ЛАЗАНСКИ ТЕКСТОМ УЗБУРКАО ЈАВНОСТ: Шта очекивати од народа који је продао председника за 10 милиона долара

LAZANSKI TEKSTOM UZBURKAO JAVNOST: Šta očekivati od naroda koji je prodao predsednika za 10 miliona dolara

13 januara 2019

Piše: Miroslav Lazanski

Tri me­se­ca po­sle te­ro­ri­stič­kih na­pa­da na Nju­jork i Va­šing­ton, sre­di­nom de­cem­bra 2001. go­di­ne pre­la­zio sam, sa gru­pom stra­nih no­vi­na­ra, re­ku Pjandž na gra­ni­ci Ta­dži­ki­sta­na i Av­ga­ni­sta­na. Noć, plju­šti ki­ša, bla­to na oba­li br­ze pla­nin­ske re­ke i ru­ski voj­ni­ci iz sa­sta­va 201, mo­to­stre­ljač­ke di­vi­zi­je, ko­ji ov­de ču­va­ju gra­ni­cu, jer je to spolj­nja gra­ni­ca ZND-a.

Pre­ko re­ke je bi­la pre­ba­če­na ži­ča­na saj­la i uz po­moć ru­skih voj­ni­ka na obič­nom dr­ve­nom spla­vu na­te­žu­ći saj­lu pre­ba­ci­li smo se na av­ga­ni­stan­sku stra­nu oba­le. Ta­mo, u ma­lom ša­to­ru, uz po­moć ba­te­rij­ske lam­pe, mu­dža­he­di­ni su nam lu­pi­li ula­zne vi­ze: do­bro­do­šli u Av­ga­ni­stan.Na­rav­no, nas se­dam stra­nih no­vi­na­ra hte­li smo da­lje, ba­rem do Fej­za­ba­da ko­jeg su kon­tro­li­sa­li mu­dža­he­di­ni, a op­ko­lja­va­li ta­li­ba­ni. I kre­nu­lo je po­ga­đa­nje sa vo­za­či­ma dži­po­va ko­ji su svo­ja vo­zi­la par­ki­ra­li od­mah do ša­to­ra gde se lu­pa­ju vi­ze. Ce­na pre­vo­za ni­je bi­la ma­la, ali što re­če ko­le­ga in­dij­ski no­vi­nar, to je „sin­di­kal­na” ce­na, ista i za dži­po­ve i za ka­mi­le. Ka­da sam za­va­pio da ma­lo spu­ste ce­nu, bra­da­ti tur­ban­dži­ja, vo­zač, mi je od­bru­sio: „ Ima­te vi u Ju­go­sla­vi­ji pa­ra, pro­da­li ste svog pred­sed­ni­ka za 10 mi­li­o­na do­la­ra”. Bio sam za­pa­njen, tur­ban­dži­ja u za­bi­ti Av­ga­ni­sta­na u tri sa­ta no­ću, pod ki­šom i u bla­tu, da po­teg­ne taj ar­gu­ment. Osta­li no­vi­na­ri su se sa­mo sme­ja­li…

Na­rav­no, pla­tio sam pre­voz i to­ga sam se pri­se­tio ka­da sam ovih da­na čuo ka­ko se je­dan su­di­ja, ov­de u Sr­bi­ji, po­na­ša u is­tra­žnom po­stup­ku, na za­mol­ni­cu hr­vat­skog pra­vo­su­đa, pre­ma ofi­ci­ri­ma, pi­lo­ti­ma ne­ka­da­šnje JNA. Jer, Sr­bi­ja je je­di­na dr­ža­va u sve­tu ko­ja je svog pred­sed­ni­ka iz­ru­či­la Tri­bu­na­lu u Ha­gu, za­pra­vo ne­ko od ta­da­šnjih vo­de­ćih po­li­ti­ča­ra uzeo je za to iz­ru­če­nje 10 mi­li­o­na do­la­ra. Po­što su Ame­ri jav­no ob­ja­vi­li ko­li­ko to ko­šta.

I sa­da se ge­ne­ral Lju­bo­mir Ba­jić ču­di ka­ko se su­di­ja Mi­lan Dil­pa­rić, usred Be­o­gra­da, po­na­ša pre­ma nje­mu i dru­gim ofi­ci­ri­ma osum­nji­če­nim za slu­čaj ga­đa­nja Ban­skih dvo­ra u Za­gre­bu u ok­to­bru 1991. E moj Ba­jo, pa oni su pro­da­li sop­stve­nog pred­sed­ni­ka! Oni su u Hag iz­ru­či­li sve što je od njih tra­že­no. Kom­ple­tan po­li­tič­ki i voj­ni vrh Sr­ba, sa obe stra­ne re­ke Dri­ne za­vr­šio je u Ha­gu i sa­da se ge­ne­ral Ba­jić ču­di su­di­ji Dil­pa­ri­ću? Usred Be­o­gra­da? Ne­ma ču­đe­nja, mo­žeš da iz­gu­biš rat, ali ako sve­sno pri­sta­neš na gu­bi­tak sa­mo­po­što­va­nja iz­gu­bio si kao na­ci­ja sve.

Pre 27 go­di­na, 15. ma­ja 1992. u Tu­zli se do­go­dio zlo­čin. Na­pad­nu­ta je ko­lo­na pri­pad­ni­ka JNA ko­ja se po­vla­či­la iz gra­da, ko­lo­na ko­ja se kre­ta­la uli­ca­ma gra­da u mir­no­dop­skom po­ret­ku, bez ika­kvog otva­ra­nja va­tre, voj­ni­ci su se­de­li u ka­mi­o­ni­ma pod obič­nim ce­ra­da­ma. Na njih je otvo­re­na be­so­muč­na palj­ba, uz di­rek­tan te­le­vi­zij­ski pre­nos, po­gi­nuo je 51 voj­nik, a još 50 ih je ra­nje­no.

U ok­to­bru 2010. go­di­ne od­lu­kom Ape­la­ci­o­nog su­da u Be­o­gra­du, Ili­ja Ju­ri­šić ko­ji je pr­vo­ste­pe­no su­đen na 12 go­di­na za­tvo­ra zbog tog rat­nog zlo­či­na, oslo­bo­đen je pri­tvo­ra, pr­vo­ste­pe­na pre­su­da mu je uki­nu­ta, a ve­će ko­jem je pred­se­da­vao su­di­ja Si­ni­ša Va­žić na­lo­ži­lo je da se Ju­ri­ši­ću odr­ži no­vo su­đe­nje pred no­vim sud­skim ve­ćem. Advo­kat Ju­ri­ši­ća iz­ja­vio je da sud Sr­bi­je ne mo­že da na­re­di nje­go­vo even­tu­al­no pri­vo­đe­nje iz BiH.

U obra­zlo­že­nju od­lu­ke Ape­la­ci­o­nog su­da u Be­o­gra­du su­di­ja Va­žić je iz­ja­vio „da je osta­lo ne­ja­sno za­što se i po či­joj na­red­bi tu­zlan­ski gar­ni­zon po­vla­čio, a po­sto­je i mno­ge kon­tra­dik­tor­no­sti oko to­ga da li je op­tu­že­ni znao za po­sto­ja­nje per­fid­nog pla­na na­pa­da na ko­lo­nu JNA, te da te či­nje­ni­ce tre­ba da se utvr­de u no­vom po­stup­ku”.

Ka­ko se slič­na „ar­gu­men­ta­ci­ja” o ne­po­sto­ja­nju spo­ra­zu­ma o mir­nom iz­vla­če­nju pri­pad­ni­ka JNA sa te­ri­to­ri­je BiH ko­ri­sti­la i pred Eks­tra­di­ci­o­nim su­dom u Lon­do­nu u slu­ča­ju Eju­pa Ga­ni­ća, zbog zlo­či­na nad pri­pad­ni­ci­ma JNA u Do­bro­vo­ljač­koj uli­ci u Sa­ra­je­vu, pa se čak i u na­šem Tu­ži­la­štvu za rat­ne zlo­či­ne tvr­di­lo da o spo­ra­zu­mu o mir­nom po­vla­če­nju JNA iz BiH, po­stig­nu­tom u Ohri­du apri­la 1992, ne­ma pi­sa­nih tra­go­va, či­nje­ni­ce go­vo­re su­prot­no.

Ima pi­sa­nih tra­go­va, po­sto­je na­re­đe­nja o mir­nom iz­vla­če­nju JNA iz BiH. O sve­mu to­me pi­sao sam u „Po­li­ti­ci” od 13. ok­to­bra 2010. go­di­ne: in­for­ma­ci­ja broj 37-2 od 28. apri­la 1992. sa pot­pi­som Bran­ka Ko­sti­ća, ko­ja je upu­će­na Pred­sed­ni­štvu BiH, a u ko­joj je reč o mir­nom po­vla­če­nju je­di­ni­ca JNA sa te­ri­to­ri­je BiH, na­red­ba broj 5-30 sa pot­pi­som Bran­ka Ko­sti­ća o iz­vla­če­nju je­di­ni­ca JNA iz BiH, o če­mu je oba­ve­šte­no Pred­sed­ni­štvo BiH i Ali­ja Izet­be­go­vić, na­red­ba ge­ne­ra­la Adži­ća stro­go pov. broj 340-1, od 10. ma­ja 1992. ko­jom se pre­ci­zi­ra pra­će­nje sta­nja u je­di­ni­ca­ma JNA pri­li­kom pre­me­šta­nja sa te­ri­to­ri­je BiH u skla­du sa od­lu­ka­ma Pred­sed­ni­štva SFRJ iz apri­la me­se­ca 1992. go­di­ne.

Je­di­ni­ca JNA se mir­no po­vla­či­la iz Tu­zle, to su ve­ći­nom bi­li re­gru­ti, voj­ni­ci od 18 go­di­na. Ma­sa­kri­ra­ni su be­sti­jal­no. Sme­šno je i tu­žno ka­da se na­še pra­vo­su­đe pi­ta „po či­joj se na­red­bi po­vla­čio gar­ni­zon JNA iz Tu­zle”.

U ju­lu 2011. po­če­lo je po­no­vlje­no su­đe­nje Ili­ji Ju­ri­ši­ću u Spe­ci­jal­nom su­du u Be­o­gra­du. To je bi­la na­da da ko­lo­na JNA u Tu­zli, što se ti­če na­šeg pra­vo­su­đa, ne­će oti­ći u za­bo­rav. Da ne is­pad­ne da zlo­či­ni nad pri­pad­ni­ci­ma JNA ni­su bi­li zlo­či­ni, sve zbog op­šteg po­mi­re­nja na Bal­ka­nu i na­še ser­vil­no­sti pre­ma biv­šoj bra­ći. I šta bi od tog po­no­vlje­nog su­đe­nja, gde je da­nas Ili­ja Ju­ri­šić? Ni­šta go­spo­do, za­to se sa­da iži­vlja­va­mo nad na­šim pi­lo­ti­ma. Da li su to biv­ši pri­pad­ni­ci JNA iz­op­šte­ni i pre­zre­ni od dru­štva?

(Politika)

KOMENTARI36 komentara

 1. Zoran says:

  Nama se i Amerikanci cudili, koji malo pratili politiku. Kazu do juce ste ga dizali u nebo sad ga dali u Hag. Oni pare nisu pominjali, samo to sto smo ga dali, a pre ga dizali u nebo.

  • Miraš says:

   Ah, lako je pričati Srbima jer narod čuje, prilično razume ali i dosta trpi te nema posledica, a čik majci da je Avganistancu rekao šta treba! Lazanski je tog bradatog turbandžiju - taksistu trebao samo da priupita kako su oni Avganistanci svrgnuli njihovog socijalističkog predsednika Nadžibulaha 27. septembra 1996. godine. ... Da Vas podsetim prenosim iz teksta objavljenog pre dve godine: "20 godina od smrti socijalističkog predsednika Avganistana". Poslednjih dana borbe protiv mudžahedina, nakon što su ga deset godina ranije napustili i izdali Gorbačovljevi revizionisti povlačenjem sovjetskih trupa 1986. godine, predsednik Demokratske Republike Avganistana Mohamad Nadžibulah je uhvaćen zajedno sa bratom Šahpurom Ahmadzaijem u privremenom logoru UN u glavnom gradu Kabulu. MZDŽAHEDINI SU GA JAVNO PREBILI, MUČILI, KASTRIRALI, A ZATIM OBESILI NA ULIČNU BANDERU. Time je završena socijalistička sekularna era proleterske izgradnje i prosperiteta u Avganistanu pod okriljem demokratske republike, te popločan put ka novoj eri uništenja i izrabljivanja, avganistanskom građanskom ratu, reakcionarnoj talibanskoj vlasti, američkoj invaziji, okupaciji, bombardovanju i konačno vlasti podjednako reakcionarne Islamske Republike Avganistana. Uprkos mučeničkoj smrti i svrgavanju nekada moćne demokratske republike, dr Nadžibulah i njegov brat Šahpur su se borili do poslednje kapi krvi protiv oružanog juriša kontrarevolucionarnih mudžahedina sa podrškom SAD, Velike Britanije, NATO i vehabijskih zalivskih monarhija. Ostali su verni i međunarodnoj proleterskoj borbi ali i nacionalnom oslobođenju otadžbine do poslednjeg daha. Sećaćemo se dr Nadžibulaha i generala Ahmadzaija zauvek kao besmrtnih revolucionara i mučenika naše borbe, zajedno sa revolucionarima poput Džejmsa Konolija, Emilijana Zapate, Roze Luksemburg, Karla Libknehta, Bagata Singa, Ernsta Telmana, Ernesta Če Gevare, Nikolaja Čaušeskua i Moamera Gadafija.

   • Miraš says:

    ispravka ...MUDŽAHEDINI...

  • Miraš says:

   Dr. Mohamad Nadžibula Ahmadzaj (februar 1947 – 28. septembar 1996), poznatiji kao Nadžibula ili Nadžib, bio je afganistanski komunistički političar, najpoznatiji kao posljednji predsjednik Demokratske Republike Afganistan, koju je vodio od 1986. do 1992. godine. Nadžibula, koji je porijeklom bio iz paštunskog plemena Ghilzai, je rođen u Kabulu, gdje se obrazovao na gradskom univerzitetu i 1975. godine stekao ljekarsku diplomu. Od 1965. je bio član komunističke Narodne demokratske partije Afganistana, s vremenom postavši blizak suradnik Babraka Karmala te član partijske frakcije Parčam. Nakon Saur revolucije 1978. je dobio niži položaj u državnoj upravi, ali je nakratko protjeran u egzil nakon dolaska na vlast predsjednika Hafizule Amina iz suparničke frakcije Halk. Kada je sovjetskom intervencijom 1979. Amina smijenio Karmal, Nadžibula je postao načelnik tajne policije KHAD. Na tom se mjestu istakao izuzetnom brutalnošću, ali i efikasnošću. Nakon što je Karmal uslijed neuspjeha da savlada mudžahedine izgubio sovjetsku naklonost, Nadžibula je 1986. postavljen za generalnog sekretara Partije, a potom je postao i predsjednik. Njegov mandat su obilježili uglavnom neuspjeli napori da mudžahedinsku pobunu smiri političkim ustupcima, što je uključivalo uvođenje višepartijskog sistema, odustajanje od državnog ateizma i uvođenje islama kao državne religije. Iako su ga Sovjeti svojim povlačenjem 1989. godine ostavili bez zaštite, na vlasti se održao još tri godine, prije svega koristeći sve veću neslogu među mudžahedinskim vođama. S vlasti je pao nakon što ga je raspad SSSR krajem 1991. godine ostavio bez saveznika, a u proljeće 1992. je njegov general Abdul Rašid Dostum prešao na stranu pobunjenika. Nadžibula je nakon toga podnio ostavku i sklonio se u diplomatsku misiju UN. Tamo je ostao sve dok ga odatle nisu oteli talibani nakon preuzimanja Kabula četiri godine kasnije; Nadžibula je zajedno sa bratom kastriran, vučen automobilom kroz ulice i na kraju javno obješen.

  • Slobodanka says:

   Narod nije primio tih 10 miliona dolara, prema toma Lažanski da podseti njegovog predsednika i ministra policije koga još treba da hapsi ovih dana. ... Vilijam Engdal, američko-nemački geopolitičar, veliko interesovanje izazvala je njegova nova knjiga Manifest Destiny: Democracy as Cognitive Dissonance,u kojoj otkriva do sada nepoznate detalje o tome kako su CIA i američka vlada, u vreme predsednika Regana, započeli stvaranje "demokratija" pomoću nevladinih organizacija koje su postale produžena ruka CIA. Naslovi nekih od poglavlja za nas su naročito zanimljivi i glase: "Vašington i njegove nevladine organizacije dezintegrisale su Jugoslaviju, "Otpor, lažna demokratija u Srbiji"... Kada je početo stvaranje američke lažne demokratije? * Kako je teklo "instaliranje" pokreta "Otpor" u Beogradu? - Dobili su novac, obuku, opremu od američke vlade i Nacionalnog fonda za demokratiju tokom Klintonovog mandata. I to je dokumentovano. Sada nastavljaju da deluju pod imenom KANVAS sa stranim finansiranjem. Vaša zemlja već nekoliko godina ima direktna saznanja o ovim lažnim demokratskim krugovima.

 2. Pravda says:

  La(za)njasi, nije narod no nesoj i izrodi. Sve vise postajes senilan. Ostavi se pisanja i kvazi analiza, zreo si za penziju, pusti mladje i pametnije od sebe.

  • električar says:

   Ti izrodi i nesoji su bili izabrani predstavnici naroda u to vreme, narod ih je izabrao nakon do besvesti duvanja u pištaljke i lupanja u lonce. Ti nesoji su došli sa bagerima Ilića, kalašnjikovima Dinkića, i sa ostalim stručnjacima "demokratije" Jesi li to zaboravio? Narod je iz svojih redova "delegirao" te izdajnike, narod je problem !!! Upravo zbog toga, nema nam spasa !!!

  • Daniel Jackson says:

   "Pravda" ne budali! Narod koji bira Vucica koji je okrenuo politicku orijentaciju za 180 stepeni ili ima kolektivnu amneziju, ili nema kicmu! Niko ga ne pita kad je lagao: danas ili prije 15 godina. Sto se tice izrucenja Milosevica (ciju pristalica nisam bio) i generala koji su branili Jugoslaviju od NATO to je sramno! Lazanjski je rekao istinu, ne postoji takav primjer suverene drzave u Svijetu!

  • MILAN says:

   Pravda Ne lupetaj koliko ih je bilo na ulicama Beograda koliko ih je sada na ulicama traze nasilje, GLAVU. Nesto puno imate IZRODA u Srbiji. Lazanski nije senilan nego pemti i ima hrabrosti da kaze istinu.Jasno mi je svako svoju sramotu zeli da zaboravi i prebaci na drugog. Svako Dobro!

  • Gigamoravac says:

   Tako je brate. Zna on dobro da su to ONI uradili a ne narod, ali s obzirom da je Laza iz SNS partije, on zna kako to treba formulisati da se nebi zamerio gazdama.

 3. Pidza says:

  Bas tako

 4. Sasa S says:

  losi ljudi koji su tada vodili politiku su ga prodali...ali i ovi danas sto je vode nece da objave ko je konkretno uzeo pare i gde su iste...ruka ruku mije..narodu je zlo od pozicije a jos vise opozicije.Do god nam se politicari ne budu vozali gradskim autobusom...nema nama bolje...

 5. Sasa S says:

  Covek isprica pricu..i sad nam Lazanski kriv..e takav smo i narod...

  • zule says:

   potpuno se slažem, kažem za neke je pogrda na račun Srba muzika a istinu ne žele ni da čuju.

  • Gigamoravac says:

   Sale ne lupaj. Jesmo li ja i ti to uradili? Koji narod? Uradila je ta ista bagra kojoj i on pripada a ne narod.

   • Sasa S says:

    Giga ja se ne bavim bas unutrasnjom politikom i nisam stranacki opredeljen...u ovakvim komentarima provejava dosta stranacka opredeljenost.

 6. petrovgrad says:

  Kako je Ruška Djindjić stekla prvih milion evra.

  • Deda Micko says:

   Ona lezi na novcu, a niko ne sme da je cak ni pita odakle joj.

   • Gigamoravac says:

    Najbogatija udovica u regionu sa samo 2 godine radnog staza u karijeri.

 7. despa says:

  taj isti Milosevic je potpisao saradnju sa Hagom, samo da znate.

  • Pravedni Ljesnik says:

   Hahhahaa joj e ovo je zlatan komentar, a mnogi su zaboravili tu cinjenicu. Milosevic je bio prljavi bolesnik koji je bio spreman sve Srbe izruciti haskom tribunalu da njega ne diraju. Ovi ga Zaje.. zeznuli i uhapsili njega licno hahahaa. Jest mi drago da je taj srbijanski crnogorac, srbomrzac komunisticki, nadrljao sam od jame koju je drugima kopao.

  • Zarko Mrdalj says:

   neznam zasto ide predsednik jugoslavije u hag on niti je ratovao za jugoslaviju ni za srbiju lazanski je jedan a tracera jugoslovenska ko zenetetina sa sela bruka u hag se ide i za druge stvari ne samo za ratne zlocince lazanski idi u skolu josss

 8. cile says:

  LOS SMO MI NAROD SRBI,POGANI ,POKVARENI,KORUMPIRANI,ZATO NAS SE SVE TO DESAVA,

  • Velika Metla says:

   Cile,bravo za komentar,i nemoj više nijednu progovoriti! BRAVO!! Ogromna većina bi kosti mmrtvog oca prodala samo da dođe do..........,Ajfona! Da smo kompaktan i čvrst narod ne bi od nas napravili balije,usRaše,milogorce,čokalije.......,a biće ih još,u dolasku su(vojvoDžaneri)!

   • rajko says:

    Da, lep ustaški komentar, dostojan jednog Pavelića ili Tudjmana. A, ne mogu reći, ni tvoj komentar ni malo ne zaostaje. Otprilike ste isti.

 9. rajko says:

  Oglas: Prodajem polovnog murata manitog povoljno. Može zamena za nekog pristojnijeg i smenjivijeg. Može i bez zamene, za džabe. Za ozbiljne kupce moguć dogovor. Moguća i doplata da ga vode.

 10. Bojana says:

  Nas narod nije izdajnicki ,ali ga na veeeliku zalos vode vekovima izdajice ovog naroda.Arcibald R.je u jednoj svojoj knjizi napisao da su Srbi veliki ratnici,heroji,seljaci posteni i dobri ljudi i veeliki domacini,ali oni sto nose "kosulje u pantalonama i kravate i leptir masne",cast izuzecima,su jako losi ljudi.Na moju veliku zalost,izgleda da je tako!!!Ja vec 20godina gledam iste ljude na politickoj sceni,slusam bajke dok oni nas kradu bez ikakve grize savesti. U skupstini bih promenila SVEEE,od cistacice do predsednika.Mislim da je vreme da dodju posteni i pametni ljudi,ljudi koji pre svega vole svoj narod,jer ko ce nas voleti i postovati ako mi sami sebe ne cenimo!!!

  • Miša says:

   20g nije ništa prema 376 (ili kako je ustaljeno 500). Znači, imaju oni još fore dok se ne rodi neka hrabra generacija da kaže: dosta!

 11. Vaso says:

  Predsednik je još dobro prošo. Mogli su da ga bace s Mirom niz balkon.

  • električar says:

   Bravo za komentar !!!

  • Strahinja says:

   Vala Vaso svaka ti je ka u Njegosa !

  • Strahinja says:

   Trebalo je da traze bar 20.000.000 $ ,mogao bi onda i Lazanjski malo da se omrsi !

  • rajko says:

   Ili krokodilima za večeru.

  • asdv says:

   Za izlaganje svog naroda dugom dejstvu osiromasenog uranijuma, smrtna kazna bi bila moralni cin, ali takav vid kazne je zakonom zabranjen u Srbiji. Posle Hirohitovog Japana, Srbija je 1990-2000 bila najgluplja nacija u XX-veku. Dakako, pametne Srbe su Slobine sluzbe ubijale, niste mogli da stanete na Trg pa da kazete: Ljudi, sta to radite, imajte razuma malo ! Svako ko je tako govorio javno (ni)je preziveo atentat.

 12. Duca says:

  Eto otkuda čedici pare da ide po svetu.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *