ЦРНОГОРСКО – ЗАПАДЊАЧКЕ МЕДИЈСКЕ БАЈКЕ! Црногорци тврде да су Руси преко Берића ангажовали психички поремећеног Синђелића да убију Вучића и Ђукановића!

CRNOGORSKO – ZAPADNJAČKE MEDIJSKE BAJKE! Crnogorci tvrde da su Rusi preko Berića angažovali psihički poremećenog Sinđelića da ubiju Vučića i Đukanovića!

14 novembra 2016

34645

Pokušaj atentata na crnogorskog premijera Mila Đukanovića blisko je povezan sa oružjem koje je pronađeno u Jajincima i u Novom Beogradu, a koje je, kako se pretpostavlja, bilo namenjeno za ubistvo premijera Srbije Aleksandra Vučića.

Ovo je, kako “Alo!” saznaje, srpskim istražnim organima izjavio svedok Aleksandar Sinđelić, koji je detaljno ispitan u Beogradu pre nego što se našao u istražnom zatvoru u Crnoj Gori. Sinđelić je kao organizatora ubistva srpskog premijera imenovao dobrovoljca Dejana Berića, jednog od najopasnijih snajperista koji se na strani proruskih snaga bori u Ukrajini.

– Berić je jedan od vođa srpskih dobrovoljaca koji na strani proruskih snaga ratuju u Ukrajini. Radi se o vrlo opasnom čoveku koji održava bliske veze sa patriotskim krugovima u Rusiji, ali i u Srbiji. Istražni organi trenutno proveravaju njegovo kretanje, kao i kretanje ljudi koji su mu bliski. Ispituje se bukvalno svaki trag, pa i ono što je izjavio Sinđelić koji je takođe bio angažovan kao dobrovoljac u Ukrajini.

Saznanja “Alo!” je potvrdio i podgorički dnevni list “Dan”, koji takođe tvrdi da se Sin­đe­lić do­bro­volj­no ja­vio is­tra­žnim or­ga­ni­ma Sr­bi­je da sa­op­šti po­dat­ke o slu­ča­ju “Ja­jin­ci” i o pra­će­nju pre­mi­je­ra Vu­či­ća.

Kako navodi ovaj podgorički list, pre ne­go što se do­bro­volj­no pre­dao tu­ži­la­štvu Cr­ne Go­re, on je u Be­o­gra­du is­pri­čao ko su lju­di ko­ji su u dužem vre­men­skom pe­ri­o­du posma­tra­li sta­no­ve srp­skog pre­mi­je­ra i nje­go­vog bra­ta An­dre­ja Vu­či­ća u No­vom Be­o­gra­du.

Izvori „Alo!“ podsećaju da se prošlog vikenda na pojedinim domaćim portalima pojavila vest da je srpskim obaveštajcima poznat identitet ovih ljudi i da je u toku potraga za njima, ali da se sumnja da su oni, po­sle otkrivanja „re­no megana” pu­nog oruž­ja u ga­ra­ži u No­vom Be­o­gra­du, na­pu­sti­li Sr­bi­ju.

Mi­ni­star unu­tra­šnjih po­slo­va Ne­boj­ša Ste­fa­no­vić iz­ja­vio je ra­ni­je da je MUP do­šao do no­vih sa­zna­nja ko­ja uka­zu­ju oda­kle je mo­glo da bu­de pre­ba­če­no oruž­je pronađeno u bli­zi­ni po­ro­dič­ne ku­će pre­mi­je­ra Vu­či­ća u Ja­jin­ci­ma i u No­vom Beogradu.

– Do­šli smo do ozbilj­nih za­klju­ča­ka ko­ji uka­zu­ju na ne­što što mi mi­sli­mo da mo­že da bu­de je­dan od pra­va­ca ko­ji smo ra­ni­je eli­mi­ni­sa­li, da je oruž­je osta­vlje­no tu da bi ga ne­ko pro­našao. Si­tu­a­ci­ja u ve­zi sa ce­lim slu­ča­jem ni­je na­iv­na – ka­zao je Ste­fa­no­vić. On je do­dao da se MUP ne ogla­ša­va jer je u to­ku ozbilj­na is­tra­ga.

– Ho­će­mo da jav­no­sti pre­zen­tu­je­mo ko­na­čan re­zul­tat i na­da­mo se da će­mo pri­ve­sti od­go­vor­ne oso­be. Ve­ru­jem da pra­vac u ko­me sa­da ide is­tra­ga mo­že da bu­de istina“, re­kao je Ste­fa­no­vić.

U medijima je već objavljeno da su na­šim slu­žba­ma do­sta­vlje­ni do­pi­si u ko­ji­ma se navo­di ko je „za­du­ži­vao” rat­nu opre­mu ko­ja je pro­na­đe­na u Ja­jin­ci­ma. Za ne­ke od komada na­o­ru­ža­nja ni­je bi­lo mo­gu­će da se utvr­di po­re­klo jer su iz­bri­sa­ni se­rij­ski broje­vi, a za po­je­di­ne se sma­tra da su ukra­de­ni iz voj­nih skla­di­šta. Ta­ko­đe, bezbednja­ci su do sa­da uze­li iz­ja­ve i DNK uzor­ke od oko 200 oso­ba za ko­je je pre­ko ba­znih sta­ni­ca mo­bil­ne te­le­fo­ni­je utvr­đe­no da su bi­le u Ja­jin­ci­ma u da­ni­ma pre prona­la­že­nja pa­kle­nog to­va­ra.

Hronologija događaja:

– 16. 10. na dan izbora u Crnoj Gori uhapšena grupa od 20 srpskih državljana koji su optuženi za terorizam

– 30. 10. oko 16 časova u šumi u Jajincima pronađeni su zolja, četiri ručne bombe i više od 100 komada municije

– 1. 11. u večernjim časovima u garaži u Novom Beogradu pronađeni su automobil “megan”, “hekler” i dva puta po 200 grama eksploziva “trotil” sa detonatorom

– 6. 11. Sinđelić svedočio pred srpskim istražnim organima

– 9. 11. saslušan u istražnom zatvoru u Spužu

Za ubistvo Mila bilo angažovano 500 ljudi

Aleksandar Sinđelić na saslušanju u Istražnom zatvoru u Spužu do detalja je ispričao kako je sa Bratislavom Dikićem organizovao kriminalnu grupu koja je pripremala nerede posle izbora u Crnoj Gori 16. oktobra – da ubije Mila Đukanovića i nasilno preuzme vlast u Crnoj Gori. Pred istražiteljima je priznao da je okupio ljude i obezbedio im vojnu i policijsku opremu koja bi im poslužila da se 16. oktobra uveče što brže i sigurnije domognu zgrade Skupštine. Navodi se da su Sinđelića angažovala dvojica ruskih nacionalista koja su rukovodila čitavom organizacijom, za koju istražitelji veruju da je u nju bilo uključeno 500 ljudi. Rusi su, navodno, tražili od Sinđelića da vrbuje članove kriminalne organizacije, spremne da izazovu nerede, pucaju na građane i likvidiraju Đukanovića.

Sinđelić ubio dvojicu vojnika

Da Sinđelić nije uopšte naivna osoba, svedoče i saznanja “Alo!” da je u vojnom zatvoru u Nišu robijao zbog ubistva dva vojnika.

– Sinđelić ima dijagnozu da je psihički ozbiljno poremećen, a stekao ju je nešto posle 2000 godine, kada je u kasarni ubio dva vojnika zato što su ga psihički maltretirali. Osuđen je na sedam godina, od kojih je odležao ukupno tri, nakon čega je pušten na slobodu – tvrde izvori “Alo!”.

Alek­san­dar Sin­đe­lić je pro­šle ne­de­lje pod ne­raz­ja­šnje­nim okol­no­sti­ma sti­gao u Cr­nu Go­ru, gde se sum­nji­či za te­ro­ri­zam u po­ku­ša­ju.

Pre­ma do­stup­nim in­for­ma­ci­ja­ma, on se do­bro­volj­no pre­dao, a spe­ku­li­še se da je u Pod­go­ri­cu sti­gao vla­di­nim avi­o­nom.

Tre­nut­no je u pre­go­vo­ri­ma sa spe­ci­jal­nim tu­ži­o­cem Mi­li­vo­jem Kat­ni­ćem da pri­zna krivicu za de­lo ko­je mu se sta­vlja na te­ret.

Ko je Dejan Berić?

Dejan Berić (40), iz Putinaca kod Rume, jedan je od vođa dobrovoljaca na ratištu u Donjecku, gde se, prema svim dostupnim informacijama, još nalazi. Pretpostavlja se da je posle pogibije legendarnog komandanta Motorole preuzeo jednu od glavnih pozicija među dobrovoljcima, a srpskoj javnosti je postao poznat posle sukoba sa Radomirom Počučom, bivšim portparolom Protivterorističke jedinice MUP-a Srbije. Počuča je nakon toga sklonjen sa ratišta da bi bio uhapšen prilikom pokušaja da se vrati u Srbiju.

KOMENTARI2 komentara

  1. Pobeda says:

    Smesno, citava stvar je podvala. Kao sluzbe Srbije su vrlo lako i brzo otkrile oruzje i napadace na Dukanovica ali im se nekako omaklo da zastite premijera Vucica tako da svako moze da donese zolju pred njegovu kucu a da ne bude primecen. To znaci da sluzbe Srbije stite Dukanovica a ne Vucica, i da je sve ovo jedna velika podvala od Dukanovica i njegovih sluzbi odnosno sluzbi 'Srbije' odnosno agenata koji su ustvari zaduzeni za bezbednost Dukanovica a ne Srbije.

    • milovan says:

      "Kukavno i jadno "bilo bi nam SRBSTVO bez ova dva "mudra"glavara.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *