ENIGMA ZA KOMUNISTE I NACISTE – Evo kako su četnici šifrovali depeše

ENIGMA ZA KOMUNISTE I NACISTE – Evo kako su četnici šifrovali depeše

8 aprila 2014

008-Ba-dolazak-Draza-VasicPročitajte objašnjenje o načinu šifrovanja i dešifrovanja radio depeša koji su koristili četnici. Za ključeve neka posluže ovi koje je Čiča dao 22. novembra 1943:

Ključ 1 – Kolo kolo naokolo vilovito.
2 – Hajte braćo amo amo da se.
3 – Skupa poigramo vilovito.
4 – Sremica se obećala Sremcu.
5 – Da ćesu se sastati na vencu.
6 – Divan je kitnjasti Srem.
7 – Slatko je živet u njem.
8 – Lola keru vezo za banderu.
9 – Pružio se preko Srema lanac.
10 – Ide lola i peva bećarac.

Ovu šifru upotrebljavati samo u kombinaciji po dva ključa. Kad šifruješ na primer po ključu 4, to znači prvu tabelu za šifrovanje staviti po ključu 3, pa je posle prebaciš u tabelu po ključu 4. Onaj koji dešifruje radi obratno. Prema ovome, ključ ćeš uvek određivati sa dvocifrenim ili trocifrenim brojem, jer će ti se pojaviti i trocifreni broj kad upotrebiš ključ 10. U dvecifrenim brojevima poređani su ključevi onim redom kako si šifrovao. Na primer ključ 210 znači uzeti ključ 2 i ključ 10, a ključ 102 znači uzeti prvo ključ 10 pa zatim ključ 2. Ubuduće obeležavaj šifrin ključ ćirilicom a ne latinicom. Za ovi šifru nećeš upotrebljavati nikakva lažna slova. U stihovima koje sam ti poslao uzećeš stvarna slova, po ćirilici, onako kako se izgovaraju… (AVII, ČA, K-278, reg. br. 18\1.)

A primer neka bude moj omiljeni:
„Čitava sela sam spržio,170 imam u zatvoru. Svaki dan streljam.“

Dakle, gospodo šta radi šifrant i kako ovaj tekst izgleda šifrovan,
a šta radi kad treba da ga dešifruje?“

Pošto ovih dana sređujem arhivu, pronašao sam i jedno uputstvo za šifrovanje i dešifrovanje. Uputstvo nije iz Vojnog arhiva, tj. dok sam tamo gledao radio depeše nisam naišao ni na jedno uputstvo. Ovo mi je nekada, pre više od 10 godina, doneo poručnik Ivko Jovanović iz Požege.

Prema tome, šifroavnje se radilo ovako. Najpre se u vrhu upiše ključ, u ovom slučaju to bi bio ključ br. 3, koji glasi: “Skupa poigramo vilovito“. Onda se ispod svakog slova upiše redni broj tog slova prema azbuci. Kad ima više istih slova, piše se dalje, redom. Npr. kad ima tri “a“, ispod prvog piše se 1, ispod drugog 2, ispod trećeg 3, a onda se prelazi na sledeće slovo.

Konkretno:
S k u p a p o i g r a m o v i l o v i t o
19 9 21 16 1 17 12 6 5 18 2 11 13 3 7 10 14 4 8 20 15

Ovde se ne prenose razmaci iz vorda, pa sam tačan raspored, tj. broj ispod odgovarajućeg slova, dobio uz pomoć crtica:
S -k–u -p-a -p -o-i-g -r a -m -o-v i -l -o-v i -t -o
19 9 21 16 1 17 12 6 5 18 2 11 13 3 7 10 14 4 8 20 15

To je prva faza. Potom se unosi tekst depeše, vodoravno, tako što se ispod svakog broja upisuje po jedno slovo. Kada se dođe do kraja, u ovom slučaju do broja 15, nastavlja se upisivanje u drugom redu, pa u trećem, itd.

U četničkom sistemu veze upisivana su latinična slova – korišćena je kako je Draža govorio “latinica internacionale“. Razlog je bio taj da prislušne službe teže saznaju da je to četnička radio stanica. Pritom, važila su sledeće pravila:
– zarez se pisao kao – y
– tačka se pisala kao – x
– c, č i ć pisani su kao – c
– đ je pisano kao – dj, s tim što je svako od ova dva slova upisivano pod posebni broj.
– isto važi i za lj i nj, tj. lj i nj pišu se u dve kocke (ispod dva broja).

Konkretno:
S k u p a p o i g r a m o v i l o v i t o
19 9 21 16 1 17 12 6 5 18 2 11 13 3 7 10 14 4 8 20 15
c i t a v a s e l a s a m s p r z i o y s
t o s e d a m d e s e t i m a m u z a t v
o r u x s v a k i d a n s t r e l j a m x

Uz pomoć crtica:
S -k -u -p -a -p -o-i-g -r a -m -o -v i l -o -v i -t –o
19 9 21 16 1 17 12 6 5 18 2 11 13 3 7 10 14 4 8 20 15
c–i -t –a -v -a -s -e -l -a -s -a -m -s -p -r -z -i-o-y –s
t–o s –e -d -a m-d e -s -e -t –i–m a -m u z -a-t—v
o -r u –x -s -v a–k -i -d -a n -s -t -r -e -l-j -a m –x

U narednoj fazi tekst se upisuje u grupe od po pet slova, tako što se po redu, od kolone br. 1 – dakle ne redni broj jedan, što bi bio br. 19, već se gledaju cifre i prate se redosledom – pa nadalje, prepisuje od gore na dole. Tj. u prvoj koloni nalaze se v, d, s, u drugoj s, e, a… Pošto su samo tri reda, u ovom primeru, a pravimo grupe od pet slova, to se odmah prelazi na drugu kolonu. Ako bi bilo više od pet kolona, uzimalo bi se iz drugog reda.

Konkretno:
– vdsse – asmti – zjlei – edkpa – roaai – orrme – atnsm – amisz – ulsvx – aexaa – vasdc – toytm – tsu –

Ovaj tekst šifrant daje vezisti, koji ga šalje morzeovom azbukom. Pošto se koristi samo jedan ključ, to je tzv. prosta šifra. Ako bismo sve ove grupe od po pet slova koje smo dobili, upisali ispod ključa broj 4, vodoravno, pa onda ponovo napravili grupe od po pet slova, prepisujući od gore na dole – dobili bismo tzv. duplu šifru. Pošto je potrebno mnogo vremena, završiću ovaj primer kao da je reč o prostoj šifri.

Dakle, vezista sa radio stanice A poslao je, a vezista sa radio stanice B primio, ovaj tekst:
c i t a v a s e l a s a m s p r z i o y s
t o s e d a m d e s e t i m a m u z a t v
o r u x s v a k i d a n s t r e l j a m x

Uz pomoć crtica dobijamo tačno jedno slovo ispod slova:
c —i -t –a -v -a -s -e -l -a -s -a -m -s -p -r -z -i -o -y –s
t —o s –e -d -a m -d e -s -e -t –i –m a -m u z -a -t —v
o —r u –x -s -v a –k -i -d -a -n -s –t -r –e -l -j -a m –x

Vezista sa radio stanice B predaje ovaj tekst svom dešifrantu. Dešifrant zna da je korišćen ključ br. 3 i on najpre uradi ovo:
S k u p a p o i g r a m o v i l o v i t o
19 9 21 16 1 17 12 6 5 18 2 11 13 3 7 10 14 4 8 20 15

Uz pomoć crtica:
S -k–u -p-a -p -o -i-g-r a -m -o-v i -l -o -v i-t–o
19 9 21 16 1 17 12 6 5 18 2 11 13 3 7 10 14 4 8 20 15

Reviewing the troopsDalje, dešifrant izbroji broj slova u poruci koju je primio. U ovom slučaju ima 63 slova. Potom izbroji broj slova u ključu koji se koristi. Ta rečenica ima 21 slovo. Podeli 63 sa 21 i tako zna da se depeša sastoji od tri reda. U ovom slučaju ima tačno tri reda, što se ređe dešava. Inače se uzima u obzir ostatak, da bi se tačno utvrdilo koliko kockica ima u poslednjem redu. Npr. može biti tri cela reda i samo dve kockice u četvrtom redu. Ako se ne utvrdi tačno koliko ima kockica, teško je dešifrovati.

Broj kockica uposlednjem redu najlakše je utvrditi tako što se izbroji ostatak. Npr. ako rečenica koja služi kao ključ ima 20 slova, 63:3=3,15. To znači da treba napraviti tri cela reda sa po 20 kockica i četvrti red sa tri kockice (20h3=60 i razlika do 63 je 3).

Pošto je utvrdio koliko ima redova, dešifrant napravi tabelu sa praznim kockicama ispod rednih brojeva. Onda počne da upisuje primljeni tekst, u kolone od br. 1, redom, od prve grupe od pet slova koju je dobio. Upisaću ovde samo prvu grupu:
S k u p a p o i g r a m o v i l o v i t o
19 9 21 16 1 17 12 6 5 18 2 11 13 3 7 10 14 4 8 20 15
v s
d e
s

Uz pomoć crtica:
S -k –u -p -a -p -o -i -g -r a -m -o -v i -l –o -v i -t -o
19 9 21 16 1 17 12 6 5 18 2 11 13 3 7 10 14 4 8 20 15
—————v —————–s
—————d —————–e
—————s

Kada dešifrant upiše sve grupe, dobija ovo:
S k u p a p o i g r a m o v i l o v i t o
19 9 21 16 1 17 12 6 5 18 2 11 13 3 7 10 14 4 8 20 15
c i t a v a s e l a s a m s p r z i o y s
t o s e d a m d e s e t i m a m u z a t v
o r u x s v a k i d a n s t r e l j a m x

Uz pomoć crtica:
S -k –u -p -a -p -o -i -g -r a -m -o -v i -l –o -v i -t –o
19 9 21 16 1 17 12 6 5 18 2 11 13 3 7 10 14 4 8 20 15
c —i -t –a -v -a -s -e -l -a -s -a -m -s -p -r -z -i -o -y –s
t —o s –e -d -a m -d e -s -e -t –i –m a -m u z -a -t —v
o —r u –x -s -v a –k -i -d -a -n -s –t -r –e -l -j -a m –x

To je to.

Inače, korišćeni su i razni trikovi. Npr. kaže se da je prva grupa lažna i onda se u prvoj grupi od pet slova upišu bilo kojih pet slova. Korišćene su i razne smicalice u tekstu. Npr. Draža piše Zvonku Vučkoviću da uzme nešto “tamo gde smo dobili bele džempere“, a ne kaže mu u kojoj kući tačno i u kom selu, itd. Korišćene su i razne šeme za pozivne znake pojedinih radio stanica, za legitimisanje – da li je taj ko zove zaista onaj ko treba da bude, i sl.

Prostu šifru četnici su koristili do 1943. godine. Najbolja nemačka prislušna jedinica, Vod “Volni“, uspevala je do tada da uhvati i dešifruje oko 4% četničkih depeša. Nema podataka da su Nemci uopšte uspevali da dešifruju neku duplu šifru.

Četnici su povremeno hvatali i dešifrovali ustaške depeše (Francetićeve Crne legije npr) i komunističke depeše (Dapčevićeve 2. proleterske divizije npr).

Nemci su tokom celog rata, od prve do poslednje, hvatali i dešifrovali komunističke depeše. Tako su npr. ubili Ivu Lolu Ribara: saznali su tačno u minut kad, kao i odakle, poleće avion za Italiju, i poslali su samo jedan mali avion… Komunisti su mislili da je neko izdao, pa su dvojicu bivših ustaša, rođenu braću, na koje su sumnjali, mučili u zatvoru na Visu, da priznaju. Izdahnuli su od batina. Inače i danas među komunističkim pristalicama Ribareva pogibija se mistifikuje (objasnio sam kako je bilo u knjizi prepiske Draža – Đujić, jer je Đujić javio Draži da je Ribar poginuo).

Komunisti, naravno, ničije depeše nisu dešifrovali.

(Pogledi.rs)

KOMENTARI6 komentara

 1. velimir says:

  TO JE BILA PRAVA VOJSKA KOJA JE POŠTOVALA SVOJU VOJNIČKU ZAKLETVU. VEČNA IM SLAVA

 2. Milan says:

  Kao bivši profesionalac (vojni), čitao sam sve što mi je došlo do ruku a u vezi sa borbom JVuO. Sve izvore. I tako sam vrlo brzo došao do saznanja da je JVuO bila legalna vojna sila koja je branila svoj narod i državu, pre svega od revolucije u vešto izazvanom građanskom ratu. Izučavajući istoriska fakta, vrlo brzo sam došao do saznanja da su podoficiri i oficiri bili izvrsni profesionalci i rodoljubi. Iz rodoljublja su i prihvatili tu neravnopravnu borbu! Nažalost, politika je te časne ljude, veštom propagandom pretvorila u "zločince", što oni ni u kom slučaju nisu mogli biti. Čitajući memoare preživelih (iz inostranstva) jedino ste mogli zaključiti kako su to bili više nego časni ljudi! Moj slučajan susret u proleće 19242. godine, u jednom šumadijskom selu, kada sam došao u obilazak dede i babe, imao sam 8 godina, gradsko dete, prvi put sam video četnike, to je bio jedan odred od oko stotinjak boraca, na čijem je čelu jahao oficir, pa kada sam ga pozdravio (običaj u našim selima!), zauzdao je konja i onako iz sedla počeo razgovor samnom! Postavljao mi je zanimljiva pitanja, između ostalog zanimao se za moga oca! I kroz smeh i šalu vrlo duhovito je komentarisao neangažovanje moga oca u ovoj borbi! Neka ga pozdravim ... Taj susret nikada nisam zaboravio! Ti ljudi su svesno žrtvovali svoje živote za svoj narod! Ja im se klanjam i odajem počast i moram priznati, između ostalog da su vojno bili bolje obrazovani, nego mi posleratne generacije! Neka im je večna slava!

 3. mika says:

  NEKA JE VEčna slava i hvala četnicima koji su učestvoval uništavanju partizana na Neretvi 1943,jes da ih je bilo svega 20ooo hiljada ali su dali veliki doprinos hitlerovim oslobodiocima,a da nisu predali Stevana Filipović Nemcima nikad njegova slika sa vešala ne bi završila u Ujedinjenim Nacijama;ko bi znao za njega?

 4. Sinisa Horvat says:

  Genijalno!Jedan je Draza!Moramo shvatiti jednom ulogu JVuO,da su bili legitimna vojska,za razliku od partizana.Cica je pokazao da je veliki i legendarni vojskovodja II.sv.rata.Slava Cici.

 5. Sinisa Horvat says:

  Ovaj clanak,pokazuje genijalnost.To je smetalo mnogima.Komunjare-partizani,bili su skupljeni sa lanca i kanapa.Probisveti,zatvorenici.....

 6. Miloš says:

  Duplu transpoziciju koja je ovde opisana su Nemci dešifrovali u oko 55% uhvaćenih telegrama. Jednostruku o oko 95% slučajeva, što je slično sa ranijim partizanskim šiframa (supstitucija - dvocifren broj za svako slovo). Zanimljivo je i da su britanske misije koristile duplu transpoziciju, ali Nemci nisu mogli da je dešifruju (osim ako ne zarobe originalne dokumente). Razlog je što su imali bolje obučene šifrante koji su znali da ne naprave ”ulaz” u šifru sa često pominjanim i predvidivim rečima. Što se tiče partizanskih šifri, Samardžić priča gluposti. Kod nas je objavljeno više knjiga o vezama u NOBu koje nije pogledao. Šifra pristojne sigurnosti je korištena u komunikaciji sa Kominternom (Britancima je trebalo više meseci da razbiju neke poruke), a šifre su stalno unapređivane. U prvoj sovjetskoj vojnoj misiji u NOVJ je došao i stručnjak za kriptografiju, uz čiju pomoć su znatno unapređene šifre. Zbog kompleksnosti i obuke kadra trebalo je da prođu meseci da bi počele da se svuda koriste, ali je posle toga saobraćaj na nivou divizije i jače bio neprobojan. Tako korištene šifre bi i danas bile prilično sigurne - korišten je nadšifrovanje beskonačnim ključem.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *