ДА ЛИ ЈЕ САДА ДЕФИНИТИВНО КРАЈ ЗА ЗЕЛЕНСКОГ?

DA LI JE SADA DEFINITIVNO KRAJ ZA ZELENSKOG?

31 avgusta 2023

Iz­jed­na­ča­va­njem ko­rup­ci­je sa iz­da­jom Ze­len­ski mo­že da ote­ra u pri­tvor sva­kog po­li­tič­kog pro­tiv­ni­ka ko­ji na­me­ra­va da iza­đe na iz­bo­re

Naj­va­žni­ji sa­ve­znik Ki­je­va Sje­di­nje­ne Ame­rič­ke Dr­ža­ve po­sled­njih da­na su se po­sve­ti­le pri­vo­đe­nju Ukra­ji­ne de­mo­kra­ti­ji. Va­šing­ton in­si­sti­ra na spro­vo­đe­nju iz­bo­ra idu­će go­di­ne, bez ob­zi­ra na to da li će rat još tra­ja­ti i bez ob­zi­ra na to što se to pred­sed­ni­ku Ze­len­skom ne do­pa­da. Ta­ko­đe je hit­no re­a­go­vao po­vo­dom in­for­ma­ci­ja da je vlast pla­ni­ra­la da deo ovla­šće­nja sa Na­ci­o­nal­nog an­ti­ko­rup­cij­skog bi­roa Ukra­ji­ne (NA­BU), ko­ji je pod di­rekt­nom kon­tro­lom stra­na­ca, pre­ne­se na dr­žav­nu Slu­žbu bez­bed­no­sti Ukra­ji­ne (SBU).Na­i­me, ce­lo ru­ko­vod­stvo si­ste­ma an­ti­ko­rup­cij­skih or­ga­na Ukra­ji­ne ot­pu­to­va­lo je u po­se­tu SAD, ka­ko bi raz­go­va­ra­li o „ja­ča­nju ne­za­vi­sno­sti an­ti­ko­rup­cij­ske ver­ti­ka­le”. Ka­ko su iz­ve­sti­li ukra­jin­ski me­di­ji, u de­le­ga­ci­ji su di­rek­tor NA­BU Se­mjon Kri­vo­nos, nje­go­va dva za­me­ni­ka, še­fo­vi Vi­so­kog an­ti­ko­rup­cij­skog su­da i sud­sko oso­blje, šef Spe­ci­ja­li­zo­va­nog tu­ži­la­štva za bor­bu pro­tiv ko­rup­ci­je (SAP).

Za­ni­mlji­vo je da se pu­to­va­nje po­du­da­ri­lo s po­ja­vlji­va­njem in­for­ma­ci­je da bi dr­žav­na bez­bed­no­sna agen­ci­ja SBU ima­la pra­vo da odu­zme deo ovla­šće­nja agen­ci­ji NA­BU i da spro­vo­di is­tra­ge u slu­ča­je­vi­ma sum­nji na ko­rup­ci­ju vred­nih vi­še od 24 mi­li­o­na griv­ni (vi­še od po­la mi­li­o­na evra). Ova od­lu­ka je, pre­ma iz­ve­šta­ji­ma me­di­ja, sa­dr­ža­na u pred­lo­gu za­ko­na ko­ji je ini­ci­rao Vo­lo­di­mir Ze­len­ski o iz­jed­na­ča­va­nju ko­rup­ci­je sa iz­da­jom.

Ali u Va­šing­to­nu je ovaj po­tez ukra­jin­skog pred­sed­ni­ka upa­lio alarm upo­zo­re­nja da bi od­u­zi­ma­nje nad­le­žno­sti agen­ci­ji u ko­joj ima­ju se­bi oda­ne lju­de otvo­ri­lo pro­stor za ma­ni­pu­la­ci­je u ko­ji­ma bi vi­so­ko­ran­gi­ra­ni osum­nji­če­ni opet iz­be­gli od­go­vor­nost. Da­kle, ova ide­ja je u SAD do­če­ka­na ne­ga­tiv­nim ko­men­ta­ri­ma i de­fi­ni­sa­na kao na­pad na ne­za­vi­snost ukra­jin­skog an­ti­ko­rup­ci­o­nog si­ste­ma. Ukra­jin­sko „Ogle­da­lo ne­de­lje” pi­še da su on­da vla­sti u Ki­je­vu od­lu­či­le da ve­li­ke slu­ča­je­ve ipak ne pre­ba­cu­ju u pot­pu­no­sti dr­žav­noj slu­žbi, ne­go da joj do­zvo­le da pa­ra­lel­no vo­di is­tra­ge, a da o nad­le­žno­sti­ma od­lu­ču­je kan­ce­la­ri­ja ge­ne­ral­nog tu­ži­o­ca.

Ze­len­ski je u istom tre­nut­ku pred­lo­žio da se ko­rup­ci­ja to­kom van­red­nog sta­nja pro­gla­si iz­da­jom. Ipak, ovaj po­tez ko­ji me­đu obič­nim gla­sa­či­ma ve­ro­vat­no od­ra­ža­va od­luč­nost hva­ta­nja uko­štac s po­ša­sti ko­rup­ci­je – no­si i ne­ke ne­ga­tiv­ne ele­men­te. Iz­da­ja se pre­ma va­že­ćem za­ko­nu ka­žnja­va i do­ži­vot­nim za­tvo­rom, a sud kao me­ru za­bra­ne ima na ras­po­la­ga­nju sa­mo iz­ri­ca­nje pri­tvo­ra osum­nji­če­nom. Jer za iz­da­ju ni­je pre­vi­đe­no od­re­đi­va­nje pu­šta­nja na slo­bo­du uz pla­ća­nje ka­u­ci­je. Ako pred­log za­ko­na Ze­len­skog bu­de usvo­jen, on­da će osum­nji­če­ni za ko­rup­ci­ju bi­ti po­sla­ti od­mah u za­tvor.

Ne­i­me­no­va­ni za­po­sle­ni u agen­ci­ji za bor­bu pro­tiv ko­rup­ci­je upo­zo­ra­va­ju da bi ova­kve pre­su­de su­do­va si­gur­no stvo­ri­le ve­o­ma sna­žnu po­lu­gu pri­ti­ska sna­ga bez­bed­no­sti i vla­sti na sve one ko­ji pot­pa­da­ju pod ko­rup­cij­ske kla­u­zu­le. Ta­ko­đe bi bio olak­šan pro­ces iz­nu­de na te­mu otva­ra­nja i za­tva­ra­nja kri­vič­nih pred­me­ta. I to ni­su sa­mo vi­so­ki zva­nič­ni­ci ne­go i na­rod­ni po­sla­ni­ci, lo­kal­ni pred­stav­ni­ci, gra­do­na­čel­ni­ci, pri­vred­ni­ci…

S po­li­tič­kog sta­no­vi­šta ne sa­mo da bi lju­di zna­čaj­ni i bli­ski vla­sti mo­gli da iz­beg­nu od­go­vor­nost ne­go bi pod nju mo­gli la­ko da pot­pad­nu i po­li­tič­ki pro­tiv­ni­ci ko­ji ima­ju na­me­ru da se kan­di­du­ju na pred­sto­je­ćim iz­bo­ri­ma. U agen­ci­ji na­vo­de da bi Ukra­ji­na na kra­ju ima­la ogro­man broj iz­gu­blje­nih slu­ča­je­va pred Evrop­skim su­dom za ljud­ska pra­va, jer bi pro­blem bio od­re­đi­va­nje pri­tvo­ra.

Na­ci­o­nal­ni an­ti­ko­rup­cij­ski bi­ro i Spe­ci­ja­li­zo­va­no tu­ži­la­štvo za bor­bu pro­tiv ko­rup­ci­je su pre od­la­ska u SAD sa­op­šti­li da ima­ju osno­va­nu sum­nju pro­tiv pr­vog za­me­ni­ka mi­ni­stra agrar­ne po­li­ti­ke i biv­šeg za­me­ni­ka mi­ni­stra eko­no­mi­je, ko­ji se sum­nji­če da su pri­li­kom ku­po­vi­ne hra­ne pro­ne­ve­ri­li vi­še od 62 mi­li­o­na griv­ni.

U jav­no­sti su se ne­dav­no po­ja­vi­le in­for­ma­ci­je da mi­ni­star­stvo od­bra­ne ku­pu­je let­nje uni­for­me ume­sto zim­skih, a mi­ni­star Alek­sej Re­zni­kov je po­nu­dio op­kla­du i obe­ćao da će podneti ostavku ako se pokažu tačnim informacije o uniformama. On je pre nekoliko meseci opstao na funkciji iako se u javnosti naveliko raspravljalo o njegovoj zameni.

GVOZDENI GENERAL DOLAZI GLAVE ZELENSKOM: Pakao u Kijevu je samo početak kraja

General sa četiri zvezdice hvaljen je kao heroj, ali malo ko je izvan vojnih krugova ikada čuo njegov glas. Retko daje intervjue, a njemu bliska osoba kaže da većinu vremena provodi u kasarni.

Ruska intervencija, sa kojom se Ukrajina suočava već godinu i po dana, više nije jedini problem njenog predsednika Vladimira Zelenskog.

Jedan čovek, koga većina građana ove ratom zahvaćene zemlje smatra herojem – glavnokomandujući general Valerij Zalužni, sve više ugrožava njegovu poziciju, ali i politiku koju sprovodi. Zato pojedini analitičari nagoveštavaju da bi previranja koja više od godinu dana uništavaju Kremlj uskoro mogla da se dogodi u Kijevu.Pre svega, prema izvorima bliskim Kremlju, Zalužni se zalaže za vojnu logiku, dok Zelenski želi politički efekat, jer se približavaju izbori.

Navodno, čak je na samitu NATO-a u Viljnusu dobio jasnu instrukciju Zapada da smanji kritike međunarodnih saveznika.

S druge strane, Zalužni ne planira da se toga pridržava, što, između ostalog, rizikuje da uskrati podršku Zapada, koja je neophodna za funkcionisanje Ukrajine na frontu.

Zalužni organizovao havariju na gasovodu, Zelenski ništa nije znao?

Osim toga, prethodnih dana nemački nedeljnik Špigl i televizija ZDF objavili su rezultate velike istrage, koja je pokazala da svi tragovi napada na gasovode Severni tok vode u Ukrajinu.

Prema izveštaju Špigla i ZDF-a, nemački istražitelji imaju debeo dosije u kojem svi dokazi upućuju na ukrajinske „komandose”. Na primer, podaci kao što su IP adrese pokazuju da su napadači bili u Ukrajini i pre i posle napada.

Najviše je iznenadilo to što je, prema informacijama iz te istrage, mozak operacije bio ukrajinski general Zalužni. Takođe, istražitelji veruju da Zelenski nije znao ništa o tome.

Zalužni – prvi čovek ukrajinske kontraofanzive

Inače, Zalužni je ključna figura u planiranju i izvođenju kontraofanzive. Naime, zahvaljujući njemu, posle uspešnog napredovanja krajem leta i početkom jeseni, ukrajinske trupe su oslobodile velike delove ukrajinske teritorije na istoku i jugu. Vrhovni komandant postao je narodni heroj.

Osim toga, Zalužni, kojeg u Ukrajini nazivaju i „gvozdenim generalom“, zaslužan je i za učešće u odbrani Kijeva na početku rata, a istakao se na frontovima u Harkovu, Donjecku, Lugansku, kao i u Hersonu.

Imenovan na svoju trenutnu funkciju u julu 2021. General sa četiri zvezdice hvaljen je kao heroj, ali malo ko je izvan vojnih krugova ikada čuo njegov glas. Retko daje intervjue, a njemu bliska osoba kaže da većinu vremena provodi u kasarni.

Dva meseca pre nego što su ruske snage započele invaziju 24. februara, Zalužni je pripremao svoju vojsku za trenutak kada će doći do puča. Tajno, ne otkrivajući mnoge detalje čak ni sopstvenom Ministarstvu odbrane, glavnokomandujući je rasporedio pukove širom severa zemlje, pre svega oko Kijeva, i postavio artiljerijske baterije i sisteme protivvazdušne odbrane. Pokreti trupa vršeni su tako da je neprijatelj verovao da su još uvek stacionirani u svojim bazama. Ta odluka je bila presudna i odlučujuća u spasavanju Ukrajine.

Naime, mesecima pre invazije, general je identifikovao tri glavna pravca koja bi Rusija koristila za invaziju sa severa, preko sopstvene teritorije i Belorusije. Umesto da se angažuje u ranim fazama invazije, dozvolio im je da napreduju do prve linije odbrane Kijeva, a zatim izvršio brze napade sa malim jedinicama u pozadini i prema lancima snabdevanja. Moskovske trupe su prekasno otkrile da stanovništvo nije na njihovoj strani.

(Mediji)

KOMENTARIOstavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *