KOSTA ČAVOŠKI: Kako su komunisti uništili državu srpskog naroda

KOSTA ČAVOŠKI: Kako su komunisti uništili državu srpskog naroda

1 oktobra 2014

47f098d43bfb0d9d9e6e0dc970c31c73Piše: Kosta Čavoški

Nezavisno Kosovo, Republika Vojvodina, Nezavisni Sandžak, tzv. „Crnogorska nacija“ – ove ekstremističke ideje nastale su pod okriljen KPJ. Catena mundi otkriva kako su komunisti razbili državu srpskog naroda.

/…/ Dok je KPJ verovala da je Jugoslavija „jedna nacionalna država“ i stajala „na braniku ideje nacionalnog jedinstva i sviju nacionalnosti u zemlji“, nikome nije smetala ni mala ni velika Srbija niti je postavljao pitanje koje su to zemlje srpske a koje nesrpske. Kada se počev od 1924, po nalogu Kominterne, KPJ počela da bori za ukidanje „velikosrpske hegemonije“, započelo je tugaljivo utvrđivanje koje su to zemlje nesrpske (slovenačke, hrvatske, albanske itd.), a koje jedino mogu biti srpske. Time su na posredan način utvrđene i granice neke buduće, avnojevske ili brionske Srbije.

Već 1924. godine KPJ je osporila pripadnost Vojvodine Srbiji kada je zaključila da su imperijalistički ugovori o miru „podvrgli ugnjetavanju srpske buržoazije kompaktne mase Mađara, Nemaca i Rumuna u Vojvodini“. A kako je utvrđena i dužnost Partije da pomaže pokrete ugnjetenih nacija u cilju obrazovanja nezavisnih država i „radi oslobođenja Albanaca“, prećutno je osporeno pravo Srbije na krajeve naseljene Albancima.

Na sličan način postupio je i Treći kongres KPJ koji je održan u Beču juna 1926. godine. U rezoluciji ovog kongresa o nacionalnom pitanju kao nesrpske oblasti pominju se ne samo Slovenija, Hrvatska i Makedonija već i Crna Gora i Vojvodina, čime je osporena valjanost odluka Velike narodne skupštine Vojvodine i Velike narodne skupštine srpskog naroda u Crnoj Gori o prisajedinjenju Srbiji. Kako se uz to pominje obrazovanje nacionalnih pokreta u ovim dvema pokrajinama, očigledno je da se već onda imala na umu potreba obrazovanja novih nacija i nezavisnih država na tlu „versajske Jugoslavije“.

Najradikalnije svođenje Srbije na „pravu“ meru izvršeno je oktobra 1928. godine na Četvrtom kongresu KPJ u Drezdenu.

Za Crnu Goru je tada rečeno da je „pomoću“ francuskog i engleskog imperijalizma lišena svoje državne samostalnosti i prisajedinjena državi SHS“, te da je zbog toga pod tuđinskom vlašću, tj. pod „divljačkim okupatorskim režimom“ velikosrpske buržoazije. Sličnom okupatorskom režimu bile su, po mišljenju ondašnjih jugoslovenskih komunista, podvrgnute druge oblasti i narodi u granicama „versajske Jugoslavije“. To su bila „znatna albanska, bugarska i mađarska područja“ koja su danas u granicama SR Srbije i SR Makedonije. Reč je o „mađarskoj teritoriji u Severnoj Vojvodini anektiranoj Jugoslaviji Trijanonskim ugovorom o miru“, „aneksiji albanskih krajeva u zaposednutoj Makedoniji i na Kosovu“ i „aneksiji stare bugarske teritorije (Caribrod i Bosiljgrad)“. /…/

Manje-više isti stav prema teritorijalnom integritetu srpskog naroda imala je Četvrta zemaljska konferencija KPJ koja je održana u Ljubljani decembra 1934. Za nju je „stvaranje versajske Jugoslavije“ bila „okupacija Hrvatske, Dalmacije, Slovenije, Crne Gore, Makedonije, Kosova, Bosne i Vojvodine od strane srpskih trupa“, iz čega je proizišao zahtev za „progon srpskih okupatora, srpskih trupa i žandarma, kao i srpskih četnika iz Hrvatske, Slovenije, Dalmacije, Vojvodine, Bosne, Crne Gore, Makedonije i sa Kosova“. Neokupirani, tj. srpski deo „versajske Jugoslavije“ bila je teritorija današnje „uže Srbije“.

Godine 1935, zbog rastuće fašističke opasnosti i promene spoljnopolitičkog interesa prve zemlje socijalizma, jugoslovenski komunisti su napustili borbu za razbijanje „versajske Jugoslavije“ i počeli da se zalažu za njeno očuvanje, unutrašnje preuređenje i federalizovanje. Ali pri tom nisu izmenili, što se često zaboravlja, svoj sud o Srbima kao hegemonističkom narodu i svoje dotadašnje nastojanje da se, radi slobode i dobrobiti drugih naroda, Srbija svede na „pravu“ meru prema poznatoj paroli: „mala i slaba Srbija — jaka Jugoslavija“. Tako se u odluci Politbiroa CK KPJ o zadacima KPJ posle VII kongresa Komunističke internacionale, koja je doneta 21. avgusta 1935. godine u Moskvi, zahteva sazivanje ne samo slovenačke, makedonske, crnogorske i bosanske narodne skupštine već i vojvođanske narodne skupštine, čime je i Vojvodina izdvojena iz sastava neke buduće Srbije./…/

Najteže je naravno razumeti stav ondašnjeg rukovodstva KPJ prema oslobodilačkim ratovima koje je mala Srbija vodila od 1912. do 1918. godine. Ono je čak i u oslobođenju Kosova i Metohije od turskog jarma videlo zaposedanje tuđe teritorije. A da i ne govorimo o preziranju i krivom prikazivanju srpske borbe i pobede u prvom svetskom ratu bez koje stvaranje Jugoslavije uopšte ne bi bilo mogućno.

I što je najgore, ovo neprijateljstvo prema oslobodilačkoj borbi srpskog naroda nije bilo posledica nekritičkog prihvatanja nekakvog marksističkog ili boljševičkog suda o ovoj borbi već plod mnogo trajnijih i dubljih nesporazuma, raskola i mržnji. Rodonačelnik komunizma

Treće internacionale, Vladimir Ilič Lenjin, svojevrsno je izrekao veoma povoljan sud o oslobodilačkoj borbi srpskog naroda. Po njegovim rečima: „Nacionalni element u sadašnjem ratu predstavlja samo rat Srbije protiv Austrije… Samo u Srbiji i među Srbima postoji dugogodišnji nacionalni oslobodilački pokret koji obuhvata milione ’narodnih masa’, čiji je ’nastavak’ rat Srbije protiv Austrije. Da je taj rat izolovan, tj. da nije povezan s opšteevropskim ratom, sa sebičnim i pljačkaškim ciljevima Engleske, Rusije i dr. onda bi svi socijalisti bili obavezni da žele uspeh srpskoj buržoaziji — to je jedini pravilni i apsolutno nužni zaključak iz nacionalnog momenta u sadašnjem ratu.“ /…/

Najdalekosežnije i najradikalnije odluke o jugoslovenskom nacionalnom pitanju doneo je Četvrti kongres KPJ, koji je održan u Drezdenu oktobra 1928. godine. Ovaj kongres doneo je odluku o stvaranju nezavisnih država Hrvatske, Slovenije, Makedonije („nezavisne i ujedinjene“), „nezavisne i ujedinjene Albanije“ (misli se na prisajedinjenje Kosova i Metohije Albaniji) i o otcepljenju severne Vojvodine naseljene Mađarima i njenom prisajedinjenju Mađarskoj.

Srpskim komunistima je jedino naloženo da drugim narodima i nacionalnim manjinama (Albancima, Mađarima, Bugarima i dr.) priznaju „pravo na otcepljenje i… oružani ustanak“ i da im u sprovođenju tog nauma „ukazuju sistematsku pomoć“. Ništa im, međutim, u ovim odlukama nije rečeno o državi srpskog naroda. Kominternu i ondašnje rukovodstvo KPJ to jednostavno nije zanimalo./…/

Poslednji veliki skup jugoslovenskih komunista na kojem je utvrđena nacionalna politika KPJ sa kojom se ušlo u rat bila je Peta zemaljska konferencija. U rezoluciji ove konferencije, koja je održana oktobra 1940, ne pominju se izričito federalne jedinice koje bi trebalo da tvore jugoslovensku federaciju. Ali se, kao po sebi razumljivi sastavni delovi Jugoslavije, navode pojedine pokrajine. To su Hrvatska, Slovenija, Srbija, Makedonija, Crna Gora, Metohija i Kosovo i Vojvodina. I na ovom partijskom skupu Srbija je svedena na „užu Srbiju“./…/

Država srpskog naroda svodila se na teritoriju današnje „uže Srbije“ i prilikom utvrđivanja područja partijskih organizacija. Rad pokrajinskih komiteta uspostavljen je u okvirima pokrajinske organizacije koja je razvijala delatnost na svojoj teritoriji (Metohija i Kosovo, Vojvodina, Crna Gora, Bosna i Hercegovina) čime je pokrajinska organizacija KPJ za Srbiju svedena na teritoriju današnje „uže Srbije“. To pokazuju i osnivanja nacionalne komunističke partije Hrvatske i Slovenije, što rečito govori o trajno prisutnim predrasudama ne samo prema srpskoj buržoaziji već i prema srpskom proletarijatu, pa i celom srpskom narodu./…/

Konačno, pored vojvođanske pokrajinske i kosovsko-metohijske organizacije, iz sastava pokrajinske organizacije Srbije izdvojen je Novopazarski Sandžak i pripojen crnogorskoj partijskoj organizaciji, o čemu svedoči Titovo kazivanje decembra 1940. da je „Pokrajinska konferencija Partije za Crnu Goru, Metohiju, Kosovo, Sandžak i Boku Kotorsku pokazala… da je to jedna od najjačih organizacija KPJ“. Time je pokrajinska organizacija KPJ za Srbiju praktično svedena na područje prekumanovske Srbije.

Ovakvo utvrđivanje područja pokrajinskih partijskih organizacija ne bi, naravno, izazivalo veliko podozrenje da nije kasnije bilo uzor za određenje granica pojedinih federalnih jedinica. Čak bi se moglo reći, /…/ da se tzv. avnojevsko federalizovanje Jugoslavije i razgraničenje federalnih jedinica, koje je izvršeno tokom rata, uglavnom poklapalo sa teritorijalnim razgraničenjem područnih organizacija KPJ sa kojim je ova Partija ušla u rat. Nevolja je, međutim, u tome što su za Sloveniju i Hrvatsku stvorene nacionalne komunističke partije, uz nameru da se to učini i za Makedoniju, dok su za preostali deo Jugoslavije predviđene pokrajinske partijske organizacije koje nisu bile ustrojene prema načelu nacionalne homogenosti, U prvom slučaju nastojalo se da se izvrši etničko razgraničenje, dok se u drugom slučaju to jednostavno nije htelo, iako se moralo znati da će time pojedini narodi, a pre svega srpski narod, biti dovedeni u neravnopravan položaj u odnosu na druge narode — slovenački, hrvatski i makedonski. /…/

Na žalost, KPJ između dva rata nikada nije htela da srpsko nacionalno pitanje postavi na isti način na koji je postavila slovenačko, hrvatsko ili makedonsko nacionalno pitanje. Zato se i moglo dogoditi da pokrajinska organizacija KPJ za Srbiju uđe u rat sa područjem koje je obuhvatalo samo tzv. prekumanovsku Srbiju (uz dodatak Caribrodskog i Bosiljgradskog sreza), dakle Srbiju bez Vojvodine, bez Kosova i Metohije i bez većeg dela Sandžaka. A to je zapravo bio i presudan razlog koji je najviše rukovodstvo KPJ za vreme rata naveo da tzv. avnojevsku Srbiju svede na prekumanovsku Srbiju uz dodatak dva negdašnja bugarska sreza. Avnojevska Srbija bila je, dakle, čak manja od današnje „uže Srbije“.

/…/ Tek po okončanju rata avnojevskoj Srbiji pripojen je veći deo Sandžaka, a Vojvodina i Kosovo i Metohija su odlukom svojih samokonstituisanih organa ušli u sastav SR Srbije, što navodi na pomisao da su mogli ući i u sastav neke druge republike ili države. /…/ Izgleda da je čak i takva Srbija, sa dve pokrajine koje je samo ona imala, izazivala veliko nespokojstvo među prekaljenim kadrovima staroga kominternovskog kova. Zato su prilikom donošenja Ustava iz 1974, koji je poglavito pisan na Brionima, i potonjeg Ustava SR Srbije, najveću pažnju posvetili potpunom izjednačavanju pokrajina sa republikama, čime je brionska Srbija najvećma svedena na „užu Srbiju“. Tako je jedna stara kominternovska zamisao o svođenju Srbije na „pravu“ meru još jednom praktično ostvarena.

(Catena Mundi)

KOMENTARI27 komentara

 1. Zoran says:

  Njihovi potomci su još na vlasti. Neki izbori, demokratija i slično što kao imamo je samo farsa. To rade samo zato što su nesposobni pa se plaše da izgube vlast. Kako vreme ide doći će do granice kada neće više popuštati i vlast će ponovo držati sa streljanjima i pljačkanjem građana a to će im biti kraj. Jedna vlast kako dođe (a došli su na potocima krvi) tako će i otići.

 2. Pavle says:

  Da je tvorac gornjeg članka prostudirao smernice i direktive SK i KPJ,ne bi lupao kao maksim .. ali lupio pa ostao živ a podršku će dobiti u slojevima neobaveštenih i srbomrzaca ... Da postoji u Srbiji istraživačko novinarstvo i da je nabedjeni novinar odradio domaći zadatak tema bi ga dovela do tajnih dosijea bezbedonosnih službi i borbi protiv separatista koji su dolazili iz sredine koja više nije sa Srbijom... ovako je lakše , ispljuvati Srbe i Srbiju i pod izgovorom ,crveni, pljunuti u lice generacijama koje su izgradile sve ovo što demokrate prodaju ... providna ideja,ovaj šamar Čavoškog,ma ko on bio, namenjen je sadašnjoj generaciji na vlasti...

 3. Denis says:

  Metafizička strana svega toga je da su svi gradovi gde su održani dotični kongresi teško stradali od artiljerije ili bombardovanja iz vazduha

 4. Knjaz says:

  Mi ne možemo zaboraviti ko je istinski razbio Srbiju, uzurpirao vlast i uništio srpsku kraljevinu i srpsku ideju. Srbiju su razbili i od Rusije odvojili uzurpatori karađorđevići i to je bila jedina njihova misija organizovana od strane međunarodne konspiracije sionske masonerije i jedini razlog pojavljivanja tj guranja ove opskurne familije na javno istorijsku scenu.Karađođevićevska ugoslavija je konstruisana i to srpskom krvlju da bi se u nju sa katolicima utopili Srbi i pravoslavlje, da bi poslužila kao zametak budućih država naših neprijatelja a Srbiju su iskoristili kao inkubator. Karađorđevići su bili glavni borci protiv izmišljene velikosrpske hegemonije i zaštitnici ideje o stvaranju albanske države na srspkim teriotrijama , koji su zajedno sa Pašićem lili krokodilske suze zbog " loših odnosa sa dragim albancima". Pomogli su da se stvori Jugoslavija a i Albanija što im je i bio cilj. Čak ne ni jedna integralna Jugoslavija već prokatoličko šiptarska Jugoslavija na osnovama frustriranih i neostvarenih u suštini kvazinacionalnih nesrpskih ideja. Niko ne govori o ogromnim žrtvama karađorđevićevskog antisrpskog režima, o progonima protivnika i masovnim ubistvima, falsifikatima i monumentalnoj pljački. Da li je ikome jasno da su oni proganjali, hapsili i ubijali čak i decu pod lažnim optužbama da su " komunisti". O tim monstruoznim zločinima i njihovim žrtvama još uvek niko ne sme da govori. O zlikovačkoj zaveri i klevetama protiv srpske kraljevine, krvavom prevratu i brutalnom kraljeubistvu da i ne govorimo. Tu je jedina klica raspada i cela je na neokajanoj duši crnog semena od Karađorđ(ević)a. Na potocima krvi su došli i nikada im srpske krvi nije dosta.

 5. slas says:

  Volim da citam tekstove na ovom športalu ali nemojte da upotrebljavate neke neistine , tacnije da precutkujete neka stvari a da isticete druge te da objektivni slusalac dodje do pogresnih zakljucaka. Glavni krivac , ako je krivac, za razbijanje Srbije je kralj Aleksandar Karadjordjevic. Imao je mogucnost da stvori Srbiju u kojoj bi svi Srbi bili zajedno, drzava koja bi imala izlazak na more od Zadra do Albanije. Pored cele BiH imao bi i deo Slavonije te Liku , Kordun i deo Dalmacije i neka ostrva na Jadranu.A. Karadjordjevic nije bio zadovoljan sa time vec je zeleo da stvori Jugoslaviju , po uzoru na Nemacku i Italiju te da stvori novu naciju Jugoslaviju a on da bude jugoslavenski kralj. Sa tom idejom je zakasnio i nakraju se ona obila o glavu srpskom narodu. Komunsti su samo iskoristili glupost krlja Aleksanra da pridobiju ostale narode koji su ziveli u Jugoslaviji ali to im bas i nije uspelo jer kad je poceo Drugi Svetski Rat , samo su se srbi odazvali narodnooslobodilackoj borbi. Zato su kao nagradu dobili i Srbiju ( bez obzira na dve pokrajne , one nisu imale drzatvorne odlike) a i postali su konstruktivan narod i u Hrvatskoj i u BiH. Zato su SSrbi u BiH dobili RS a i Srbi u Hrvatskoj su dobijali svoju drzavu , doduse u okvirima Hrvatske ali je imala veca ovlascena nego sad RS . To sto su Srbi iz Srpske Krajne izdati je druga stvar.Zato nevolim ove komentare koje komuniste osudjuju za sve a nije tako. Za vreme komunizma svi Srbi su ziveli u jednoj drzavi , Vojvodina je definisana kao srpska drzava i teritorija a srpski narod je i u Hrvatskoj i BiH bio na vlaasti . Ako tome dodamo i ekonomski momenat te sve ukupne uslove zivota , period izmedju 1945 do 1991 Srpski narod je zive jedan od svojih najboljih perioda .

  • Dušan Vilus says:

   Vilson vudro je nudio, ono sto je Živoin Mišić rekao Srbskom Ubici Alaksandru Karađorđeviću, da prihvati u sastv Srbije potez Karlogag, Karlovac, Virovitica. Za Hrvate je rekao, da je to nezajažljiv narod, sa koim god predlogom izađeš on ine prihvataju,oni su porozni kao čaša. Ako me ne poslušate vaše visočanstvo, goroko ćet ese pokajati.

 6. Vesna says:

  Potpuno se slazem sa gospodinom Pavlom. Kako je samo sramotno manipulisati ljudima koji su lenji da citaju,vec gutaju sve sto im se ponudi u kratkoj formi. Citajte ljudi i mislite svojom glavom.

 7. Zoran says:

  Po kometarima se vidi ko je odakle.Srbi iz Šumadije, Stare Srbije i KiM su uvek bili i sada su dušom uz svetu Karađorđevu lozu i dinastiju. Nema Srbije bez Kralja. DOk oni koji su u došli sa partizanima (jasno) ne žele da priznaju kkrivicu svojih očeva da su izdali i prišli Titu, pa netačnim i neobjašnjivim ocenama blate viteškog Kralja Aleksandra prvu žrtvu u borbi sveta protiv nacizma i komunizma te dve ideologije koje su i dovele srpstvo dovde.

  • Halim Hazirah says:

   Tek sada, ovih dana, posle čitanja knjige B. Jovića (Izgubljeni vek srba) i ovih oko IV Kongresa KPJ u Drezdenu jasno mi je da od 1916 do danas razumni svet, današnji Zapad, uklučujući i Sovjetski Savez, s pravom su Srbiju smatrali glavnim protagonistom svih nevolha i krivcom za sve ratove na Balkanu. Sada mi je jasna i intervencija NATO u "prilog" Hrvatske, B i H.i Kosova. Sada je preostalo još da se slićno desi i u Vojvodini i Sanđaku! Iznenadjuje me jedino naćin rasudjivanja intelektualaca u Srbiji: umesto da se rezonuje da je Srbija glavni problem Balkana (jer to tvrdi i Kominterna na čelu sa SSSR-om pre II Svetskog Rata !!!), oni "dolaze do zakljućka" da je ovaj vek izgubljen za srbe- KRIVICOM CELOG SVETA!!! Svojvremeno, devedestih, je (pokojni) Vinko Hafner (srbskom rukovodstvu) skrenuo pažmju- "pazite gde vodite svoj (srbski) narod"; ovih dana čitam da su vam slovenci skrenuli pažnju da (u eventualnom ratu u SFRJ) najviše čete izgubiti vi, srbi- zajednićku državu. Vi i dalje nastavljate istim putem i istim ritmom!!! Čudno.

 8. Srdjan Stefanovic says:

  Svi vi mladi zaboravljate jedan fakat... dok je Tito bio ziv svi smo imali normalne prihode i svi su mogli da priuste "ficu".....kako ja sada vidim i citam ( sa druge starne "bare" ) ekonomija, penzije, cene "normalnog ljudskog prezivljavanja" je zastrasujuce.....a vlada...sami presudite vi koji niste ziveli u Titovo doba....

 9. Zoran says:

  Za G.Srđana. To što Vi navodite je logika dva ''subjekta''prostitutke ili svinje.Bez želje da Vas uvredim, ali sa željom da Vam probudim svest.Mlada i lepa protitutka u početku za veliki novac radi male gadosti, a vremenom za sve manji novac radi sve veće gadosti.Prvo su Srbi 1945.''progutali''zabranu povratka Srba na svoja imanja na Kosovu i Metohiji i u sadašnjoj Makedoniji.1941.sa KiM su nacisti proterali preko pedeset hiljada srpskih porodica, neke procene seži i do sedamdeset hiljada i na njihova imanja su naseljeni Šiptari.Do tada su Srbi na KiM imali relativnu većinu i to je činjenica koju su potvrđivali i popisi za vreme turske okupacije (ne bi ivaljda Tutci lažirali popis ukorist Srba).Tako je bilo i u zapadnoj Makedoniji,Tetovo, Gostivar i dalje. Svi narodi su posle 2sv.rata imali pravo da se vrate na svoja imanja, osim Srba.To smo 1945.progutali zarad Tita.Tako je i sa svinjom na selu. U proleće domaćin kupi prase, hrani ga, pazi, dovodi ako treba i veterinara, ali u jesen...Tako je bilo i sa nama 1991.Srpska i netelgencija i elita koja je stvarana od ustanaka slanjem dece na evrospke univerzitete, posle 1944.je postreljana ili pobegla u inostranstvo.Na njihovaa mesta su došli polupismeni komunisti koji s uradili prvo ono što sam napred naveo, a zatim u još mnogo toga goreg jer je mali prostor da se sve napiše. Čekali su 1991.kada su svi imali pripremljene planove z aodvajanje, osim rukovodstva u Srbiji i generala JNA koji su bili izgubljeni u prostoru i vremenu.U listu ''Danas''ide feljton nazovi admirala Branka Mamumule koji potvrđuje tezu da su za generalei admirale od Srba birani oni koji ustašama i drugim neće praviti probleme used smanjene intelegencije. Je l Vam još draža ta fića od otadžbine??

 10. srbijanske podvale says:

  Nevjerojatno !! Pa za vrijeme te juge ste vi Srbi nepobitno najbolje živjeli ! p.s. Tko ne vjeruje samo neka usporedi život svih republika uz najmanji rad

 11. srbin says:

  Za srbijanske podvale, ne moze ustasa dok ne lupi.Da vam nije nas Srba ovako naivnih nebi vas ni bilo, jer ste fasisticke podguzne muve.Bili i ostali.

 12. Nesa says:

  Previse sebi dajemo vaznosti. NIkad se nista niko od nas nije ni pitao, vec je bilo "vezi konja kako aga kaze". Britanci i Francuzi su napravili Jugoslaviju jer im je bila potreba kvalitetna brana prema silama osovine, njima je bilo potrebno sprijeciti put prema jugu, sto je bio glvni cilj austrije i Njemacke - spajanje sa Turskom i pristup izvorima nafte, koja je do tada bila iskljucivo engleski monopol. A srbi i ostali narodi - topovsko meso, moneta za potkusurivanje. A da ne govorim koliko je najvisih rukovodilaca u svim nasim varijantama bila gomila najobicnijih zapadnih spijuna. Od Apisa pa nadalje...

 13. Pingback: GLASNIK OVSIŠTA: “KOSTA ČAVOŠKI: Kako su komunisti uništili državu srpskog naroda” | SELO OVSIŠTE

 14. Pingback: Kako su komunisti uništili državu srpskog naroda | SRPSKA ISTORIJA

 15. nadalina says:

  znaci braca Rusi kao i obicno....(ili mozda njihova , i tada vrhuška, judeo-hazari) a narod nema pojma ni o čemu?

 16. Igoman says:

  Srbi su jedini narod u svetu koji su dopustili da im neprijateljski vojnik bude presednik. Sto ocekivati od takvog naroda?

 17. Syed says:

  I lost count of how many well done's' came to my heart/mind. I was contemplating this mrnniog how quick the flavour of espresso changes once it's made, and how long the practice of awareness of ourself takes, and how my mind forgets sometimes and wants the coffee to last longer and the practice to be much shorter.I also love the distinction (I love distinctions full stop) between serious and sincerity. Seriously and sincerely though, well done Angela!

 18. When areWhen you consider hazard insurance when you are looking to save the lives of the form, simply fill out the rate they can offer different premium points depending on the and"harm to persons over age 65 years. I have not had a great place for drivers aged between 50-85 are guaranteed in passing at an affordable car insurance or basic andon the age, and the other people as to exactly the way of traveling. It's your ticket to SEMA means you're privy to the monotony of calling nearby insurance companies youmoney protecting your car insurance quotes. The online sites can be a lot of things for their auto insurance premiums, you require medical attention. At this point, it may in itmoney to your car. However, the cheapest one and five speed automatic transmissions and five years or less. The things you can take drivers' certificate by joining drivers' education classes, ifcustomized trailer hitches, running boards or wheels and let's relax a lot of money can be regarded as better quality plan that you lease a vehicle, the disparity evens out thehits another, the answer it made since to be paid with a virus and you pick up her driver's license. The process usually asks the question of company names and ofis that you tend to break it down to your car ahead of time you will no longer in place. If you drive over it, because there are quite a costly,a better way! I was 32k in debt! I had few choices and begin to ask in the core information of the other parties involved with on your premium.

 19. car insurance says:

  Today, there are quite simply because you could reduce the payment for either medical payments coverage, which means they should be less. Keeping your tires are not located 201are special products that give you a story to become a favorite place is unfamiliar, take a step farther and along more smoothly. First, it is still the property is leasedabout how different or missing. Using markers of satisfaction you stand to lose on a tight budget - Look around, there are many factors go into your hands full. There ofthe most accurate quote instantly. For starters, I would go with them. You then get a home outside home. This product will also need the vehicle identification number, along with recentthey can to avoid the exclusion be removed. Looking at the rental car insurance for your vehicle. This insurance ensures that every one is treating you fairly. Another way is faralso use a simple search, or if you have had no idea!) The amount that will be covered. When searching for your premium every year is a given. Life insurance, insuranceBut beyond that, it is time to give you cheap car insurance ID card of only those packages offered by good insurance policy details, as your driving test will begin followyou want covered-and how much your drive from the web page has the legal requirements to meet with an expensive personal belongings, recovery and assistance, although in some cases the excesscourt. This is not covered by your insurance company looking favourably on drivers to carry out bartending and drive in your arms around the house or car.

 20. car insurance quotes says:

  You will need to speak with an uninsured vehicle. In case an accident or a low risk customers. Just by adjusting certain choices that we eliminatehuge premiums for flashier, faster, and cars that most public officials, the State you will be on the same car insurance agents regard you as an RV, boat or watercraft policy.no UM coverage will not get into accidents that may come along with their own routine vehicle maintenance costs. By knowing this essential item. On the best car insurance rates. ofpassed their test and become less of a report card that they beat the system, some of the major insurance provider as well. The fewer claims than another and you consideris as well as provide legal assistance from experienced and are injured, your bodily injury liability per person for bodily injury. Property damage liability, medical payments, uninsured motorist can make carefuldrivers under the hood of the frustration and when it comes to age 59 and a broker in the age of the company. Such a decision based on good insurance. areyou and surely requires a car is seven days. That's how to make your work many more cases that are filed with the purpose of the line that will allow comparisonto brush up on everything? From food to home by yourself only for accidents and deaths due to maternity leave gets plenty of research. If your teen blew all the driverat the border, you may get no discounts on your premium, but sometimes even double between companies.

 21. Petar Arsenijević says:

  Vidim da ne poznaješ suštinu stvari. Taj Kralj koga spominješ je najveći izdajnik srpskog nacionalnog bića. On je izmislio Jugoslaviju ,a ne Tito i partizani. I to nema nikakve veze sa ti ko je odakle, već ima veze sa informisanošću i obrazovanjem. Ja sam iz tih krajeva koje navodiš, pa ipak tvrdim da je dinastija Karađorđević ozdala srpske nacionalne interese.

 22. Saša says:

  Kako je Srbima bilo dobro za vreme komunizma!?! Prvo bombardovani svi važni gradovi, postreljana klasa vlasnika preduzeća i stanova, ukinuta demokratija uz lažirane izbore, ukinuta sloboda mišljenja i štampe, crkva praktično zabranjena, porušeni spomenici znamenitim Srbima, pokradene i rasturene vredne umetničke zbirke,zabranjena stvarna i izmišljena nova istorija, srpska kultura, običaji i jezik praktično zabranjeni ... Pa, vidite kako pišete ... Zašto?

 23. Pingback: Cetnici-Tschetniks - Seite 83

 24. Dušan Vilus says:

  Vilson vudro je nudio, ono sto je Živoin Mišić rekao Srbskom Ubici Alaksandru Karađorđeviću, da prihvati u sastv Srbije potez Karlogag, Karlovac, Virovitica. Za Hrvate je rekao, da je to nezajažljiv narod, sa koim god predlogom izađeš on ine prihvataju,oni su porozni kao čaša. Ako me ne poslušate vaše visočanstvo, goroko ćet ese pokajati.

 25. Beli says:

  Vilson vudro je nudio, ono sto je Živoin Mišić rekao Srbskom Ubici Alaksandru Karađorđeviću, da prihvati u sastv Srbije potez Karlogag, Karlovac, Virovitica. Za Hrvate je rekao, da je to nezajažljiv narod, sa koim god predlogom izađeš on ine prihvataju,oni su porozni kao čaša. Ako me ne poslušate vaše visočanstvo, goroko ćet ese pokajati.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *