ko­ja is­kri­vlju­je stvar­nost, uz po­moć glu­ma­ca-dvoj­ni­ka pro­iz­ve­de­nih u bi­o­ge­net­skom ba­ze­nu u Le-Ba­na­ma (mje­sto je bez­u­spje­šno bom­ba­ro­dav­no avi­o­ni­ma Sje­ver­no­ta­lant­ske ali­jan­se po­što su tu pro­iz­ve­de­ni Mo­ni­ka Lu­jin­ski i Vi­li­jem Dže­fer­son Klin­ton br.2).

Ima tu, me­đu­tim, je­dan ma­nji, teh­nič­ki pro­blem. Sni­ma­nje je, ko­li­ko je po­zna­to, iz­vr­še­no iz­me­đu par­la­men­tar­nih i pred­sjed­nič­kih iz­bo­ra u Cr­noj Go­ri. Da­kle, ri­ječ je o di­je­lu srp­skih slu­žbi iz vre­me­na na­kon ma­ja 2012. go­di­ne, ka­da je na nje­nom če­lu ko­nač­no bio Šu­ma­di­nac: mir­ni do­mo­ro­dac, fi­ni uro­đe­nik i ple­me­ni­ti di­vljak – s ko­jim Cr­no­go­rac M.Đ. taj po­to­mak slav­nih rim­skih le­gi­o­na­ra što na­se­li­še ma­le­nu Di­o­kli­ju, ko­nač­no mo­že da ra­di i sa­ra­đu­je. Tu je uz­bu­đe­no i upla­še­no svje­do­če­nje Cr­no­gor­ca M.Đ. ko­nač­no ma­lo kra­hi­ra­lo, ali je pri­sko­či­la vla­da­ju­ća DPS – ta buk­ti­nja rim­ske vr­li­ne i mo­ći me­đu di­vljim slo­ven­sko-pra­vo­slav­nim pod­ljud­skim olo­šem ko­ji se pro­ši­rio ovim di­je­lom Evro­pe. Iz DPS-a su ob­ja­sni­li: to su osta­ci sta­re slu­žbe, sa­da­šnja vlast Sr­bi­je s njom ni­šta ne­ma, osim što joj ko­man­du­je. Sve će bi­ti do­bro kad se slu­žba re­for­mi­še, a svi zna­mo da je pred­u­slov za uspje­šnu tran­zi­ci­ju jed­ne ta­kve slu­žbe ko­nač­no ras­for­mi­ra­nje Sr­bi­je. No, do­bro, di­vljim i uro­đe­nim do­mo­ro­ci­ma tre­ba ma­lo vi­še vre­me­na da shva­te ono što smo mi ji­ber­men­ši (či­tam po di­o­klij­skom pra­vo­pi­su) odav­no ra­zu­mje­li.

Da­kle, ni­je ova srp­ska vla­da. Ali je sva­ka­ko pret­hod­na, Cvet­ko­vi­će­va. Taj Cvet­ko­vić bje­še no­vi Ga­ra­ša­nin. Sa­mo je na Ve­li­ku Sr­bi­ju mi­slio, ina­če je ži­vio gla­dan u kon­tej­ne­ru. Ko­li­ko li je pu­ta sa­mo upo­zo­ra­va­na svjet­ska jav­nost, i to od lu­če evro­pej­stva iz Pod­go­ri­ce, ka­ko Cet­ko­vić i Ta­dić sa­nja­ju Če­tvr­ti Rajh, ko­ji je ne­mo­guć bez ma­le Cr­ne Go­re. Ko­li­ko li su pu­ta pre­ki­da­li od­no­se sa Sr­bi­jom, pri­zna­va­li al­ban­sko Ko­so­vo, od­bi­ja­li da po­dr­že ve­li­ko­srp­ska na­sto­ja­nja da Ge­ne­ral­na skup­šti­na UN pro­sli­je­di na sa­vje­to­dav­no mi­šlje­nje Me­đu­na­rod­nog su­da prav­de u Ha­gu pro­gla­še­nje ne­za­vi­sno­sti Ko­so­va… Od­bi­ja­li su da pri­me Ta­di­ća, ma­da im je nje­gov sa­vjet­nik Đor­đe­vić do­bro do­šao ka­da je tre­ba­lo pla­ši­ti bo­šnjač­ko-mu­sli­man­ske po­li­ti­ča­re i bi­ra­če. Ne­dav­no je upla­še­ni Cr­no­go­rac M.Đ. ob­ja­vio da iza ubi­stva no­vi­na­ra Du­ška Jo­va­no­vi­ća sto­ji ni­ko dru­gi do ta­da­šnji srp­ski pre­mi­jer Vo­ji­slav Ko­štu­ni­ca. Da­kle, zla i ne­nor­mal­na Sr­bi­ja, ubi­la je pr­vog čo­vje­ka i osni­va­ča ‘’Da­na’’ ko­ji je, ka­ko sa­da ču­je­mo od istog M.Đ, nje­no glav­no oru­đe u Cr­noj Go­ri. Da­kle, to­li­ka je to mr­žnja i pre­zir da svo­je ubi­ja­ju ka­ko bi ne­pri­ja­te­lju na­ško­di­li!? A ka­ko je Cr­no­go­rac M.Đ. na to od­go­vo­rio? Pa tog dav­nog 21. ma­ja 2004. DPS je bio u ko­a­li­ci­ji sa Ko­štu­ni­či­nim DSS-om, a ne­ki Sve­to­zar Ma­ro­vić bio je pred­sjed­nik Dr­žav­ne za­jed­ni­ce SCG.

Uoči stva­ra­nja ko­a­li­ci­je, Ma­ro­vić je za no­vi­ne iz­ja­vlji­vao ka­ko cr­no­gor­ski re­žim s Ko­štu­ni­com ima ko­rek­tan od­nos i ka­ko ih on ni­kad ni­je pre­va­rio. Ali, dru­žba je dru­žba, a slu­žba je slu­žba. Sva­ka­ko je go­re bi­lo pod Đin­đi­ćem i Mi­lo­še­vi­ćem. Pod pr­vim je cr­no­gor­ski re­žim po­čeo da go­vo­ri o osa­mo­sta­lje­nju, to­li­ko je to bio je­dan ve­li­ki šo­vi­ni­sta i ne­e­vrop­ski tip. Za vri­je­me Mi­lo­še­vi­ća o to­me je po­ne­što smio da ka­že sa­mo cr­no­gor­ski De­zmond Tu­tu, pro­fe­sor dok­tor Mi­o­drag Vu­ko­vić Mi­ško. Da ne spo­me­nem da je Slo­bo­dan Mi­lo­še­vić na po­sled­nju dr­žav­nu funk­ci­ju iza­bran gla­so­vi­ma po­sla­ni­ka DPS-a ko­ji su ga po­dr­ža­li u op­ti­mi­stič­koj na­di da će na če­lo sa­ve­zne vla­de do­ći ne­ki nji­hov stra­nač­ki drug.

Mo­žda je Cr­no­go­rac M.Đ. u pra­vu. Sve je Sr­bi­ja kri­va, na­rav­no uko­li­ko pret­hod­no pret­po­sta­vi­mo da je on mo­del C.M.Đ. br. 4. Broj 1 je od Slo­ve­na­ca bra­nio Ju­go­sla­vi­ju i ra­to­vao za ob­no­vu pre­ja­sne Du­bro­vač­ke Re­pu­bli­ke, br. 2 se bo­rio za de­mo­kra­ti­ju i re­for­mu SRJ, br. 3 se tu­kao za odr­ža­nje sop­ste­ve­nog re­ži­ma ma­ski­ra­nog u Ne­za­vi­snu dr­ža­vu Cr­nu Go­ru, ovaj broj 4. vje­ro­vat­no i ni­je iz ba­ze­na u Le-Ba­na­ma. On tre­ba da stvo­ri Du­klju, nje­nu cr­kvu, da po­mog­ne hap­še­nju srp­skih po­li­ti­ča­ra iz Be­o­gra­da i, na­rav­no, da već u ok­to­bru is­pra­vi bu­dvan­sku gre­šku i za­jed­no s ak­ti­vi­sti­ma za ljud­ska pra­va, cje­lo­kup­nom po­li­ci­jom, onim jed­nim ten­kom i ma­lo­broj­nim or­ga­ni­zo­va­nim ho­mo­sek­su­al­ci­ma pro­še­ta pod­go­rič­kim uli­ca­ma i pro­na­đe po­če­tak du­ge.

KOMENTARIOstavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *