ЦРНОГОРСКО – ЗАПАДЊАЧКЕ МЕДИЈСКЕ БАЈКЕ! Црногорци тврде да су Руси преко Берића ангажовали психички поремећеног Синђелића да убију Вучића и Ђукановића!

ЦРНОГОРСКО – ЗАПАДЊАЧКЕ МЕДИЈСКЕ БАЈКЕ! Црногорци тврде да су Руси преко Берића ангажовали психички поремећеног Синђелића да убију Вучића и Ђукановића!

14 новембра 2016

34645

Покушај атентата на црногорског премијера Мила Ђукановића блиско је повезан са оружјем које је пронађено у Јајинцима и у Новом Београду, а које је, како се претпоставља, било намењено за убиство премијера Србије Aлександра Вучића.

Ово је, како “Aло!” сазнаје, српским истражним органима изјавио сведок Aлександар Синђелић, који је детаљно испитан у Београду пре него што се нашао у истражном затвору у Црној Гори. Синђелић је као организатора убиства српског премијера именовао добровољца Дејана Берића, једног од најопаснијих снајпериста који се на страни проруских снага бори у Украјини.

– Берић је један од вођа српских добровољаца који на страни проруских снага ратују у Украјини. Ради се о врло опасном човеку који одржава блиске везе са патриотским круговима у Русији, али и у Србији. Истражни органи тренутно проверавају његово кретање, као и кретање људи који су му блиски. Испитује се буквално сваки траг, па и оно што је изјавио Синђелић који је такође био ангажован као добровољац у Украјини.

Сазнања “Aло!” је потврдио и подгорички дневни лист “Дан”, који такође тврди да се Син­ђе­лић до­бро­вољ­но ја­вио ис­тра­жним ор­га­ни­ма Ср­би­је да са­оп­шти по­дат­ке о слу­ча­ју “Ја­јин­ци” и о пра­ће­њу пре­ми­је­ра Ву­чи­ћа.

Како наводи овај подгорички лист, пре не­го што се до­бро­вољ­но пре­дао ту­жи­ла­штву Цр­не Го­ре, он је у Бе­о­гра­ду ис­при­чао ко су љу­ди ко­ји су у дужем вре­мен­ском пе­ри­о­ду посма­тра­ли ста­но­ве срп­ског пре­ми­је­ра и ње­го­вог бра­та Aн­дре­ја Ву­чи­ћа у Но­вом Бе­о­гра­ду.

Извори „Aло!“ подсећају да се прошлог викенда на појединим домаћим порталима појавила вест да је српским обавештајцима познат идентитет ових људи и да је у току потрага за њима, али да се сумња да су они, по­сле откривања „ре­но мегана” пу­ног оруж­ја у га­ра­жи у Но­вом Бе­о­гра­ду, на­пу­сти­ли Ср­би­ју.

Ми­ни­стар уну­тра­шњих по­сло­ва Не­бој­ша Сте­фа­но­вић из­ја­вио је ра­ни­је да је МУП до­шао до но­вих са­зна­ња ко­ја ука­зу­ју ода­кле је мо­гло да бу­де пре­ба­че­но оруж­је пронађено у бли­зи­ни по­ро­дич­не ку­ће пре­ми­је­ра Ву­чи­ћа у Ја­јин­ци­ма и у Но­вом Београду.

– До­шли смо до озбиљ­них за­кљу­ча­ка ко­ји ука­зу­ју на не­што што ми ми­сли­мо да мо­же да бу­де је­дан од пра­ва­ца ко­ји смо ра­ни­је ели­ми­ни­са­ли, да је оруж­је оста­вље­но ту да би га не­ко про­нашао. Си­ту­а­ци­ја у ве­зи са це­лим слу­ча­јем ни­је на­ив­на – ка­зао је Сте­фа­но­вић. Он је до­дао да се МУП не огла­ша­ва јер је у то­ку озбиљ­на ис­тра­га.

– Хо­ће­мо да јав­но­сти пре­зен­ту­је­мо ко­на­чан ре­зул­тат и на­да­мо се да ће­мо при­ве­сти од­го­вор­не осо­бе. Ве­ру­јем да пра­вац у ко­ме са­да иде ис­тра­га мо­же да бу­де истина“, ре­као је Сте­фа­но­вић.

У медијима је већ објављено да су на­шим слу­жба­ма до­ста­вље­ни до­пи­си у ко­ји­ма се наво­ди ко је „за­ду­жи­вао” рат­ну опре­му ко­ја је про­на­ђе­на у Ја­јин­ци­ма. За не­ке од комада на­о­ру­жа­ња ни­је би­ло мо­гу­ће да се утвр­ди по­ре­кло јер су из­бри­са­ни се­риј­ски броје­ви, а за по­је­ди­не се сма­тра да су укра­де­ни из вој­них скла­ди­шта. Та­ко­ђе, безбедња­ци су до са­да узе­ли из­ја­ве и ДНК узор­ке од око 200 осо­ба за ко­је је пре­ко ба­зних ста­ни­ца мо­бил­не те­ле­фо­ни­је утвр­ђе­но да су би­ле у Ја­јин­ци­ма у да­ни­ма пре прона­ла­же­ња па­кле­ног то­ва­ра.

Хронологија догађаја:

– 16. 10. на дан избора у Црној Гори ухапшена група од 20 српских држављана који су оптужени за тероризам

– 30. 10. око 16 часова у шуми у Јајинцима пронађени су зоља, четири ручне бомбе и више од 100 комада муниције

– 1. 11. у вечерњим часовима у гаражи у Новом Београду пронађени су аутомобил “меган”, “хеклер” и два пута по 200 грама експлозива “тротил” са детонатором

– 6. 11. Синђелић сведочио пред српским истражним органима

– 9. 11. саслушан у истражном затвору у Спужу

За убиство Мила било ангажовано 500 људи

Aлександар Синђелић на саслушању у Истражном затвору у Спужу до детаља је испричао како је са Братиславом Дикићем организовао криминалну групу која је припремала нереде после избора у Црној Гори 16. октобра – да убије Мила Ђукановића и насилно преузме власт у Црној Гори. Пред истражитељима је признао да је окупио људе и обезбедио им војну и полицијску опрему која би им послужила да се 16. октобра увече што брже и сигурније домогну зграде Скупштине. Наводи се да су Синђелића ангажовала двојица руских националиста која су руководила читавом организацијом, за коју истражитељи верују да је у њу било укључено 500 људи. Руси су, наводно, тражили од Синђелића да врбује чланове криминалне организације, спремне да изазову нереде, пуцају на грађане и ликвидирају Ђукановића.

Синђелић убио двојицу војника

Да Синђелић није уопште наивна особа, сведоче и сазнања “Aло!” да је у војном затвору у Нишу робијао због убиства два војника.

– Синђелић има дијагнозу да је психички озбиљно поремећен, а стекао ју је нешто после 2000 године, када је у касарни убио два војника зато што су га психички малтретирали. Осуђен је на седам година, од којих је одлежао укупно три, након чега је пуштен на слободу – тврде извори “Aло!”.

Aлек­сан­дар Син­ђе­лић је про­шле не­де­ље под не­раз­ја­шње­ним окол­но­сти­ма сти­гао у Цр­ну Го­ру, где се сум­њи­чи за те­ро­ри­зам у по­ку­ша­ју.

Пре­ма до­ступ­ним ин­фор­ма­ци­ја­ма, он се до­бро­вољ­но пре­дао, а спе­ку­ли­ше се да је у Под­го­ри­цу сти­гао вла­ди­ним ави­о­ном.

Тре­нут­но је у пре­го­во­ри­ма са спе­ци­јал­ним ту­жи­о­цем Ми­ли­во­јем Кат­ни­ћем да при­зна кривицу за де­ло ко­је му се ста­вља на те­рет.

Ко је Дејан Берић?

Дејан Берић (40), из Путинаца код Руме, један је од вођа добровољаца на ратишту у Доњецку, где се, према свим доступним информацијама, још налази. Претпоставља се да је после погибије легендарног команданта Мотороле преузео једну од главних позиција међу добровољцима, а српској јавности је постао познат после сукоба са Радомиром Почучом, бившим портпаролом Противтерористичке јединице МУП-а Србије. Почуча је након тога склоњен са ратишта да би био ухапшен приликом покушаја да се врати у Србију.

KOMENTARI2 коментара

  1. Pobeda says:

    Smesno, citava stvar je podvala. Kao sluzbe Srbije su vrlo lako i brzo otkrile oruzje i napadace na Dukanovica ali im se nekako omaklo da zastite premijera Vucica tako da svako moze da donese zolju pred njegovu kucu a da ne bude primecen. To znaci da sluzbe Srbije stite Dukanovica a ne Vucica, i da je sve ovo jedna velika podvala od Dukanovica i njegovih sluzbi odnosno sluzbi 'Srbije' odnosno agenata koji su ustvari zaduzeni za bezbednost Dukanovica a ne Srbije.

    • milovan says:

      "Kukavno i jadno "bilo bi nam SRBSTVO bez ova dva "mudra"glavara.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *ИНТЕРМАГАЗИН НА FACEBOOK-u