IMPERIJE KOJE POKORAVAJU I PLJAČKAJU: Saznajte sve o strukturi i tehnologiji delovanja sila koje grade novu političku stvarnost

IMPERIJE KOJE POKORAVAJU I PLJAČKAJU: Saznajte sve o strukturi i tehnologiji delovanja sila koje grade novu političku stvarnost

4 decembra 2014

USA eagle very nicePiše: D. Aleksandrović

Izložiću u kratkim crtama strukturu i tehnologiju delovanja sila koje grade novu političku stvarnost.

Kao prvo, moram da proširim okvir posmatranja činilaca koji deluju na svetskoj političkoj sceni, te da preimenujem i stavim u novu perspektivu uvrežene pojmove i shvatanja koje čak i intelektualna sredina, a o prostim ljudima da i ne govorim, već duže vreme koristi na pogrešan način, čime se stvara potpuno lažna predstava o delovanju političkih sila i prirodi sudbinskih dešavanja koje se odvijaju pred našim očima i određuju nam budućnost.

Jedna od najnotornijih zabluda je takozvana Evropska Unija. Mislim da se na tu zabludu primio čak i ruski politički vrh. Međutim, Evropska Unija je samo eufemizam. Slikovito rečeno, u pitanju je majstorski dizajnirana kulisa, koja stvara pastoralan privid, dok je u osnovi ona samo jedno krilo imperije Crnog orla. Dakle, kad proširimo okvir posmatranja događaja na svetskopolitičkoj sceni, videćemo proces nastajanja jedne kolosalne imperije.

Geografsko-politički gledano u pitanju je evro-tlantska imperija judeo-hrišćanskog karaktera. Premda je, iz sagledavanja prirode stvari sredstvima nove optičke aparature, sintagma judeo-hrišćanstvo zapravo običan pleonazam. Iz dole izložene postavke možemo videti da ono što se nekad nazivalo hrišćanstvo više ne postoji zato što se utopilo u judaizam. Danas je to neka nova religija, nova civilizacijska mustra ili nešto treće.

Evro-atlantska imperija

Evropski deo te imperije se prostire od krajnjeg severa, Finska, Norveška, Švedska, Danska, Litvanija, Estonija, Letonija, Poljska, Nemačka, Holandija, dakle oblast oko Baltičkog mora, do krajnjeg juga, Portugalija, pojas Atlantskog okeana, Velika Britanija, zatim Španija, Francuska, Sredozemno more, pa Italija, prema istoku Evrope, uključujući balkanske zemlje, kao i topla mora, Tirensko, Jadransko, Egejsko, Crno, te zemljama i narodima koji ih nastanjuju, Slovenija, Hrvatska, Crna Gora, Albanija, BiH, Albanija, Makedonija, Grčka, Bugarska, Gruzija, Ukrajina, Rumunija, pa kontinentalni deo srednje Evrope, Kordiljeri, Alpi, od Belgije, preko Francuske, Švajcarske, Austrije do Italije, zatim Karpati, Tatra, Slovačka i Češka, pa Balkanske planine, dakle od severozapadnih oblasti do jugoistočnih, uključujući centralne delove Evrope.

Da sumiram – po širini, od krajnje severne tačke, Baltičkog mora, severozapadne tačke, Atlantskog okeana, Velika Britanija i Irska, krajnje jugozapadne tačke, Atlantskog okeana, Portugalija, zatim Sredozemlja na jugu, Francuska i Italija, jugoistočne tačka, Albanija, do krajnje istočne tačke na Crnom moru, Rumunija, Bugarska, Turska, a po dubini, ova imperija se prostire od Kordiljera do Kavkaza, od Španije sa jedne strane do Gruzije sa druge.

Čitava ta oblast, veličine 5.500.000 kvadratnih kilometara i populacijom od približno šesto miliona stanovnika, umrežena je u jednu ideologiju i jednu centralnu upravu.

Drugo krilo ove imperije sačinjavaju SAD, sa površinom od 9.363.123 kvadratna kilometra i oko trista miliona stanovnika. U pitanju je supermoderna država, ekonomski, tehnološki i vojno bez premca u svetu. Nije pogrešno reći da je Severna Amerika transatlantski kontinent, koji ima sve uslove da samostalno egzistira. Ona je desno krilo kolosalne svetske imperije.

Takozvani rep ove imperije sačinjavaju Kanada, površine 9.976.140 kvadratnih kilometara i tridesetpet miliona stanovnika, zatim Australija, površine 7.686.850 kvadratnih kilometara i dvadesetak miliona stanovnika, te Novi Zeland, površine 268.680 kvadratnih kilometara i oko pet miliona stanovnika.

Zajedno sa takozvanom Evropskom Unijom i državama kandidatima, članice imperije zaposedaju 32.500.000 kvadratnih kilometara i broje oko milijardu stanovnika. Sve one su takođe umrežene u jednu ideologiju i centralnu upravu.

Uzimajući u obzir saveznike, koji se nalaze u sprezi sa imperijom Crnog orla, imamo sledeći impresivan podatak: Japan, Izrael, Južna Koreja, Turska, Saudijska Arabija, Katar, Jordan, Pakistan, Indonezija, Tajvan, Vijetnam, Filipini itd., sa cirka petsto miliona stanovnika i dva do tri miliona kvadratnih kilometara.

Afrički kontinent nije razmatran u ovoj skici.

Glava Evro-atlantske imperije jeste njena ideologija. Ona se temelji na sedam stubova:

cezarističko hrišćanstvo, oličeno u papskom autoritetu;

vladavina zakona, zasnovano na tekovinama protestantske religije, hristo-jehovizam;

masonska doktrina, iz koje proizlaze racionalistička filozofija, nauka zasnovana na čulima, koncept evolucije, kao i antropocentrizam sa geslom: Čovek sam i ništa ljudsko nije mi strano; ali prisutna je i određena eksluzivnost zbog pripadnosti loži; iz masonerije proishode i brojne neformalne organizacije, kao njenih podogranaka za posebna pitanja, koje bitno utiču na oblikovanje i tok svetske politike (Bilderberg, Trilaterala, itd.);

vladavina berze, likvidnog kapitala i novca (Mamon, jevrejstvo); nacistička ideologija pohoda na istok i vladavine nadljudi (agresija na Rusiju, zlatna milijarda);

militarizam (amerikanstvo), te kult holokausta (judaizam).

Iz ove postavke možemo sagledati koje sile stoje u osnovi razmatrane imperije. Dakle, u pitanju su katoličko pseudohrišćanstvo (jezuitizam, crni papa, Opus dei, pseudomistička i pseudoezoterijska društva itd., zatim politički pokreti izvedeni iz toga, frankovci, banderovci, hortijevci itd.), protestantski poredak (luteransko-kalvinistički), masonstvo, jevrejski kapital, nacionalsocijalistička ideologija nemačkog rajha, američki militarizam i, konačno, judaizam. Deluje prosto neverovatno da ovi fenomeni uopšte mogu da stoje jedni pored drugih, ali je činjenica da su se oni integrisali i tvore ideologiju čiji konačni oblik ćemo tek dobiti. Isto je tako moguće da će se iz ovog sinkretizma roditi nova religija. Masonski autori devetnaestog veka govorili su o nastajanju nove planetarne religije, koja će zameniti hrišćanstvo u dvadeset i prvom veku.

Razmotriću detaljno ovih sedam stubova kako bih došao do njihovog zajedničkog imenitelja:

papizam – kult obogotvorenog cara na Zemlji, telurička religija;

zakon oličen u poretku – zasnovan na prinudi i građanskim pravnim normama;

masonerija – empirijska pseudoezoterija; simbol šestara i lenjira govori o zemaljskom planu delovanja;

novac – kult Mamona i zlatnog teleta;

nacizam – kult tla i krvi, vladavina jačeg;

militarizam – kult oružja i vojne moći, i

holokaust – kult ljudske žrtve i zemaljskog iskupljenja,

dakle, ideologija Evro-atlantske imperije se temelji na kultu Zemlje, iz čega proizlazi filozofija borbe za opstanak i vladavina najjačih.

Da su ovi stubovi stvarnost, a ne fikcija vidimo na primeru Ukrajine, gde u ideologiji hunte i na ratištu imamo čist nacizam, dok političku vlast drže Jevreji (Jacenjuk i Grojsman, ali isti ovakav obrazac vidimo oličen u tajkunu Igoru Kolomojskom, ukrajinskom Jevrejinu, koji, u ratu protiv Rusa, finansira privatne oružane formacije nacističke ideologije.). Iz prethodno rečenog možemo izvući zaključak da jevrejstvo može da ide pod ruku sa nacističkom ideologijom dok ova služi njegovim interesima, ili, drugačije rečeno, ukoliko nije usmerena protiv njega.

Isto tako, cezarističko pseudohrišćanstvo, simbolizovano papskim autoritetom, izrazito antijudaistički usmereno tokom hiljadu i sedamsto godina, obrazuje pakt sa judaizmom i podržava kult holokausta. Otud možemo videti neprirodne koalicije u vidu banderovaca i Jevreja, ustaša i Jevreja, nacista i Jevreja, jezuita i Jevreja, itd.

Na ovom mestu je zanimljivo jedno zapažanje. U osnovi svake religije sadržana je žrtva osnivača vere. Naime, osnivač vere dobrovoljno daje život zarad iskupljenja ljudi od greha. Međutim, da bi ta žrtva imala svrhu mora se odigrati drama apoteoze, ili vaznesenja iz smrti u večni život. Šta na ovoj liniji razmatranja predstavlja kult holokausta? U pitanju je kolektivna žrtva šest miliona ljudi. Znači li to da će se dogoditi njihova apoteoza?

U svakom slučaju imamo situaciju da je u čitavoj Evro-atlantskoj imperiji uvedena zakonska mera krivične odgovornosti za lica koja negiraju holokaust. Osim toga osnivaju se i memorijalni centri posvećeni žrtvama holokausta. Imamo prilike da vidimo kako ova mera deluje i u našem slučaju, naime trpimo strahovit pritisak da osnujemo memorijalni centar posvećen žrtvama holokausta u Srbiji. Još jedno zapažanje iz naše svakodnevice, a koje potvrđuje gornju postavku: afirmacija masonstva u Srbiji, u obliku preuzimanja važnih društvenih i političkih funkcija od strane članova lože, uz koju ide, ruku pod ruku, ali prividno nezavisno, uvođenje kulta holokausta, dakle afirmacija judaizma. Istovremeno, svedoci smo revizije istorije, po kojoj žrtve postaju zločinci, a zločinci žrtve. Frankovačko ustaštvo se revivalizuje i pored zlodela u Jasenovcu, dok se Srbima na pleća tovari genocidno breme navodnog srebreničkog pokolja. Ali, možda zlodela prema Srbima i nisu nikakav zločin?

Ideologija zlatne milijarde nije ništa drugo nego ideologija vladavine nadljudi nacionalsocijalističkog pokreta iz koje je izuzeta rasna ekskluzivnost. Takođe i pohod na istok, to jest osvajanje Rusije. Možemo videti da se od Baltičkog do Crnog mora formira linija fronta protiv Rusije. Nova linija fronta će se otvoriti iz pravca Sredozemlja i Zakavkazja (Gruzija, Azerbejdžan, Čečenija, Kirgistan). Nije isključen i pravac od Aljaske, Severnog ledenog mora itd.

Jedno zanimljivo zapažanje u vezi propagandnih sredstava i trikova kojima raspolaže Evro-atlantska imperija da bi se obračunala sa svojim neprijateljima.

Šta je demokratija? Politički sistem velelepnih mogućnosti manipulacije,koji kontrolišu njegovi promoteri i sponzori. Dok je postojao bipolarni svet, države zapadnog bloka radile su na njegovoj besomučnoj propagandi. Poenta je da su to bile najbogatije zemlje sveta – bivše kolonijalne sile. One su sazdale i kontrolisale svetski sistem, tokove novca, medijski prostor. Narodi u socijalističkim zemljama su živeli skromno, čak bi se moglo reči siromašno. Propaganda o El Doradu, o slatkom i lagodnom životu u kapitalističkom sistemu lansirala se putem muzike, filmova, časopisa, stripova, knjiga, mode, sporta itd., takođe i putem priče o tome da je običan čovek u stanju da zaradi bogatstvo ni iz čega. Takvi i slični mitovi bombardovali su stanovnike zemalja komunističkog lagera.

Još jedan trik, koji se primenjuje i danas (Južna Koreja), igrao je važnu ulogu u podrivanju komunističkog sistema. Naime, slučaj Jugoslavije kao El Dorada, države koja se otrgla iz orbite komunističke ideologije, a nalazila se na granici sa ovim državama – Bugarska, Albanija, Mađarska, Rumunija. Kapitalističke zemlje su upumpavale novac u vidu kredita u tu odmetnutu državu i veštački podizale standard naroda.

Uz to su išle i liberalna ekonomija, lažne slobode, cenjen pasoš, i slično, što je imalo isključivo propagandni karakter, naime izazivanje ljubomore kod susednih naroda, mržnju prema komunističkom uređenju, kao i divljenje prema kapitalizmu. Uloga Josipa Broza je bila upravo tog profila. Da je ta predstava tačna, videlo se posle raspada SSSR-a. Bižuterija država, kakva je bila Jugoslavija, izgubila je svrhu postojanja i raspala se zalivena krvlju. Srpski narod je u Jugoslaviji (Srbi u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Makedoniji, Crnoj Gori, Kosmetu i Vojvodini) platio najveći ceh prethodno pomenute politike.

Po ovom obrascu je 1981. godine, posle sporazuma Ronalda Regana i pape Jovana Pavla Drugog, redizajniran imidž Evropske Ekonomske Zajednice kao novog El Dorada, koji je, u vreme ozbiljne krize komunističkog bloka evropskih država, reprezentovao zajednicu uređenih zemalja, vladavinu zakona, individualna prava i slobode, kao i ujednačeno visok životni standard.

Ovaj bižuterija model, dakle model lažne vrednosti, lansiran je zarad konačnog udarca komunističkom savezu država. Kod prosečnog čoveka u komunističkim zemljama, gde je večina ljudi izjednačena prema niskom životnom standardu, EEZ je izazivala divljenje, zavist, ljubomoru, ali i mržnju prema neslobodnom sistemu u kome je živeo. Prosečan čovek sanja upravo o modelu kakav vidi u EEZ-u. U osnovi, međutim, on je bio zametak levog krila Evro- atlantske imperije, koji je klijao iza kulise El Dorada, da bi vrlo brzo, dvadesetak godina docnije, dobio svoj stvarni izgled.

Da je prethodno gledište tačno vidi se iz činjenice da se takozvana Evropska Unija danas imperijalno uređuje, sa jakom centralnom vlašću, nejednakim pravima,neujednačenom životnom standardu, itd.

Međutim, kad su narodi komunističkog lagera dobili svoju šarenu lažu, u vidu El Dorada, kasno su shvatili da su solidan i uređen život zamenili za potpunoneizvestan i haotičan, te da je u osnovi Evropske Unije imperijalna ideologija pokoravanja i pljačke.

(Vesnik – Naš Glasnik / vesnik.net)

KOMENTARI4 komentara

 1. Mare says:

  Koliko povrsno gledanje na sve dogadjaje i uopste na citav NATO blok, nemam reci. Zatim konstatacija da je Jugoslavija bila bizuterija drzava je tek teska povrsnost. Pisac se nijednog momenta nije pozabavio realnim mogucnostima NATO bloka,demografijom, ekonomijom itd...Zatim budalastina da bi SAD mogle same do koegzistiraju? Pa to bi mogla i Azija i EVropa, Afrika svi. Ne znam, budalastina.

 2. milan says:

  Mogu članak čitati jedino (možda) kao ideju da se napravi nekakva analiza koja ce, može, možda,dati nekakve odgovore na današnja dešavanja u svetu. Nekako mi je sve to natrpano bez obrazloženja. Ispada da je sve u totalnom crnilu, mraku, vampirno, zločinačko i genocidno, prema nekome? Kome? Dade se zaključiti, prema onome tko nije spomenut! Taj koji nije spomenut je, trebao bi biti, beo i svetao! Hm, sve što je napisano i kako je napisano, spada u domenu smeca. Ne vredi se s tim tekstom zamajavati!

 3. goya says:

  Žali bože utrošenog vremena na čita je ovih nebuloza! Krajnje amaterski napisan tekst iza vrlo privlačnog naslova!

 4. goya says:

  Žali bože utrošenog vremena na čitanje nebuloza. Krajnje amyterski napisan tekst iz vrlo privlačnog naslova! I jo§ bi da ga "

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *