EU krije zločine Slovenije iz 1991. godine

EU krije zločine Slovenije iz 1991. godine

19 februara 2015

Slovenijarat1991Godina 1991, Slovenija: Logor u napuštenom rudniku Dol pri Hra­s­ni­ku, zarobljene starešine i njihove porodice (žene i deca) , voj­nike na od­slu­že­nju vojnog roka, civile, vezanih ruku na leđima, po­bu­nje­ni­ci dovoze ka­mio­ni­ma furgonima sa isključenom ventilacijom, trpaju u rud­ničke liftove, spu­š­ta­ju u okna puna vode, prašine i gasova i tu os­ta­v­lja­ju. Lica  „na obradi“ trpaju u na­puštene prljave prostorije, sa be­ton­skim po­dom, po 150 (!!) osoba u prostor ve­ličine 14h6 metara, bez vode i hra­ne, će­ba­di za spavanje! Oduzimaju im sve: no­vac, nakit, lična doku­me­n­ta, go­vo­re­ći  „državi (!?) koja ratuje sa drugom dr­ža­vom, trebaju sre­d­stva za rat“.

Logor Kranj: oko 40 vojnika JNA razdvojili po nacionalnoj pri­pa­d­no­sti, u jedan ugao Hrvati, u drugi Šćiptari, u trećem Srbi, Makedonci i Cr­nogorci. On­da je nastalo sadističko iživljavanje nad mladićima (19 – 20 go­dina sta­ro­sti!) Srbima, Makedoncima i Crnogorcima: tuča u gomili mo­t­kama, bejzbol pa­licama, metalnim šipkama, debelim šumskim lancima, svim i svačim, šu­ti­ranje čizmama i cokulama, opisivanje na  „uzorku“ voj­ni­ka kako će ih noću kla­ti! Jedan vojnik JNA, zarobljenik, ubijen na licu me­sta! Nenaoružane ubi­ja­li metkom u potiljak. Posebno zversko ubi­stvo jednog civilnog lica na slu­žbi u JNA i jednog vojnika, srpske na­­cionalnosti! Vojnicima Hr­va­ti­ma, Mu­sli­ma­nima i Šćiptarima su dali kar­te za put, civilno odelo i pu­š­ti­li kućama.

Skidali vojnike do gola, pa im za 10. 000 (!) dinara prodavali dronjke ci­vi­lne odeće, ko nije imao novac morao je u logorima na najponižavajući na­čin da zaradi. Oduzimali im stvari kao u fašističkim logorima Au­š­vic i Dahau, voj­nicima srpske, crnogorske i makedonske nacionalnosti pre­gledali i vadili zu­be pod pozlatom (dva vojnika da­la pisane izjave).

Vojnici, uhvaćeni na pre­va­­ru, svu­čeni u pi­džame, mučeni, a potom uto­va­re­ni u teretne va­gone za Beograd, uz natpis  „Stoka za Sr­bi­ju“. Vagoni su pri­ka­če­ni za međunarodni voz Ljubljana – Beo­grad. Srećni što su uopšte ži­vi, pri­mi­rili su se dok nisu stigli u Be­ograd. Vikom su dozvali že­le­z­ni­čare koji su ot­­vo­ri­­­li vagone. Vojnici su prošli višemesečnu tor­­turu u lo­gorima. Deo Sr­bi­­ja­na­ca (Srba, Ma­đa­ra i Mu­slimana) , do kuće je sti­gao pre­ko Mađarske. Takođe su bili uh­­vaćeni na pre­va­ru, mučki, u vreme pri­mi­r­ja. Prema svedočenjima voj­ni­­ka, na podsećanja o ulo­zi Srba u spa­ša­va­nju Slo­ve­na­ca u Drugom SR, pre­z­ri­vo bi odgo­vo­ri­li:  „To je bilo za tada ovo je sa­da!“, uz pogrdne psovke. Isto je go­vo­rio i  „prvi pred­se­d­nik ne­za­vi­s­ne dežele“ Milan Kučan, koji je na pitanje no­vi­­nara priznao da je lično bio prihvaćen u s. Zaklopača kod Kraljeva, a deo fa­milije u Novom Se­lu kod Vrnjačke Banje. Posle odluke Vlade SFRJ o po­v­la­če­nju JNA iz Slo­ve­ni­­je, sastavi su premešteni u Hrvatsku i Bosnu i Her­ce­go­vi­nu, a samo ma­nji deo u Srbiju. Time je  „slovenačka ratna epopeja“ za­vr­šena.

Isti užasni zločini, kažnjivi po međunarodnom ratnom pravu i Že­nev­­skim konvencijama događali su se i u logorima: Domžale, Dob pri Mir­ni zgra­de Kazneno – popravnog doma, zatvor u Pesnici, u svimop­š­tin­skim mi­li­cij­skim stanicama (podrumske ćelije) …

Postupci kojima su, bez presedana, kršene odredbe međunarodnog hu­ma­ni­tarnog prava prema civilima:

Kidnapovanje vozača kamiona sa šleperima i postavljanje pred jedinice JNA. Ako se vozači suprostave, ubijani su uz povike:  „Ubij stoku, ubij ban­di­te, ako ne­će na barikade, da ih pobijemo ovde na parkingu!“ Kada su vo­za­či 27/28. jun 1991. kod mesta Trebnje, pokušali da pobegnu na njih je ot­vo­re­na vatra, sve­do­či Milan Sudimac, vozač  „Jugoprevoza“ iz Kruševca. U to­ku 26. juna na au­strij­skoj granici, zaustavljena je kolona od preko 100 ka­mi­ona jugoslovenskih i stra­nih i pod oružjem naterani da vozilima pre­pre­če put. Oni koji su po­ku­ša­li da napuste vozila ubi­jeni su na licu me­sta. Jedinicu JNA na putu prema gra­ni­ci, po­bu­nje­nici su napali sa svih stra­na. Pri proboju jedinice JNA do­š­lo je do uništenja kamiona. Više vo­za­ča je životima platilo bes­kru­puloznu po­vre­du pravila oružanog su­ko­ba, od strane tzv. Slovenačkih oru­žanih snaga.

U Ružnoj dolini pobunjenici su ispred svojih položaja, pod pretnjom oru­ž­ja, do­veli žene i decu iz neslovenačkih porodica i preko njihovih glava ot­va­ra­li vatru na kolonu JNA!

U Vipavi, preko 300 civila, žena i dece, porodica pripadnika JNA mesec da­na je zatvoreno u stambenim zgradama, bez hrane, vo­de, is­k­lju­čena i s­t­r­u­­­ja. Na one koji su pošli po hleb i vodu, pucali su slo­venački snaj­pe­ri­s­t­i.

U Ljubljani, naselje Kosede, pripadnici TO i MUP Slovenije su iz vojnih zg­ra­­da izveli žene, decu i penzionere, postrojili ih u stroj za streljanje, psi­hi­č­ki i fizički maltretirali uz otvaranje vatre iz oružja!

U naselju Zvezda u Šentvidu hapšeni su civili koji su ulazili ili iz­la­zi­li iz zgrada gde su stanovala vojna lica, a potom odvođeni u logore!

Pred kasarnu u Mariboru, pobunjenici su doveli žene i decu vojnih lica i ci­vil­nih lica na službi u JNA, sa uperenim cevima pištolja u glavu, naterali da pozivaju svoje očeve i muževe na predaju!

Na putu za kasarnu Šentvid, privatno vozilo Nade Svorcan i Lju­bi­ce Saše, po­bunjenici su namerno usmerili na postavljenu minu. Mi­na je raznela au­to­mo­bil: Nada je teško povređena, a Ljubica ostala bez no­ge! U Univerzitetskom kli­ničkom centru Ljubljana nisu im pružili po­m­o­ć!

Na svim graničnim prelazima koje su pobunjenici zauzeli, civili, slu­ž­be­ni­ci Savezne uprave carina, su kidnapovani, tučeni, izvođeni na streljanje, ve­zi­vane im oko vrata trake za davljenje, pucano iz pištolja sa cevima uz uho.

Pred kasarnu Slovenska Bistrica, 30. Juna oko 19. 00 časova, pripadnici Jan­ši­ne TO su ženu i decu kapetana Dragana Stojanovskog, dovezli sa uperenim oru­žjem, uz pretnju da će ih sve pobiti.

U Postojni, masovna tortura 35 žena sa decom vojnih lica neslovenaca.

U Sežani minirana (!!) stambena zgrada pripadnika JNA. Vezanim i pre­m­la­će­nim ženama, deci, starim penzionerima, Zdenko Latin, oficir dezerter iz JNA, stavljao im nož na grlo i urlao:  „Sve ću vas poklati!“ Poslao je au­to­mo­bil sa ozvučenjem koji je, celi dan 30. Juna, gradom emitovao poruku:  „Srbi, na­pu­stite Sloveniju! Bićete poklani!“ Posle prebijanja, seksualnog na­pa­s­t­vo­va­nja, pljačke svega i skidanja odeće, gušeći ih u furgonima bez ventilacije, slao ih u logore u rudnicima! Bebi srpkinje su isključili inkubator, a potom je sa majkom porodiljom izbacili na ulicu: nazovi lekari su ubili bebu! Pred­se­d­nik ove opštine je na ulici premlaćivao neslovenačku decu!

Uz primenu perfidija zabranjenih Poveljom UN (vozila sa oznakom Crvenog kr­sta, lažnih parlamentara sa belom zastavom, živog štita od žena i dece pri­pa­dnika JNA, ničim izazvano otvaranje vatre i dr.) , odmah po potpisanom spo­ra­zumu o prekidu vatre, napadnute su kasarneAjdovščina, Vipava, Postojna, Lju­bljana, uz odmazdu nad porodicama pripadanika JNA, branilaca. Tom pri­li­kom su činjena krivična dela ratnih zločina dela verolomstva, korišćeni za­branjeni načini i korišćena zabranjena sredstva ratovanja, kao što su ne­po­štovanje dogovorenih prekida vatre i bele zastave, upotreba zabranjene mu­nicije koja nanosi suvišne i nepotrebne patnje (nabavljene novcem Va­ti­ka­na, Nemačke i Austrije od NATO prodavaca naoružanja i municije) …

Sanitetskom vozilu sa teško ranjenim vojnikom Bjelogrlićem pobunjenici za­bra­njuju prolaz i on umire. Kapetanu Draganu Blagojeviću osoblje bolnice u Ma­riboru ne pruža lekarsku pomoć iako ima prostrel pluća, metak u plućnom kri­lu i vrlo visoku temperaturu, a crvene beretke MUP ne dozvoljavaju nje­go­vo prebacivanje helikopterom za Zagreb! Potpukovnika Radoicu Otaševića, na­kon teške operacije desne noge, 29. juna kidnapuju i odvode u logor Dob pri Mir­ni. Pobunjenici su blokirali Vojni rehabilitacioni centar u Rimskim To­plicama i preko 150 bolesnika ostavili bez hrane i lekarske nege! Di­rek­tor Kliničkog centra u Ljubljani zabranio je majci pokojnog vojnika Slobodana Stoj­kovića iz Mataruške Banje, koji je poginuo 27. Juna u Grzinu, da preuzme te­lo svog sina! Pripadnici Janšine TO, čitavo vreme sukoba su držali pod blo­ka­dom Vojnu bolnicu  „Mladika“ u Ljubljani, ostavivši bolesnike bez hrane, vo­de, lekova! Poručnika dr Senada Durakovića, pobunjenici hapse pri pru­ža­nju pomoći povređenim civilima, tučen da pristupi TOS. Na sanitetsko vozilo ko­jim je dr Goran Golubović prevozio ranjenog poručnika Darka Bulatovića is­pa­ljena je raketa! Dr Vukica Bulatović uhapšena pri pružanju lekarske pomoći na graničnom prelazu Šentilj i odvedena u zatvor uPesnici. Na helikoptere sa oznakom Crvenog krsta otvarana vatra u Ilirskoj Bistrici i pri prevozu pos­mrtnih ostataka vodnika Rama Salihua za Ljubljanu, zatim 3. Jula he­li­ko­p­ter pogođen sa 10 metaka. Dana 3. Jula tromblonskom minom napadnuto sa­ni­te­t­sko vozilo: ranjeni vojnik preminuo, ranjeni major Aleksandar Stefanović i ka­petan Branko Trkulja odvedeni bez pružene lekarske pomoći, u logor u rud­ni­ku. Dana 30. Juna u vreme prekida vatre, mučki ranjavaju poručnika Dragana Bu­bala i njegovog vojnika: pobunjenici nisu dali da im se pruži pomoć, pa je po­ručnik izdahnuo čije telo nisu hteli predati dok pukovnik Đurović nije do­bro­voljno ostao kao talac u zamenu za telo poručnika! Tela posade he­li­ko­p­te­ra pilota kapetana 1. klase Milenka Jorgića, poručnika Eldina Hrapovića, sta­ri­jeg vodnika 1. Klase Miraslava Šandora, odbija da preda Jelko Kacin mi­ni­star za informisanje Slovenije, već tela koristi u propagandne svrhe: pored njih se slikaju visoki funkcioneri  „dežele“! U centru Ljubljane, 29. juna, po­bu­nje­nici maltretirali članove delegacija Međunarodnog Crvenog krsta iz Že­ne­ve i Jugoslovenskog Crvenog krsta SFRJ!

Pritvoreni vojnik Nebojša Trivan:  „Negde oko 19. 20 pripadnik TO, vrteći pu­š­kom ubio je na licu mesta jednog vojnika kome ne znam ime, ali je bio u sa­s­ta­vu moje straže. Hteli smo mu pomoći ali nam nisu dali.“

Sijaset je dokumenata i svedočanstava o povredi međunarodnog prava prema pri­tvorenim licima, u brojnim logorima, gde su na najzverskiji način mučeni i ubijani ci­vilni službenici saveznih ustanova (Savezni SUP, Savezna uprava ca­ri­na..) , civili neslovenačke nacionalnosti, civili članovi po­ro­di­ca vojnih i ci­vilnih lica na službi u JNA, zarobljeni pripadnici JNA, itd.

Ovakva i još teža postupanja bila su masovna! Naređivao ih Janša i nje­go­vi  „komandanti“, ministar unutrašnjih poslova, a odo­bravao Kučan i njegovi sa­radnici u političkom i državnom vrhu. Time su teško povredili: član 3 Že­nev­ske konvencije 1 – 4 iz 1949; Pravilnik o za­ko­ni­ma i običajima rata na ko­p­nu – prilog Četvrte Haške konvencije iz 1907; Martensovu klauzulu iz iste kon­vencije; odredbe Dopunskog pro­to­ko­la Ženevske konvencije od 12. Avgusta 1949. (Protokol II) , odredbe Povelje OUN, o zabrani perfidija u primirju i spo­razumnom prekidu vatre; zloupotreba znaka Crvenog krsta prevoženjem cr­venih beretki MUPS; napadi na vozila sa oznakom Crvenog krsta i ubijanje le­kara i medicinskih sestara pri prevozu ranjenih vojnika i civila…

Počinjena krivična dela ratnog zločina nad civilnim sta­nov­ni­š­t­vom u oružanom sukobu su: nasilje nad životom, zdravljem i fizičkim ili men­ta­l­­nim blagostanjem ljudi; uzimanje talaca; akti terorizma; vre­đanje i ga­že­nje ljudskog dostojanstva; nedopuštene pretnje; povrede pre­ma ranjenicima, bo­lesnicima, mrtvim licima, lekarima i sa­nitetskim tran­s­p­o­r­­ti­m­a.

Ostaje, očigledno samo za istoriju, otvoreno pitanje: Zašto utvrđena i dokumentovana, krivična dela ratnog zločina, prema odredbama međunarodnog ratnog prava, Tužilaštvo Suda UN za ratne zločine u Hagu nije procesuiralo zločine pobunjenika i zvaničnika SR Slovenije?

Da je ova tema zabranjena u Evropi, pa i u Srbiji, govori činjenica, da čak i samo pominjanje ove teme, je dovoljan razlog da autorizovan i potpisan članak autora, savremenika događaja, ne objavi – ni jedan medij. I tako više godina…Žrtve i njihove porodice, ostaju bez pravde i spokoja…Nad narodima bivše Jugoslavije i njihovom stvarnom pomirenju, ostaje tamna senka nepravde i gorkog saznanja Srba, Mađara, Muslimana, Makedonaca, Crnogoraca, da smrt nevinih nije jednaka pred Pravdom Evrope…

Gš. Pukovnik

Živomir R. Podovac

Prilog:

Poginuli pripadnici JNA (za koje su utvrđeni podaci) : stariji vodnik 1. Kl. Šandor F. Mi­roslav, 1956; st. Vodnik Brndušanović K. Mirko, 1959; poručnik Bubalo N. Dragan, 1964; zastavnik ­Hadžiselimović Š. Mustafa, 1949; poručnik Hrapović H. Eldin, 1965; kapetan 1. Kl. ­Jor­gić J. Milenko, 1956; potporučnik Milošević S. Aleksandar, 1970; kapetan 1. Kl. Mrlak A. An­ton, 1950; kapetan 1. Kl. Pantelić O. Slobodan, 1946; vodnik Salihi B. Rama, 1969; stariji vodnik Si­binovski B. Bojanče, 1959; kapetan Stojanović R. Zoran, 1955; civilno lice na službi u JNA Sedlar R. Bra­n­ko, 1954; vojnik Ćati I. Stipo, 1968; vojnik Babić I. Ljubo,?; vojnik Bjelogrlić V. De­jan, 1971; vojnik Bojanić M. Branko, 1971; vojnik Cucak I. Halil, 1972.; vojnik De­ja­nović D. Dušan,?; vojnik Hilmi S. Popaj,?; vojnik Imamović F. Fahir, 1972; voj­nik Šimunović P. Antonije, 1972; razvodnik Ješić M. Zoran, 1972; vojnik Jeli­čić A. Ivan, 1972; vojnik Jovanović S. Ratko, 1972; vojnik Kasumi A. Florim, 1971; voj­nik Lučić?. Mirko, 1970; vojnik Maletić L. Goran,?; vojnik Mirković N. Zo­ran, 1972; vojnik Mitić M. Stojan,?; vojnik Obradinov J. Vojko, 1970; vojnik Đokić B. Dragan,?; vojnik Osmani?. Nedžmedin, 1970; vojnik Palić R. Muhamed, 1971; de­se­tar Špelko F. Franc, 1971; vojnik Pivač I. Borislav, 1972; vojnik Ponjavić B. Špi­ro, 1972; vojnik Rodić S. Dragan, 1969; vojnik Sotinac P. Domagaj, 1968; voj­nik Stanković M. Goran, 1972; vojnik Stevanović R. Obrad, 1971; vojnik Stojković S. Slo­bodan, 1972; vojnik Tanasković M. Milan, 1972; N. N. Pripadnik JNA.

NAPOMENA AUTORA:

U državnim arhivama R Slovenije i BSFRJ Jugoslavije, postoje i spiskovi pobijenih civila od strane pobunjenika SR Slovenije.

Tužilaštvo u Hagu može doći do njih. Mi obični građani, istraživači – ne.

(Jadovno.com)

KOMENTARI82 komentara

 1. Pingback: ZAŠTO SE ĆUTI O SLOVENAČKIM ZLOČINIMA IZ 1991?

 2. Momo says:

  Što se JNA nije povukla iz Slovenije kad je trebalo? Proglašenjem nezavisnosti postali su okupatori u "deželi".

  • Marko st says:

   Momci od 19 godina na redovnom sluzenju okupatori? Dobicete Momo sve nazad ....i to sa kamatom!

 3. Jovan says:

  Momo, a ti kao ne znaš da je JNA bila u Sloveniji pre proglašenja nezavisnosti? Najlakše je preskočiti neke činjenice iz istorije

 4. Marko Obradovic says:

  Stvar je u tome sto su Slovenci kao i Hrvati zeleli krv i silu mesto pregovora sa dojucerasnjim sugradjanima. Zeleli su da ubijaju i progone Srbe i Jugoslovene. A najgore od svega sto su zaboravili i pogazili tada prijateljstvo i dobre odnose. Fasisticki postupci SLovenije su postavili osnovu za fasisticke postupke Hrvata i Muslimana i sveopsti rat. Progon po nacionalnoj pripadnosti Srba u Sloveniji nije nikada prestao i mnogo ljudi i skoro dve decenije posle nije moglo da regulise svoje drzavljanstvo u Sloveniji.

 5. Dane Lukajić says:

  Upravo sam se na stotine puta pitao kako to da zločini koje su počinili pripadnici TO Slovenije nad pripadnicima JNA kao pripadnicima jedino regularne oružane sile u SFRJ čiji je sastavni dio bila i R.Slovenija.Niko ne pominje čini mi se 13 logora u kojima su bili zarobljeni vojnici i starešine JNA njih preko 300 i kojima nije davana voda ni hrana a da ne govorim o desetinama ubijenih na granici,u zasjedama i na drugi neljudski način.Ni jednog predmeta krivičnog ili bilo kakvog drugog ni u Hagu ni u bilo kojoj pravosudnoj instituciji te demokratske Slovenije.Slovenija je najkrivlja za razbijanje Jugoslavije i najviše je doprinela tome a nije sankcionisana čak ni politički da se osudi.Čak šta više nagrađena je ulaskom u EU a najradikalniji pripadnici TO Slovenije kao npr Janez Janša i Jelko Kacin su nagrađeni visokim dužnostima u Sloveniji i sada u EU pa se zaključuje čiji su oni eksponenti.

 6. Pingback: ZAŠTO SE ĆUTI O SLOVENAČKIM ZLOČINIMA IZ 1991? – SRBski FBReporter

 7. gaga says:

  Momo, ako neznaš, pitaj,ako znaš,rado ću da ti dopunom " znanje"

 8. Valter says:

  Slovenci su po podlosti gotovo isto tako krvoločni kao i hrvati i muslimani, ta se gamad onda kao pacovi sakrili u EU verujući da nikada neće biti kažnjeni za te zločine, PLATIT ĆE SVAKO , SVAKI ZLOČIN!!!

 9. kikindjanka says:

  Vojnik Marko Utržan,za kojim,još uvek cela Kikinda plače...

 10. kikindjanka says:

  Jastrebarsko....

 11. sasa says:

  MOMO JEDES GOVNA MATER TI USRANU JEBEM

  • Vilko Brus says:

   Nivo vreen pravega četnika. Budalo jedno. Bil sem v Rožni dolini. Kot zdravstveni delavec. Skozi moje roke je šlo 16 ranjenih vojakov. Vsem je bila nudena prva pomoč in so bili nato takoj prepeljani v 1 km oddaljeno bolnišnico. Nobenih civilistov ni bilo tam postavljenih pred Teritorialno kar se z lahkoto dokaže. Italijani so namreč VSE snemali z svoje strani z močnimi teleobjektivi! tako da se z lahkoto dokaže vse četniške laži. In če lažete o Rožni dolni lažete tudi v vseh drugih primerih. A vas ni stram?

 12. nenad 1972 says:

  znao sam i st.vodnika brndusanovica i zastavnika hadziselimovica koji je bio zaduzen za nasu opremu(transportne vrece). ja sam bio tenkista , a hadziselimovic je bio u kamionu iza nas. teritorijalci su ga ubili i zapalili.

 13. Dragan says:

  Nebi ovo nista strasno bilo,da su Srbi ista naucili odavde.Dva puta ih oslobadjali i davali im drzavu,nebi me cudilo da opet urade isto

 14. ARTILJERAC says:

  To je ta nacievropa u koju hoće da nas uguraju naši prodani političari. Dok smo mi poštovali našu vojničku zakletvu oni su nas ubijali i niko nije odgovarao. SLAVA MOJIM POGINULIM KOLEGAMA I VOJNICIMA

 15. joka says:

  Zato postojimo mi da ne zaboravimo taj zlocin i cinizam!!!!

 16. deda mraz says:

  Samo je sada bitno da Rusi ne stanu u Ukrajini jer fasisticko NATO seme sto su Nemci posejali 90- ih u Jugoslaviji prosirilo se do Ukrajine i sada im je kraj dosao i pokusavaju da sprece unistenje to jest da smisle druge gadosti,a posle toga automatski dolaze na red i nasi fasisti i petokolonasi na red jer Rusi necej sigurno stati i cekati da se fasisti pregrupisu.U Sloveniji i Hrvatskoj je sve bilo dozvoljeno i sve zlocine je aminovala Nemacka sa Kolom i Genserom na celu i oni su tada prekrojili granice u Evropi i nezakonito aneksirali istocnu nemacku,ali dolazi vreme da im se sve vrati i naravno petokolonasi u Srbiji sada ne mogu mirno spavati jer znaju sta ih ceka i to ce vrlo brzo doci,najkasnije do kraja ove godine.

 17. nada says:

  CISTA LAZZZZZ!!!!! osobno sam bila prisutna na navedenim mestima....... KAKO JE MOGUCE DA SE PISU TAKE NEBULOZE........UREDNIK OVOG CASOPISA SVASTA OBJAVLJUJE....OSTAJE DA NAIVNI POVERUJU.....DA NEBUDE NESPORAZUMA SPADAM PO OVOT TEKSTU U "....NAJUGROZENIJU.."SKUPINU. LUDO I SMESNOOOOO

 18. Nikola says:

  @ Nada Pa demantuj onda sve ove navedene informacije!!! JNA je trebala sprzit pola Ljubljane i jos par sela,pa bi se drugacije pregovaralo. Ali....uvek kod Srba postoji ali....da mogli smo ali nismo,pa zasto nismo????? Sta sad piskaramo,kao da to nekoga u EU zanima,oni to sve znaju. Nego ponovo uvesti vojni rok,ne od 6 meseci,nego od 18. Sve pesadiske profesionalne jedinice obucavati kao specijalce i prikladno ih naoruzati. Pa zar ne vidimo sta nam se sprema????

 19. rade Bukara says:

  pa sada nam slovenacki kadrovi drze predavanje o demokratiji u evropi umesto da ih uhapsimo mi im priredjujemo docek ne narod vec nasi dupolizi

 20. BORIS PREJAC says:

  Sam sem v času vojne skrbel,s kolegi seveda,za t.i.vojne ujetnike.Vse kar prebiram,je tendenciozno,ogromno laži.Komu to koristi.Sam sem spremljal fante na vlak v Ljubljano_Ljutomer-Ljubljana-12 ur,drugače dovolj 3 ure.Odlično vzdušje,povsod so dobili sadja,soke od Slovencev,ki so nas srečevali.Živeli so v lovskem domu,celo pomagali kmetom pri spravilu sena,vsi veseli in zadovoljni.Verjamem,da so se pojavljale kje n orosti pri teritorialcih,opijanjenih od zmage.Da pa bi nekoga mlatil s palicami,,trgoval z oblekami,je čisto natolcevanje.

 21. Ogard says:

  Znam, da je JNA bila okupatorska vojska u Sloveniji. Pod njenom zaštitom su se naseljivali koloni u Sloveniji i vrše okupaciju Slovenije i idu se sada neko manjino. Ovi teks je jedno veliko buncanje.

 22. Flego says:

  pa pičko materino, gdo pa je keterega napadu? Ja kva ste pa hoteli, da vam še burek prnesemo? Alo!

  • Miodrag says:

   Vojnik Stevanović R. Obrad, 1971 je bio moj školski drug ...i živeli smo u istom mestu ...u selu Stublenica kod Uba , opština Valjevo ...!!! Šta reći za ovog dečka ...ubili ste jednog dečka koji je bio primer svima nama i vama ...a bio je odličan učenik ...sve ocene u školi je imao odlične ...!!! Bili smo ista klasa...decembar 1990 ...a ja sam tada služio u ZAGREBU , kasarna Maršal Tito u vojnoj policiji ...bili smo u kontaktu sve dok je bilo mirno ...a onda se nažalost desilo ...a kako se desilo ...tog dana ...sudeći po rečima jednog mog druga koji je služio tada zajedno sa Obradom ...a koji je sticajem okolnosti na sreću ostao živ a zove se G.Spasić koji je rodom iz Uba ...naime ...oni su se tog dana i trenutka nalazili u kamionu ili pinc gaueru i bili su na jednom zadatku ...pre da upadnu u zasedu od strane STO ( Slovenačke Teritorijalne Odbrane ) , Spasić je rekao tada Obradu :"Ajde da zamenimo mesto "...gde su sedeli...i u sledećem trenutku je počeo napad i sve s desilo kako se desilo...!!! Obrad je bio direkno pogođen i tu je bio nažalost gotov a Spasić se spasio uz neke lakše povrede ...!!! I šta sad ...posle toliko godina ...!!! Pa ništa ...sad je red na Božij sud ...jer Bog reče:" Biće vam ...po delima vašim " !!! A ja mu se ovom prilikom još jednom zahvaljujem !!!

 23. paki says:

  Oni su prvi počeli da rasturaju Jugoslaviju.Još na Kosovu 1981.g Stane Dolanc je testirao vojsku-koja nije bila odlučna da otvara vatru,jer je bila narodna vojska.Da hoće neko da se pozabavi dublje ovim,video bi sve njihove pripreme,da su se odvijale u zapadnim centrima.Oni su najodgovorniji za rasturanje Juge,Milošević im je bio samo okidač. Oni će morati kad tad da odgovaraju za svoje zločine,kojih nije malo.

 24. snow says:

  Za Maribor je sigurno laz. Ko ima vremena siriti ove lazi krijensvoje zlocine.

 25. ja sam ja says:

  flego pejt ti mal u pičku materinu

 26. Vlado says:

  nije ni cudo, sto vekovima patite, kada ste sposobni oterati i najbolje prijatelje. ko vama Srbima nije neprijatelj? Makedoncima ne date veru, Crnogorcima jezik, Rumuni su za vas samo Cigani, Bosanci i da su Srbi vam ne valjaju, Mađarima se smijete, Bugare bas duboko volite, da ne pricam dalje o Turcima i Hrvatima i dalje... Isti ste Englezi. Imperijalisti. I ko nece vasu vlast, vama neprijatelj. Pa nije ni cudo, da svi pametni Srbi pozdravljaju glupe Srbe iz inostranstva!

 27. Dragan iz Nisa says:

  Sta li se desavalo u Crnomelju, Novom Mestu i Pogancima mestima gde sam sluzio vojni rok 79 i 80? Tada je bio planiran ,ali i "provaljen" plan vece siptarske celije. Epilog svi pohapseni, i osudjeni!To je bilo tih godina sada igraju sotu u srpskim stanovima u untrasnjosti...jos uvek sanjaju....i nadaju se da se probude kao Srbi. Slovenci isto..jadan narod..a oni jadni glupi iskompleksirani u sopstvenom strahu od nase ogromne narodne tolerancije i neprimerenog prastanja...... ubi ce ih urbanizacija...hahaha

 28. Slovenka says:

  takrat sem bila stara 24let,če je vse to res nevem ,ampak verjamem zato ker sam na lastne oči videla zrušen helikopter v rožni dolini pod oznako rdečega križa prevažal je kruh pilot je bil čisti slovenc TO ga je sastrelila zaradi tega ker je to naredo brez dovoljenja namreč želeli so da stem ko so im v kasarnah isklopili elektriko vodo preprečiti da dobijo hrano mene je sram in nisam edina da je moj narod veliko tega naredo kar nebi smel ,že takrat se je vedelo da je janša psiho in da je zaradi svoje jeze ker so ga vrgli iz zveze komunista Uz pomoč veliko hujših od njega izdao narod ne samo jugoslovenski ampak še svoj slovenski .celo vreme sem čakala da enkrat se začne rasprava o tem.o janševi morali smo priča zdej ampak žal je v sloveniji še zdej veliko janševcev in teško je bilo kaj povedati o resnici 90tih že zaradi straha za lastno življenje vesela sem da se je nekako naše mišljenje o srbi veliko spremenilo na boljš.potihom in kjer koli je prilka jaz govorim vse naj naj lepše o srbi veliko jih poznam in jih občudujem ste LjUDi ViSOKE m MORALE IN ČISTEGA DUHA

 29. Ognjeni says:

  Ta Bela knjiga je bila že objavljena leta 1992, vse navedbe so bile raziskane od organova pregona Slovenije in vse nejasnosti tudi. Vse je preiskano, argumentirano in shranjeno...in nič od tega ni res. Kdo pa ima interes to objavljati en dan pred obiskom srbskega predsednika v sloveniji pa si lahko samo mislite? Imamo tri možnosti: vaši mešalci drka, naši ali pa dobri sosedje z novo predsednico!

 30. grande says:

  HAHAHA....parole..parole..laži..laži..!!!..najpred smo pobijali šiptare..burek..ondi musliče..ondi krovate..brača srbi su išli kuči pjevajuči.

 31. Slovenka says:

  Išli kuči pevajuči ...po naši zaslugi, izbrisali smo in stem uničevali njihove družine sramota sramota i še enkrat sramota

 32. Sinisa says:

  Vojsci u to vreme nisu bile odresene ruke a ona nije postupala po ustavu. Neverujem da vojno obavestajna sluzba nije imala podatak da ce tako nesto da se desi. Da su reagovali na vreme i po svim pravilima vojske , neverujem da je jedna mala sacica Slovenaca mogla da napravi to sto su napravili. Jer u svakoj pobuni takve vrste uvek se prvo eliminisu huskaci i vodje. jasno mi je da je i u vojci bilo raznih nacionalnosti ali da se Slovenija na vreme ugusila sve bi danas drugacije izgledalo, jer Sloveniju kao najseverniju i Makedoniju kao najjuzniju republiku nikako nismo smeli da pustimo. Jer samim odlaskom te dve Republike videli smo kako je Jugoslavija krenula da se cepa iznutra. Svu krivicu svaljujem iskljucivi na Vojsku zato sto nisu izvrsili vojni udar i preuzeli vlast u Jugoslaviji a politicare koji su huskali narod u rat eliminisati po kratkom postupku. Bolje je pobiti 20 ljudi nego sto su tih 20 pobili nekoliko stotina hiljada. to je bar moje misljenje.

 33. aljoša says:

  Slovenci su ubili čak 45 vojnika JLA, od toga otprilike (po imenima) 20 Srba. Pa su zbog toga srpske snage, to je barem logično, kasnije pobile otprilike 8000 slovenačkih vojnika u Srebrenici. Šta, to nisu bili slovenački vojnici već muslimanski civili? Ah, greška neka ...

 34. Slovenka says:

  Gospod siniša ja se strinjam stabo AMPAK najbrž neveš da je slovenija že pred tem poskrbela da uradno ragulira TO ( teritorijalna obramba) katera je bila podprta s strani EU in NATA s ciljem da se uniči komunizem,( oni so TO.poskrbeli orožje) dej samo malo razmisli saj vidiš kaj se sedaj dogaja v ukrajini a vsak normalan ve da je to v cilju amerike da na isti način kot v YU naredi haos v rusiji in da je dokončno unič

 35. Jani Alič says:

  Veliko je laži v tem prispevku. Lahko rečem za Rožno dolino (ni Ružna dolina) pri Novi Gorici, ker sem bil prisoten. Nobenih civilov ni bilo pred teritorialci, še najmanj pa iz srbskih družin. Tam je vse naredil en civilist (vse je posneto na kameri)in zelo skrbno ravnal z zajetimi vojaki JLA. Po nepotrebnem je padlo nekaj strelov in po nepotrebnem je padel albanski vojak. Na mejnem prehodu ni bilo maltretiranja. Vsi policisti so se predali mirno in brez strela. Tudi opisan dogodek v Vipavi ni resničen. Tega zagotovo ni bilo. Kako naj verjamemo, da je drugo zapisano resnica?

 36. ugo says:

  jaz mislim da je le malo preterano res pa je da bi se v vojni ljubili se ne bi imenovala vojna.

 37. DRAGANešković says:

  Minulo vreme je pokazalo da Vojska JNA i njeni oficiri nisu bili dorasli svom vojnom zadatki. Mesto da JNA pobunjenik stavlja i zatvar tamo gde su oni njih zatvarali, iskazali su totalnu nespremnost vojnom zadatku. Cena te nespremnosti i kompletne zatečenosti, iskoristila je u potpunosti mala ali dobro organizovane grupice koja je bez i malo takta i ogronim i neizmerljiviom okrutnošću sprove sve to što je sprovela. Sadašnji narod iz svega toga mora da izvuče pouku da ne računa više ni na koga, mora de se samoorganizuje i da svakom ubuduće ko i malo pokaže bilo kavu pubunu u semenu pobune sve eliminiše do zadnjeg. To je način ka onoj garanciji, garanciji života i opšteg interesa. Pozdrav iz Sunčanog Beograda, DRAGANešković

 38. Aljaž says:

  Bratje Srbi večino napisanega je umazana laž! Ne morem verjeti kakšna podtikanja in bedastoče so tukaj napisane( da smo isti kot hrvati in muslimani??? SICK)..v Sloveniji nismo nikdar sovražili Srbe, v bistvu lahko govorimo o ljubezni in prijateljstvu med bratskimi narodi itd. Če so bile storjene kakšne krivice lahko obtožite desničarska govna kot so Janša, Peterle in ostale retardirance. Obtožite, dokažite, odpeljite in te vatikanske hlapčure zaroštiljate ko odojke :) Lp iz Ljubljane!

 39. Bosko says:

  SUDIJA CE DOCI IZNENADA I OTKRICE SE SVACIJA DELA

 40. Petrašin says:

  Kikinđanka, dodaćemo im još i Stankovića. Mali Utržan nažalost nije preživeo, a malog (vojnik, u ono vreme 20 godišnjak) Stankovića je otac preko svojih poslovnih prijatelja uspeo da izvuče u poslednjem momentu iz Slovenačkog zarobljeništva. Posle su ga lečili od trauma, a ovi konji iz JNA ga pošalju u Sarajevo na dosluženje vojnog roka i tamo ga zatekne početak rata u Bosni i opet se jedva izvukao iz onog pakla Dobrovoljačke ulice. A za stradanje u Sloveniji mogu ga pozvati da priča šta je sve preživeo. A ovi što brane slovenačku rulju koja je divljala, oni nemaju pojma šta se dešavalo. Pa u Ljubljani nisu umali blage veze šta se dešava na granicama i kasarnama na obodu (vukojebini)Slovenije. Za te slovenačke branioce imamo poruku, ‚‚srpska kletva svakoga stigne‚‚ pa i njih će u toj njihovoj ROZE državici. Deripe, vnago

 41. danilo says:

  Rat nikome ne donosi ništa dobro! Nije bilo dobro, što smo se ovako razišli, to je činjenica. Sam sam u to vreme bio pripadnik TO. Da bi se tako nešto događalo nisam čuo. No, dopuštam mogučnost, da se je nekdje to ipak događalo. U mojoj blizini se sigurno nije! Da jest, ja bi sam prijavijo te događaje, to mogu odgovorno, da tvrdim. Na mladiče iz JNA u to vreme, večina nas nije gledala, kao na neprijatelje. I mi smo željeli, da se vrate kuči živi i zdravi. Nebroj hrabrih i čestitih ljudi, stalo je pred puške, da bri pregovarali sa starešinama, sa namerom, da ne dođe do najgoreg. Jedini naš cilj je tada bio, da se vojska vrati natrag u kasarne. Neču, da se upuštam u politiku i u to, sta je za koga dobro, a što nije, ali građani u Sloveniji su se masovno odlučili za vlastitu državu na referendomu. Imali su na to pravo, po ustavu Republike Jugoslavije, iz 1974 godine. Želja velike večine građana je bila, da se to uradi na miran i prijateljski način. Na moju veliko žalost in na žalost mnogih, ipak je došlo, do oružanog sukoba. Poznato je, da u takvoj situaciji, dolaze do svojih pet minuta i največji manijaci i ološ, koje neki narod ima. Ako je došlo do takvih pojava u našim redovima, kao što piše u gornjem sastavku, ja se zato sramim i najiskrenije se izvijujem! Ujedno pozivam sve, koji imaju neka takva iskustva, neka se ujedine i predlože dokaze, jer počinitelji tih gnusnih rabota, trebaju biti kažnjeni!!! Slovenska javnost naravno nezna za te činjenice. Ali ako sazna, verovatno če masovno podržati žrtve i pružiti jim podržku. Tako jim neče biti težko, da i u Sloveniji nađu nekog, ko če jih zastupati na sudu. Najskrenije se izvinjujem i za moj pokušaj srbskog...malo sam več iz vežbe. :) Pozdrav u Srbiju i u sve republike, bivše Jugoslavije.

  • ralence says:

   Po Ustavi Republike Jugoslavije iz 1974 god. sve Republike su imale pravo da izađu iz zajednice samo pod uslovom da sve Republike daju tu saglasnost

 42. maja says:

  Slovenka Ista ko svaka slovenka...voli Srbske maćo

 43. Vlado says:

  @Petrašin hebem ti trudnu nežu, da mi tvoje nerodjeno dete šipuje racku

 44. Jaran says:

  Ovaj čovek Živomir zvani, izgleda počeo da veruje svojim lažovima. Slovence naziva pobunjenici.Aldobro se zna, da je SR Slovenija tada imala svoju naoružano snagu zvanu TO. Možda je bilo napravljeno nekih sporih aktova u vojnom pravu ae strane TeOa, ali NIKAKVIH ZLOĆINA NAD PRIPADNICIMA JNA NIJE BILO! JNA je dana, kad su krenuli iz vojarna na granice, bila strana vojska koju je već upravljala generalska hunta iz Beograda. I Živomire, molim te ,pogledaj se prvo u ogledalo. Zloćine koje ste ti i tvoji pobunjenici radili u Hrvatskoj i Bosni, osnivali paravojne formacije i republike nemoj podmetnuti nekome drugome.

 45. Paštrović says:

  Jarane, obrezani Srbine, ne zagađuj dodatno ove ionako dovoljno zagađene živote. Nemam ti ja vremena da te mrzim, jer mi se jednostavno gadi tvoje postojanje, a gadi mi se i taj tvoj bog koji dozvoljava takvom tupavom krelcu da i dalje diše. Još ti je (vjerujem) i idiotsko potomstvo podario!? E jebem ti takvog boga i sve takve bogove! Nego, ko treba da se stidi od ovakvih govana zvanih SloUvenci: da li da se oni samih sebe stide, ili Srbi treba da se stide što su ih "pripravili" dok su se još "krckali" u Austro-ugarskoj materici? Ko jebe moje Srbe kad su bili, a i sad su... glupi k'o kurac!

 46. Paštrović says:

  PETRASINE, mene samo jedno interesuje: kako je sad svim tim kukavcima kad vide ovoliko sloUvenackih firmi po Srbiji, i kad citaju o prijateljstvu i sUradnji naša dva naroda?

 47. Petrašin says:

  @Vlado,Ps: Mislio sam na one koji su počinili i pokrenuli zločine, a ne na sve Slovence. Ne odobravam nijedan zločin, bilo ko da ga je počinio. Ko je počinio treba da bude kažnjen i to je to. Pa neće biti da su Srbi krivi za sve zločine (i da samo Srbi budu zatočeni građani Haga) i da su, samo oni loši momci. Vrati se samo na II Svetski rat, koliko je slovenačkih porodica našlo utočište u Srbiji, koliko ih je spašeno. Pazi, to su bile kompletne porodice, čak su bile i žene sa decom, a muževi im bili mobilisani u Vermahtu. Srpske su porodice spašavale slovenačke porodice bez obzira na kojoj su im strani ratovali pater familias.

 48. Petrašin says:

  @Paštrović, Paštroviću Brate, ko će prvi Jarana, ili obojica,.....da ga prvo vodimo na dobar ručak i večeru, a posle toga na krstarenje, plivanje, a bilo bi bogami tu i malo gnjuranja, da proverimo kakav mu je kapacitet disajnih organa. Pa pobogu Jarane, ne bi Te mi ni pipnuli, nego Ti ko čoveku objasnili da svako treba da prizna svoj zločin, a ne da ga krije 24 godine i sad se Ti nađeš da ih braniš a možda nisi ni bio rođen u to vreme. (Dalje je za Jarana-info). Da, Jarane, moga prijatela Utržana iz Kikinde je sin, vojnik ubijen tada u Sloveniji, nije poginuo, nego je ubijen. Stankovićev sin (isto Kikinđanin,njegova priča je stravična)), spašen je u poslednjem momentu zahvaljujući prijateljima iz Semenarne-Ljubljana, koji do tog momenta nisu ni znali šta se događa u kasarnama na zapadnim granicama Slovenije, oni su imali toliko saznanja da KEKEC pravi neko sranje po slovenačkim vrletima. Janša je uspeo da napravi medijsku klimu u Sloveniji

 49. Partizan says:

  Kakšne laži! Neverjetno!! Vojaki JNA so bili naši bratje in jim nismo storili žalega. Naš neprijatelj je bil psihopat Slobo ne pa vojaki. Avtor tega članka je mentalno prizadet. Sramota intermagazin.rs SRAMOTA!

 50. Darko 1972 says:

  St. vodnik Brndušanović K. Mirko, 1959; poručnik Bubalo N. Dragan, 1964; zastavnik ¬Hadžiselimović Š. Mustafa, ,vojnik Bjelogrlić V. De¬jan su bili oficirii vojnici iz moje kasarne a neki blisko povezani sa mojim bataljonom. Vojna pošta 7464 Varaždin. Ovo časni ljudi, patriote i junaci su bili u mom bataljonu i časno su dali život za odbranu domovine kojoj su se i zakleli da će je braniti. Oni koji su ih ubili su kukavice i izdajnici iste te države, koja je u tom trenutku postojala i pravno funkcionisala. Napali su istu onu armiju koja im je duplirala tertitoriju i osigurala suverenitet i bezbjednost od vjekovnih okupatora u čije krilo su se pohrlili vratiti. Mi smo bili poslati od strane presjednika SIV-a Ante Markovića (to bi danas bio premijer ili predsjednik vlade) da odbranimo teritorijalni i pravni integritet SFRJ, a koji je bio ugrožen od strane separatističkih snaga koje su tada preovladale u Sloveniji. Nikakav Slobodan Milošević nas nije poslao. Veleizdajnik i Američki agent Slobodan Milošević zajedno sa Borisavom Jovićem im je i dao državu, priznanjem prava na otceljenje, a sa obrazloženjem da u Sloveniji nema Srpskog življa te da kao relativno etnički čista država Slovenija ima pravo na to. To je bila uvertira u sve što je proizišlo kasnije, a to je krvavo bestijalno silovanje i komadanje ostatka Yugoslavije od strane fašista i nacionalista Miloševića, Tuđmana i Izetbegovića (sve ostale smatram za indirektne i prećutne saučesnike). Slovenci nisu bili toliko pametni kolko smo ih mi smatrali, oni su samo precizno ispratili instrukcije koje su dobili od svojih starih gospodara. Ono što ja znam jer sam bio sudionik događaja je sijedeće : Vojnik Bjelogrlić je iskrvario na smrt jer Slovenački banditi nijesu dozvolili pružanje ljekarske pomoći ranjenom vojniku JNA koji je tada imao 19 godina. U pokušaju da pomogne ranjenom vojniku, kukavički je ubijen iz snajpera vodnik Brendušanović. Poručnik Bubalo je takođe ubijen iz snajpera u vozilu radio-veze (neborbeno vozilo za komunikaciju) zvanom Pinc Gauer, zajedno sa njim je ranjen desetar kojem sam zaboravio ime. Umalo smo izgubili glave jer smo pod snajperskom vatrom vadili tijelo mrtvog poručnika i ranjenog desetara. Sa velikom hrabrošću i ponosom (govorim o golobradoj djeci od 18 godina) smo izvrsili naređenje našeg komadanta Pukovnika Popova, koji je preko veze rekao da se poručnik i desetar moraju izvući po cijenu da svi izginemo. Zastavnik Hadžiselimović (pozadinac, kuvar) je zapaljen u kamionu koji je prevozio hranu i opremu, lično sam bio u pratnji mog komadanta na pregovore sa Slovenačkim pobunjenicima, i vidio sam samo izgorelu butnu kost koja je ostala od pokojnog zastavnika Hadžiselimovića. Vojnik Petrovic koji je vozio kamion je nestao bez traga i za njega se kolko znam nije znalo ništa do kraja mog vojnog roka. Sva hrana nam je bila uništena, i bili smo bez hrane i sa vrlo malo vode preko deset dana. Hilikopter sa vidnim oznakama Crvenog Krsta, koji je pokušao da nam donese hranu i ponese ranjene i mrtve drugove, bio je pogođen i morao je da sleti prinudno, ne znam sta se desilo sa posadom. Lično nisam ubio (a mogao sam jer su mi bili ispred puške na 15m) dvojicu bandita teritorijalaca koji su ispalili zolju na moje vozilo, i tako sam ugrozio moj život i život mojih 11 drugova. Danas mi nije žao, jer sa tim bih teško mogao da živim, za razliku od tih banditskih bitangi koje sam na ovaj indirektan način spasio. Ja nisam ratovao u tuđoj zemlji i nisam napadao Slovenački narod, ja sam branio Jugoslaviju i ponosim se sa time. Na kraju smo (što bi rekao Edo majka) svi dobili svoje nacionalne torove, a dužan sam da kažem da se moj tor zove Crna Gora i ja živim u njemu kao ponosni Jugosloven. O ostalim stvarima navedenim u ovom tekstu sam načuo, ali ne mogu da potvrdim jer nisam bio sudionik tih događaja. Gore sam napisao ono što znam i stojim iza toga, moj email možete dobiti u redakciji.

 51. zoran says:

  Sve je ovo istun a gde su roditelji ubijenih 29vojnika kako onine reaguju sumnjam da su dobili pare kao obestecenje za svoje sinove

 52. Aleksa says:

  B R A V O Darko! Te ratne godine (1990-2000) sam preziveo u Sloveniji i nesto sam video a nesto cuo... Nisam znao da su gamad bas toliko bili zli (verovatno su i ostali jednako zli), i nadam se da ce ih kad tad stici odgovarajuca kazna. Isto tako na smemo zaboraviti casne pojedince koji su u tim crnim danima osvetlali lice svog slovenackog naroda, a ja znam da ih je bilo itekako. Ta gamad je uglavnom dosla iz emigracije (Nemacka, Svedska i Argentina uglavnom) i potomci su slovenackih i hrvatskih belogardejaca, ustasa i domobrana. A vi Srbi pamet u glavu i N I K A D A ne zaboravite!

 53. Pingback: EU krije zločine Slovenije iz 1991. godine | Dobro dosli na Internet prezentaciju srpske dijaspore

 54. Viktor Koss says:

  @ Darko, se seća važnijih detalja. Zadatak koji je bio namenjen JNA u Sloveniji se odnosio na kontrolu graničnih prelaza u pogledu obezbeđivanja carinskih zakona i prometa na osnovu do tada priznate i jednostrano ukinute regulative od strane demokratski izabranih vlasti u Sloveniji. Kučan i Milošević su se ranije "dogovorili" da Slovenija može da ode. (Ko su pa njih dvojica i sve ostale dvojke, trojke, šestorke, da o egzistencijalnim pitanjima i pravima odlučuju u neformalnim razgovorima u četiri oka. Izlazak na zadatak obezbeđenja granice je TO-Slovenije iskoristila za napad na kolone i kasnije sve objekte JNA pod izgovorom rata JNA protiv Slovenije što je prva velika manipulacija i obmana koju su nedužni građani, mladi momci na odsluženju obaveznog vojnog roka platili životima. Veleizdaja osnovnih principa humanitarnog prava i prva otvorena farsa koja je trajala pre toga decenijama. Da, tada krajem juna 91 počinje završni čin jedne farse koja je trajala decenijama, bar od 1962 otvoreno u vrhu, a sktiveno od partije i naroda, a onda od 1966 i otvoreno manipulisanje i priprema za kulminaciju i "godine raspleta" u dogovorenim i organizovanim tragedijama, zločinima, stradnjima kao instrumenta ideološkog uništenja države spolja, a bitke za golu egzistenciju i život iznutra u dobro pripremljenoj i skuvanoj šovinističkoj farsi u kojoj su oni gore već brali prve milione, a oni dole ili ovi izginuli momci plaćali cenu ideoloških i sotalih sistemskih promašaja svojim nedužnim, tek započetim životima. Gde beše Stane Dolanc zadnjih godina da brani sve ono što je iza kulisa rušio kao prvi šef tajne političke policije. Da li je decenijamapre toga bio organizator procesa koji je kulminirao u žalosnim, na sreću kratkim danima razdvajanja. Ko je bio ideolog i operativno i pratijski pripremio sistem i svoje interese i republiku na tihi prelaz u novi ideološki poredak, ostavljajući teret svoje ideološke učpge onima koji su već mnogo ranije tražili stvarne demokratske reforme i instrumente mirnog rešavanja naslućene tragedije? Mnogo je složenija pozadina. U 3-4 dana se dogodilo tada krajem juna 91 ono što je decenijama pre toga brižno pripremano. Nije problem pravo na samoopredljenje i enzavisnost, već način nametanja tog prava kroz ukidanje prava na život i egzisneciju u igri i farsi koja je trebala da zadovolji zahteve zaštitnika u pozadini tragične režije raspleta. Na nemačkom o stvarima u porodici Dolanc - Titoist, komunist, šef tajne političke policije ili janusovo lice od svega? http://wp.me/P4WNoH-80 Duga priprema sukoba i pravog iznošenja ideoloških promena sistema kroz razbuktavanje dubokih i teških rana prošlosti. Sistem u kojem kontrolna moć od 1966/67 do 91 leži bitno u moći slovenačkih kadrova i komunista od kojih verovatno mnogi sami nisu znali kuda i kako vodi rešenje i poesebno ne na kakav način će biti sporvedeno. http://wp.me/P3pD8b-2S Objektivnost i puna nepristrasna analiza i vrednovanje totaliteta prošlosti bi svima i miru na Balkanu učinilo mnogo dobra, a i EU bi bilo lakše da razume neke slabosti u svom funkcionisanju na principu iskustava bivše zajedničke konfederacije i dogovora bez realne pravne i kontrolne osnove iza paravana moći i režije tragedija.

 55. Samuell says:

  Jebo vas rad da vas jebo ... Bila nekad jedna zemlja Jugoslavija ... I ako bog da biti če opet ... Nije važno dali si Slovenac,Hrvat,Srb,Makedonac,Albanac,Crnogorac,Bosanac doči če vreme kada budemo opet zajedno.

 56. Dušan M. Stojanović says:

  Hristos Voskrese, samo mudro i pametno SRBADIJO, srbski izrod i zlikovci su sve to uradili s znanjem i smišljeno jer su oduvek bili kukavice i ulizice vatikana, anglo-saksonaca i germana.

 57. Majki says:

  Lepo ih primajte kada vam dodju u Beograd u provod, a i u Guču, takodje. Još ih i slikaju i dive se ''turistima iz Slovenije''

 58. mišo says:

  Samo da se zna.evropa je uvek većinski bila i ostala fašistička. Dali ? su nekad spominjali jasenovac dali je neki evropski istoričar spominje dečije logore u hrvatskoj verujte da su u hrvatskoj pobili sve do zadnjeg srbina od evropskih zemalja niko nebi osudio hrvatsku niti bi neko od njihovih rukovodioca bio osuđen. Mi se možemo zavaravati o nekim demokratskim vrednostima evrope oni će nas podržavati dok gog igramo kako oni sviraju onog momenta kad malo odstupimo od svirke odma nastaju problemi.

 59. Adam says:

  Svi Vi koji ovo podržavate i verujete u tu izmišljotino nemate visinu IQ ni za visinu pločnjaka. Savet za sve koji nacionalno gledate na Slovence kao Fašiste ili slično, i kakvo razbijanje Jugoslavije i ko je Tražio Veliku Srbiju skupa u dogovoru ( MIloševiš i Tužman) još iz 1988/89 g. U Sloveniji ima nacionalista i fašističkih grupa a to ne prilazi ni 0,01 % njihog stanovništa. Koliko jih u % ima v Srbijo koji tako razmišljajo kao određeni somišljenici ili urednici ovog portala ??? Umesto da se pišu take bedastoče bolje bi bilo da sudite svom narodu koji je kao Četniška paravojska (skupa sa Cnogorcima) i sa velikim odobravanjem Milošiviča harala i radila zločine po Bosni. Takođe i Hrvatski Ustaši,.. Prijatan dan

 60. jeremija says:

  A Srbima puna usta hvale za turiste iz dežele koji za svaku novu godinu pohrle u bejograd da žderu i seru - dragi moji Srbi,razmislite o tome.

 61. Apis says:

  BORIS PREJAC Says: februar 19th, 2015 u 7:42 pm Sam sem v času vojne skrbel.......... ---------------------------------------------- Kako si ti osebno skrbel za ujetnike nisem priča. Vem pa da je protivsrbsko vzdušje bilo neka vrsta patritske obveznosti. Vem pa da su na tisoče vrgli iz firme obenem pa tudi iz dotedanjega naslova bivališča naravnost v izbegličke logore ker ,,niso imeli 10let na dan osamosvojitve". Redno zaposlen človek vrsto let v podjetju ki ga rabi gre v logor ti pa govoriš o idili zarobljenih? Koliko penzija niste isplačali ljudjem ki so jih zaslužili v Sloveniji. Koliko ste osebnih dokumentov zumbirali tujcem ki so imeli redno prebivališče v SLO. SKRATKA VAŠA PRIJAZNOST JE LE NAVIDEZNA, POČELI STE VSE PODOBNO KOT HRVATI IN ČE BI IMELI MALO ČLOVEŠKEGA V SEBI IMATE VELIKO RAZLOGOV ZA SRAMOVANJE.

 62. Dejan says:

  Dejan 1972.Da zastavnik Hadziselimovic je poginuo u mom vozilu na barikadi u Radencima,pogodjen je snajperom u glavu.Posto je na licu mesta preminuo nastavio sam s njim ka Gornjoj Radgoni.Na barikadi u Radgoni bili smo zaustavljeni i izlozeni pucnjavi sa svih strana.Nekoliko vozila ispred mene medju kojima se nalazilo vozilo saniteta ,otvorila su se vrata i iz njih je izasao porucnik sav krvav pogodjen u vratu.Nakon toga je moje vozilo pogodjeno granatom i pocelo da gori.Pokusao sam da napustim vozilo ali vrata nisu mogla da se otvore zato sam morao da iskocim kroz prozor.Prilikom iskakanja iz kamiona povradio sam nogu.Tada sam bio prebacen u bolnici u Radgonu a zatim u bolnici u Murskoj Soboti gde mi je ukazana pomoc.Posto mi je ukazana pomoc osoblje bolnice me je predalo policiji koja me je naknadno prosledila TO.u Murskoj Soboti gde sam ostao zarobljen 8 dana.Posle toga sam bio prebacen vozom iz Ljubljane za Beograd.

 63. neretvanin says:

  Nikakva mi nije namjera raspirivati mržnju ili donositi sud o događajima iz lipnja 1991.godine,bio sam tamo,VP 8164-Maribor,ali smo (da li 25.06.?) poslani iz Maribora u Mursku Sobotu.Ujutro smo pješice (moja četa)napustili Mursku Sobotu dok je protuoklopni vod ostao na osiguranju kasarne u Murskoj Suboti.Taj 26.06 ili 27.06.avion je bombardirao kasarnu u Murskoj Suboti kako TO ne bi došla do oružja.Poginula su 2 vojnika,od kojih je jedan bio iz Novog Travnika(tada Pucarevo).Slovenci tada nisu imali avione,tako da su moja dva"druga" poginula od rakete JNA!Ovo su činjenice.A vjerujem i Dejanu i njegovoj priči.Bilo i ne ponovilo se nikada više.

 64. neretvanin says:

  Evo sada vidim da je spomenut ovaj vojnik iz Novog Travnika Borislav Pivač(1972),mada bi se zakleo da je bio Borislav Bilač-ali u svakom slučaju radi se o VP 8164/20-4 Maribor(kadetnica)-kasarna Franc Rozman Stane.

 65. T-55 1991 says:

  Kako im nije bilo žao pucati u decu od 18 godina? Bio sam iste godine vojnik na odsluženju u JNA ,tenkista,imao sam oko 60-ak kg i tek se počeo brijati.Sada na moju veliku sreću imam sina od 18 gidina i vidim sliku sebe,deteta u tom dobu.Nikada mi neće biti jasno zašto i kako su oni sa druge strane mogli nekoga mučki ubiti a taj nije ni iskazivao neku agresivnost.Nema tu pravde i nikada je neće ni biti.Nije ceo narod kriv ali jedan deo jeste.JNA da je htela biti agresor ne bi u kasarnama i karaulama čekala da je napadaju već bi mnogo ranije napustila iste.Da vam kažem još jednu stvar,starešine nije bilo briga da li će u potpunosti izvršiti dobijeno naredjenje već da sačuvaju živote ove dece čije majke i očevi su bili daleko...

 66. Sandi says:

  Jugoslavija ni razpadla zaradi Slovenije. Jugoslavija je razpadla že konec osemdesetih, ko se je zgodil SANU in vzpon Miloševića na oblast, ki je hotel postati "drugi Tito". Za razliko od Tita, ki je imel demokratično ustavo iz leta 1974 je želel Milošević "modificirti" Jugoslavijo v unitaristični način. V tem času je bila Slovenija še za življenje v skupni Jugoslaviji, ampak so jo ta dejstava "oterala" iz nje. Otcepitev je bila samo logična posledica takšne politike. Enako bi naredili Srbi, če bi bili na našem mestu. Žal mi je vseh mladih vojakov JNA, ki so bili proti svoji volji poslani kot topovsko meso na prve linije borbe. V vsaki borbi so žrtve, ki jih ne bi smelo biti - ampak v Sloveniji še najmanj.

 67. Zoran says:

  Jel ima neko ko je bio u Sl.Bistrici 1991 god?

  • Fare says:

   Ja bio u Roznoj dolini

 68. jure says:

  KOT PRVO NISMO BILI NIKAKRŠNI POBUNJENICI BILI SMO REGULARNA SLOVENSKA VOJSKA-TO SLOVENIJE JE OBSTAJALA ŽE ZAĆASA JUGOSLAVIJE SE PRAVI JNA. KOT DRUGO ZAKAJ NAS NISTE PUSTILI DA SE ODCEPIMO SAJ STE SAMI VIDELI DA SE BO DRŽAVA RASPADLA TAKO IN TAKO JE BILO BRADSTVO IN JEDINSTVO ZAIGRANO IN PRISILJENO-TITO TRETJE VSE KAR SE JE ZGODILO PRI NAS JE BILO NAROBE-CANKARJEV DOM PODPORA RUDARJEM V STAREM TRGU NEPLAČEVANJE CARINE SIVU JUGOSLAVIJE DA NE GOVORIMO DA STE ŽE LETA DEVEDESET HOTELI NAREDITI NEMIRE IN PREVZEM OBLASTI-nogometna tekma cz olimpija VSE SKUPAJ PA STE POTEM ZAČELI VI NAPAD NA KASARNO SLOVENSKE VOJSKE V PEKRAH PRI MARIBORU BOLELO VAS JE KER NISTE VEČ DOBIVALI NABORNIKOV IZ SLOVENIJE IN KONČNO KO STE POSLALI CARINIKE IN VOJKO NA MEJE JUGOSLAVIJE SE PRAVI SLOVENIJE. KARN SE PA TIČE ZLOČINOV BOM PA REKEL DA JE TAKO ČE SO PRINAS ZLOČINI BILI POTEM IH JE ZREBA NAJSTROŽJE KAZNOVATI VOJNE ZLOCINCE POISKATI PA KJER KOLI ŠE SO IN JIH KAZNOVATI. SAMO OPOČITANJE VOJNIH ZLOČINOV PRI NAS IN RAVNO IZ VAŠE STRANI TA BO PA VSEENO MALO BOLNA POGLEJTE KAJ STE POČELI ENI DRUGIM MED VOJNO DEVEDESETIH VSI SKUPAJ NE IZUZEMŠI NIKOGAR-SRBI HRVATI MUSLIMANI ŠIPTARI JEBALI STE SE MEDSABO NA NAJGRŠE MOŽNE NAČINE. vsak pred svojim pragom bomo morali pomesti in misliti za naprej zgodovine me bomo mogli mazati na kruh in je jesti važna je sedanjost poskušajmo čim bol sodelovati gospodarsko kulturno itd pa bo najbolje za vse

 69. MARKO says:

  Najprej lep pozdrav za ves srbski narod. G. pukovniče zakaj ste tako rigorozno pretiravali? ,ker dobro veste, da ni bilo tako..škoda ..škoda, da se razpihuje tako demagoško pričanje po internetnih straneh..Kot radio in video amater sem bil seznanjen z mnogimi zadevami, ki so se dogajale v Sloveniji in vse je tudi argumentirano in ne samo napisano, kot ta vaš krepko pretiravan članek. Žal mi je, ker se s tem razpihuje nacionalno sovraštvo, ki v tem času škoduje tako enim, kot drugim.Resnica je kruta, ker je potekala prava vojna in žal so bile smrtne žrtve na eni in drugi strani. Škoda je bilo nedolžnih ljudi in upam, da se to ne bo več ponovilo, ker mi želimo živeti v miru..želimo delati v miru..želimo imeti dobre medsosedske odnose z vsemi drugimi narodnostmi in manjšinami..ogorčen sem glede tega vašega članka v katerem uradno vojsko repulike Slovenije poimenujete " pobunjenici " žal sem dobil občutek, da se ogorčeni tudi vi pa ne samo zaradi vojne v Sloveniji pač pa tudi v sosednji Hrvaški...krvavi Bosni ...Kosovo in nenazadnje leta 1999, ko je Nato bombardiral Beograd zaradi Kosova. Zakaj ste doživeli svinčene tuše iz strani Nata pa upam, da ne boste spet eksplicitno okrivili Slovenijo. Upam, da vam je tudi poznana ustava Ex SFRJ iz leta 1974. Treba je pisati argumentirano in verodostojno. Dopuščam, da so se ponekod dogajale nepravilnosti iz individualnih razlogov, kar sam tudi ostro obsojam a velika škoda je, da ste pretekle dogodke obelodanili na tak neutemeljen in sovražno obarvan način interpretacije medvojnih dogodkov. Naj pripomnim da se je večina ljudstva v Sloveniji takrat na referendumu odločilo za tako samostojno pot in take odločitve niso bile samo želja slovenskega naroda pač pa tudi slovenskih državljanov z drugimi narodnostnimi porekli vse od albancev srbov hrvatov madžarov romunov bolgarov italijanov avstrijcev romov itd...MIR ZA VSE NARODE !!!!

 70. MARKO says:

  Evo nekaj tudi za " pukovnika Ž.V.P... http://www.dragovoljac.com/forum/index.php?topic=635.75 Mir za vse narode STOP THE WAR !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 71. MARKO says:

  I pošto sam služio vojsku 1986 u ovoj kasarni KALNIČKI PARTIZANI evo još jedan link, kako se to odvijalo u susjednoj Hrvatski, gde su tada bili mnogo žestokiji sukobi nego u Sloveniji ali nikada se nije pucalo po nevinim ljudima, kao što je to napisao ŽVP naročito u Slovenije NIKADA...LJUDI SU PUŠTENI NA SLOBODU...evo toliko...šta se događalo u Bosni ..u Vukovaru i Srebrenici i na širijim vojno zločinačkim teritorijama ja ovdje nemam prava da pišem, jer NIKAD !!!!.... NIKAD !!!! ne bi mogao pucati u potiljak ili da malo djete sa nožem razkrečim kao kod kuče odojkaili jagnje ili zeca ...ovo je bilo ludilo i ko je kriv za ovo neka odgovara u vječitom paklu S.T.O.P. the W.A.R...sretno svim narodom susjedom Hrvatom...Albancem..Srbima. Crnogorcima, Makedoncima i svim manjšinama koje žive izvan naših granica...S.R.E.T.N.O. dobri ljudi !!!! sa evropom ili bez nje !!!!!

 72. MARKO says:

  http://www.academia.edu/1572193/Zauzimanje_vojarni_JNA_u_Vara%C5%BEdinu_i_predaja_32._vara%C5%BEdinskog_korpusa_JNA

 73. MARKO says:

  I na kraju...ISTINITO ISTINA OSLOBAĐA...lep pozdrav iz SLOVENIJE ...vidimo se u Guči.

 74. Fare says:

  Bio sam u roznoj dolini kad je oboren helicopter I jos mnogo stvari slovenci su pucali po nama vojnicima a mi nismo pucali po civilima

  • Mirko k. says:

   Kako po vojnicima, tamo su bili pogotovo 90% sami civili, koji su branili svoj dom, a vi ste slušali laži vašeg vojnog vrha, dobro su vas nasamarili, samo takva je prava stvarnost. Ko vam je rekao protiv vaše stvarne OSOBNE pameti i videnja, da se po ljudima, bratsva, ne vodi rat a pogotovo ne pucati i prilaziti tenkovima i sve ostalo, ako ste bili vojska JLA ljudi, a rijetko od vas je bio čovjek? Kasno je davati neargumentirane izjave i povjesti, treba se součiti sa dejstvima činjenice.

 75. Boca says:

  Problem je u tome sto su oni JNA tretirali kao okupaorsku vojsku, ali se ta ista JNA nije ponasala kao okupatorska vojska! Da su to isto radili Nemcima, zna se kako bi prosli. Zato su ih docekali sa cvecem. Mi nismo uzvracali, i eto sta se desilo. Da smo se sa onolikom silom ponasali kao okupatori, Slovenija bi bila sravljena sa zemljom, a sva infrastruktura razrusena. Da smo prvi put kada su ukinuli struju i vodu kasarni, razrusili vodovod i elektricnu mrezu u tom mestu, to se nikada nigde ne bi ponovilo, i oni bi svi brzo naucili lekciju. Na Cerklju su se izivljavali nad vojskom koja nije smela da uzvrati vatru, a onda su dobili po picki kada su dosli padobranci kojima niko nije mogao da manipulise. Bili su odbaceni kilometar od aerodroma i nisu vise prilazili...

 76. Mirko k. says:

  Kad sve ovo čitam raztegnuli i napunili ste mnogo vaših emocijskih riječi, bez dokaznog materiala, baba rekla, baba priča? Narod i čak sami pisci sami to ne veruju. Sve izgleda kako da su srbi i drugi narodi bili u takvima situacijama NEDUŽNI, ili hočete sa ovakim rječima još pogršavati ono što nije bilo pravo, ni sa jedne ali druge strani svi smo ljudi ali o onom vremenu, bilo bi samo to da bi svi vojnici napustili slobodno zemlju, zemlju, koja je imala pravo da se odkači po ustavi SFRJ a toga se niste poslužili,pa šta upravu ste vi hteli od slovenije da ostane sa silom u YU?, a sila tvori silu, naravno? Pitam se kako bi se desilo slovencima ako bi bili zarobljeni u srbiji u takvoj situaciji? Bi izašli živi kuči? Malo razmisliti pa se pitati kako ste radili sa bosancima i drugima kakav ružan rat ste vodili?

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *