ЛАЗАНСKИ УПОРЕДИО СНАГЕ! Kо је јачи: Русија или НАТО!? Сурова реприза историје! СВЕ БИ БИЛО ГОТОВО ЗА 7 ДАНА!

LAZANSKI UPOREDIO SNAGE! Ko je jači: Rusija ili NATO!? Surova repriza istorije! SVE BI BILO GOTOVO ZA 7 DANA!

31 decembra 2018

Iz­la­zak Ame­ri­ke iz spo­ra­zu­ma o evro­ra­ke­ta­ma prak­tič­no ru­ši ce­lo­kup­nu do­sa­da­šnju struk­tu­ru nu­kle­ar­nih li­mi­ta i do­go­vo­ra, ali je, na je­dan na­čin, po­re­me­tio i konven­ci­o­nal­ni ba­lans mo­ći u Evro­pi, tvrdi novinar, pisac i vojno-politički komentator Miroslav Lazanski čiju kolumnu za Politiku prenosimo u celosti.De­se­tog ma­ja 1940. go­di­ne Hi­tle­rov Ver­maht je iz­vr­šio iz­ne­nad­ni na­pad na Bel­gi­ju i Fran­cu­sku u šu­ma­ma Ar­de­na. Bi­lo je to ve­li­ko iz­ne­na­đe­nje za Fran­cu­ze i Bri­tan­ce, bi­la je to vr­lo sme­la ope­ra­ci­ja Ver­mah­ta, jer je br­do­vi­ti te­ren, ob­ra­stao smre­kom i hra­sto­vi­ma, bio ne­po­de­san za pro­laz ten­ko­va. Fran­cu­ska ar­mi­ja, za­jed­no sa bri­tan­skim, bel­gij­skim i ho­land­skim sna­ga­ma, ima­la je upra­vo ono­li­ko di­vi­zi­ja i ten­ko­va ko­li­ko i Ne­mač­ka. Plus što su za­pad­ni sa­ve­zni­ci uži­va­li tra­di­ci­o­nal­nu pred­nost u vi­du od­bram­be­nih po­zi­ci­ja, bel­gij­skih utvr­đe­nja i Ma­­žino li­ni­je.

Ipak, ne­mač­ka ma­ši­ne­ri­ja mu­nje­vi­tog ra­ta iz­ne­na­da je kon­cen­tri­sa­la se­dam oklop­nih di­vi­zi­ja ra­di lo­kal­ne premo­ći, pre­se­kla sa­ve­znič­ke li­ni­je i „pan­ce­ri“ su pro­šli. Nem­ci su za ne­ko­li­ko da­na sti­gli do La­man­ša, za sedam da­na raz­bi­li su fran­cu­sku voj­sku, a za šest nede­lja Fran­cu­ska je ka­pi­tu­li­ra­la.

Da­nas, to­li­ko go­di­na po­sle Den­ker­ka, bal­tič­ke ze­mlje NA­TO-a stra­hu­ju da im se ne po­no­vi sce­na­rio Ar­de­na, ovog pu­ta u ru­skoj iz­ved­bi. Da­nas, Ame­ri­kan­ci jav­no pri­zna­ju da ne­ma­ju sred­stva od­bra­ne od ru­skog hiperso­nič­nog oruž­ja ti­pa „avan­gard“. Pri če­mu Bri­tan­ci javno tvr­de da ru­ska ar­mi­ja, u slu­ča­ju su­ko­ba u Evro­pi, mo­že za tri da­na da iz igre iz­ba­ci ve­ći­nu evrop­skih amija čla­ni­ca NA­TO-a. Isto­vre­me­no, Va­šing­ton na­ja­vlj­je svoj iz­la­zak iz spo­ra­zu­ma o eli­mi­na­ci­ji ra­ke­ta krat­kog i sred­njeg do­me­ta, SAD opre­ma­ju svo­je ba­ze u Ru­mu­ni­ji i u Polj­skoj ne sa­mo si­ste­mi­ma „edžiz“ već i ofan­ziv­nim ra­ke­ta­ma, rat­ni bro­do­vi NA­TO ze­ma­lja ko­je ne iz­la­ze na Cr­no mo­re i Bal­tik sve vi­še bo­ra­ve upra­vo u Cr­nom i Bal­tič­kom mo­ru, na kop­ne­nim gra­ni­ca­ma Ru­si­je koncen­tri­še se sve vi­še kon­ven­ci­o­nal­nog su­per­pre­ci­znog oruž­ja, ali i voj­ni­ka NA­TO-a, ma­ne­vri su sve če­šći i veći…

Na­rav­no, i Ru­si­ja na sve to od­go­va­ra ade­kvat­nim po­te­zi­ma, jer iz­la­zak Ame­ri­ke iz spo­ra­zu­ma o evro­ra­ke­ta­ma prak­tič­no ru­ši ce­lo­kup­nu do­sa­da­šnju struk­tu­ru nu­kle­ar­nih li­mi­ta i do­go­vo­ra, ali je, na je­dan na­čin, po­re­me­tio i kon­ven­ci­o­nal­ni ba­lans mo­ći u Evro­pi. I tu do­la­zi­mo do pi­ta­nja: ko je ja­či u Evro­pi, NA­TO s Ame­ri­ma ili Ru­si?

Na­i­me, ne­ka­da su So­vje­ti, či­ja je tak­ti­ka pro­do­ra oklop­nih sna­ga bi­la slič­na ne­mač­kom „blic­kri­gu“, ima­li na cen­tral­nom evrop­skom fron­tu ten­kov­sku pred­nost u od­no­su 2,3 : 1. U to je vre­me Za­pad­na Ne­mač­ka, ši­ro­ka sa­mo 150 mi­lja i či­je je sta­nov­ni­štvo i in­du­stri­ja uglav­nom kon­cen­tri­sa­no bli­zu gra­ni­ce s Is­toč­nom Ne­mač­kom, ima­la ma­nju po­za­di­nu za ma­ne­var ne­go što je ima­la Fran­cu­ska 1940. go­di­ne, pa ni­je mo­gla na kla­si­čan na­čin da me­nja pro­stor za vre­me. To isto da­nas va­ži i za bal­tič­ke dr­ža­ve, one ne mo­gu, ni u ko­jem slu­ča­ju, me­nja­ti pro­stor za vre­me u slu­ča­ju su­ko­ba sa Ru­si­jom. U jed­nom ta­kvom sce­na­ri­ju sve NA­TO sna­ge ko­je bi se ta­mo na­šle bi­le bi za­ro­blje­ne u ro­ku od 48 sa­ti jer je ta­kva ge­o­gra­fi­ja. Bi­la bi to su­ro­va re­pri­za Ar­de­na. Po­go­to­vo što u bal­tič­kim ze­mlja­ma ži­ve i Ru­si…

Na­rav­no da će Mo­skva zva­nič­no ne­gi­ra­ti da ima bi­lo ka­kve agre­siv­ne na­me­re pre­ma tom pro­sto­ru, no jed­no je si­tu­a­ci­ja u mi­ru, a dru­go je ako NA­TO na­met­ne Ru­si­ji voj­ni iza­zov i do­đe do su­ko­ba. Šta bi bi­lo po­sle Ar­de­na na Bal­ti­ku, to ni­ko ne zna, ni u SAD ni u Ru­si­ji. Raz­lo­ga za to ima mno­go. Sta­ri pro­blem sa­bi­ra­nja kru­ša­ka i ja­bu­ka, ra­zno­vr­sne pro­jek­ci­je mo­gu­ćih rat­nih sce­na­ri­ja, ne­iz­ve­snost u po­gle­du to­ga ko­li­ko mo­bi­li­šu po­li­tič­ke od­lu­ke, isto­rij­ska ne­po­u­zda­nost ka­da je u pi­ta­nju ot­kla­nja­nje rat­ne opa­sno­sti čak i ka­da su kon­ven­ci­o­nal­ne sna­ge pot­pu­no iz­jed­na­če­ne, pre­u­zi­ma­nje ri­zi­ka ili ne, du­go­go­di­šnje oštre ne­su­gla­si­ce me­đu za­pad­nim stra­te­zi­ma u po­gle­du ma­te­ma­tič­kog „mo­de­la Lan­če­ster“, ko­ji se ru­tin­ski ko­ri­sti u kom­pju­ter­skim pro­jek­ci­ja­ma rat­nih iga­ra. I na kra­ju, ve­o­ma je spor­no pi­ta­nje šta zna­če gru­be broj­ke ka­da je na­o­ru­ža­nje u pi­ta­nju. Tu su i mo­gu­ći fron­to­vi su­da­ra NA­TO-a i Ru­sa, od fron­ta na Bal­ti­ku, cen­tral­no­e­vrop­skog, do fron­ta na ju­gu Ukra­ji­ne.

Na­kon ras­pa­da So­vjet­skog Sa­ve­za i Var­šav­skog ugo­vo­ra, Mo­skva je iz­gu­bi­la od­re­đe­nu kvan­ti­ta­tiv­nu pred­nost u od­no­su na NA­TO, ali je do­la­skom na vlast Vla­di­mi­ra Pu­ti­na to sa­da na­dok­na­đe­no. Osim to­ga, kvan­ti­tet ni­šta ne go­vo­ri o kva­li­te­tu, šta­vi­še kvan­ti­tet i kva­li­tet ima­ju raz­li­či­te ulo­ge u za­vi­sno­sti od to­ga da li se pri­me­nju­ju na na­pad ili na od­bra­nu. U ne­ka­da­šnje vre­me na­pa­da­ču je bi­la po­treb­na lo­kal­na pred­nost od 3:1 da bi bio si­gu­ran u po­be­du nad pri­pre­mlje­nim pro­tiv­ni­kom. Da­nas ni­ko ni­je si­gu­ran da će teh­no­lo­ški raz­vi­je­no kon­ven­ci­o­nal­no oruž­je po­što­va­ti ista pra­vi­la. Stan­dard­ni „mo­del Lan­če­ster“ po­sta­vlja ni­žu pro­por­ci­ju ne­go što je 3:1, pret­po­sta­vlja da će od­bra­na iz­dr­ža­ti ako na­pa­dač ima lo­kal­nu su­per­i­or­nost od sa­mo 1,4:1.

Jed­na­či­na po­sta­je još kom­pli­ko­va­ni­ja ako uzme­mo u ob­zir fak­to­re obu­ke, ini­ci­ja­ti­ve ofi­ci­ra, mo­ral, po­u­zda­nost sa­ve­zni­ka, ko­man­de i ko­mu­ni­ka­ci­je, tran­sport­ne ka­pa­ci­te­te, de­mo­graf­ske tren­do­ve, voj­ne bu­dže­te… Tu je i prak­tič­na ne­mo­guć­nost „sten­ding start“ na­pa­da, jer na­pa­du ipak pret­ho­di ne­ka­kva pri­pre­ma i ras­po­re­đi­va­nje sna­ga na te­re­nu. Di­le­ma je i da li bi su­dar NA­TO-a i Ru­sa bi­la „ne­sta­bil­na bit­ka“, kao „blic­krig“, ili „sta­bil­na bit­ka“, kao irač­ko-iran­ski rat?

Vla­di­mir Pu­tin ni­je me­ga­lo­man po­put Bre­žnje­va, ni­ti po­zer po­put Hru­ščo­va i Gor­ba­čo­va, on sa­mo upo­zo­ra­va Za­pad da bez ob­zi­ra na ko­ri­stan strah od nu­kle­ar­nog ho­lo­ka­u­sta, da­lje voj­no op­ko­lja­va­nje Ru­si­je mo­že iza­zva­ti se­ća­nje, u či­sto voj­nom smi­slu, na Ar­de­ne 1940, Ma­đar­sku 1956, Če­ho­slo­vač­ku 1969, Av­ga­ni­stan 1979…

(Politika)

KOMENTARI20 komentara

 1. Zoran says:

  Da, bilo bi gotovo za 7 dana kad bi Amerika ratovala protiv Rusije, ovako za 20 godina istorija se ponavlja - Raspad Rusije sada.

  • živoder iz Oseka i Ovčare says:

   KROmanjonac, ja mislim da se tebi raspala KROmanjonija na sastavne kontejnere pa si malo očajan. Položi cveće dedi kod Staljingrada.

  • Željko says:

   @Zoran Rusiju u narednoj godini ne čekaju "blistavi" trenuci !

 2. milorad says:

  Napad na rusiju bi se pretvorio u nuklearni rat u roku od 7 dana.

 3. teoretičar says:

  "Da­nas ni­ko ni­je si­gu­ran da će..." Pa jel će da pobede ili ne? To šta će biti ako bude ili neće biti ako ne bude...i ja sve to znam iako nisam službenik srpske ambasade. Vreme-prostor malo uvodi Ajnštajna u ratne pripreme, ali razumljivo je donekle. A odnekle? Nego, šta to bi odjednom? Kina više nije na planeti Zemlji? Nema više sukoba oko Spartlija sa Japanom, nema više borbe oko tajvana, nema bombastih vesti o Kini? Jel to od onda od kada su počela moljakanja? Mislim da je počelo negde u septembru i lepo sam napisao svoje mišljenje da će Kina sve potpisati. A tek sada vidim da se radi o mnogo većoj raboti. Savez ucenjene Kine i Amerike. Pa ne! Nije to savez da će Kina napasti Rusiju zajedno sa Amerikom, nego eto, tek da se ne gura nigde. Mudrost? Pa jeste, ali sveukupno - glupost. Na kraju će proći kao i Rusija a verovatno i daleko gore. Kao Kurdi u Siriji. Leti paperje. I Kurdi su okrenuli leđa Rusiji kad mu vreme nije. Bilo. Šta bi sa S Korejom? Iznenadna ljubav sa Trampom? Pa nije. Nastavljena ljubav i sigurno su trgovački brodovi Liberije doneli mnogo žita u S Koreju. Po običaju. A i ispod žita. Gledati samo Rusiju kao jedinku nije dobro. Rusiju polako izoluju. Tiho, nemilosrdno i bez medijske buke. Ukidaju uvoz hrane u Rusiju? Pa tačno. Nema više atomskih američkih rezervi svinja i pilića. Rusija, zemlja najveća, NEMA dovoljno hrane? Pa da ti pamet stane. Pa šta rade ti naši Rusi kada gladuju na tolikoj zemlji? Još samo da saznamo koji je štos sa povlačenjem Amerike iz Sirije, pa da sve saznamo. Nije moj stav defetistički, nego je besna reakcija na sve javne laži koje nam Rusija servirala. Što nas lagaste, Rusi naši? Vi ni piletine nemate dovoljno?

  • Deda says:

   Poumiraše ljudi od gladi? A američka piletina (i ostalo meso i...). Bolje je bez toga, svakome, ne samo Rusima.

 4. teoretičar says:

  Oligarhija baca Rusiju na slomljena leđa. Naravno, već je bacila na kolena a sada joj lomi pršljenove. Jebeš avangardu. Rusi ne smeju da pobede, jer ako pobede neće imati šta da jedu. Svu hranu osim reklamnog žita, uvoze od naroda koje treba da pobede. To ko kad bih ja ubio svoje hranitelje, tatu i mamu, koji me lebom ranili. Eh, ti Rusi! Taman se ja razmaho sa avangardom, kad ono - nema leba! Pa ništa. Kao što su Rusi prodali skoro sve svoje tajne Americi posle raspada SSSRa, tako će posle raspada Rusije da prodaju avangardu. Ako je za leba, ništa nije sveto. Danas već i najneiskusnijem oku je jasno da vidi Rusa. Mislim, u Americi. Sav se ukočio, svaka dlaka ima po jednog bricu, pedanterija do bola, ispršen, napadno pristojan, avangardan, sav savršen. Pobego iz Rusije. Pune ih američke silikonske doline, medicinske ordinacije, instituti i kamioni. Rusa, Ukrajinca i Poljaka danas u Americi prepoznaješ samo na letimičan prvi pogled. Savršeni su. I kada teraju kamion teraju ga kao da su CEO ili u najmanju ruku, menadžeri. Kad bih hteo sve da napišem o Rusima, oligarsima, porošenkovim fabrikama čoklita u Rusiji koje mu donose milijarde, o kulturnoj ruskoj politici i srpskim izvijanjima između Rusije i Amerike, trebala bi mi jedna štamparija. Rusija se sve više približava stanju kada je bolje ući u rat sa Natom, nego čekati na revolt naroda koji je sve veći. Američka propaganda i NVO polako razmazuju Rusiju. Vreme je apsolutno protiv Rusije, ali ni rat ih neće spasiti od bede koju su sami sebi napravili i potkovali se oligarsima. Jake potkovice. Ko na žabi. Car je tako ušao u rat i završio na giljotini. Onolika zemlja vekovima, a Rusi uvoze 50% hrane iz sveta i lala iz Holandije, beli lukac iz Kine...ma isto ko i Srbija. Vekovima već strepim šta će Rusi uraditi. Vekovima gledam prodaju Aljaske, ginjotine carskih prorodica, raspad SSSRa...i na kraju se poamerikanizovalii to, ni manje ni više nego sa oligarsima. Jutube je majka oligarska. Tamo reklamiraju svoje devijantno bogatsvo razbijanjem najskupljih automobila na svetu. Uvoze pesak iz Saudijske Arabije i prave pokrivene privatne plaže na sibirskim rekama. Nema druge nego samo prve. Ili da se nauče da prave piliće, kad već ne prave Ruse ili neka se isele na Aljasku pa da se smirimo. Izgleda da je tačno da su ruski rukovodioci toliko promašila, da su došli u situaciju da ne smeju više ni svoj narod da brane, jer će se narod dići na ustanak. Ne zato što hoće da ga brane, nego zato što su došli u sitaciju da moraju da ga brane. Ništa gore ne može da se dogodi jednoj vlasti. To ti kao unaopred izgubljena bitka.

  • Istina says:

   E vece ustaske debilcine od tebe ne vidjeh.

  • ja says:

   Gde nade tu zvaku prijatelju. Dobra je, a mozes i balone da pravis.

  • Filip says:

   Nisam pročitao do kraja ali izgleda da je jako duhovito, jel znaju tvoji da si komičar?

 5. A akoM says:

  Uz sve navedeno,ako ne bude totalnog maximalnog atomskog rata,nego ograničenog atomskog i konvencionalnog rata,onda će se on vjerovatno pretvoriti u dugotrajni!A USA je najsposobnija i najspremnija za to!Ali je i tu pitanje da li je dovoljno sposobna za absolutno pobjediti i zagospodariti svijetom?!

 6. Daniel Jackson says:

  Ima li neko da prepise ovom "teoreticaru" injekcije za glavu? Mogu i elektrosokovi, samo da mu bude bolje.

 7. Filip says:

  Loše vesti za nato i usra: Za "kinžale" će uvek da se ima! Srećna Nova godina, over and out!

 8. A akoM says:

  Teoretičaru,sve si dobro rekao,osim toga da kad bi Rusi pobijedili,onda ne bi imali što jesti ne samo oni nego i svi ostali!Kao u SSSR-u,kad su dućani bili prazni iako su Rusi jahali na grbači drugih!A ni danas u Rusiji narod ne živi puno bolje u provinciji! Ali,dobro je da je Rusija jaka i kao takva protuteža-ravnoteža ništa boljem pohlepnom Zapadu!Daleko im kuća obojici,neka sami svoju sliku ljube!Ali i neka ih obojice,jer smo mi mali još gori,da njih nema mi bi mali rokali jedan drugog po svijetu i bili u 19-om stoljeću!Ovako je sada bar relativni mir i početak 21.stoljeća!Ono što je problem za prosječnog čovjeka je nadolazeći i preteći genocidni robovlasnički NWO,odnosno i njegovo vjerovatno zaglavljivanje u dugotrajnom Svjetskom ratu!

  • Deda Micko says:

   Ovo ti je dobro, da si mi ziv i zdrav.

 9. Sasa S says:

  Teoreticaru za tvoju informaciju Rusija je u prva tri proizvodjaca zita na svetu a samo za jedan prodani vojni avion moze kupiti gomile hrane,Da ne govorim o prodaji malo ozbiljnije vojne opreme....Nisam navijac ni jedne strane samo pokusavam biti realan sto ti nisi....nalupetao si se ovde pa ne znam vise jel si smesan ili zalostan.Rusija kao i Kina u konstantnom su SUFICITU SPOLJNO TRGOVINSKE RAZMENE a i rast bdp je konstantan..spoljni dug je najmanji od svih velikih sila i td.Prirodni resursi su ogromni a unutasnja politicka situacija vrlo stabilna sto se ne bi reklo za sve zapadne zemlje.I jos nesto pametni uce iz istorije a tebi je to ocigledno slabija strana i zato SEDI 1.

 10. Cp6a says:

  Ej Putine, Putine! Care, brate! Kvaritelju planova zapadnih nacista. Auu koliko ti njih nerviraš. Vidi se to čak i na ovom portalu. Da nam poživiš dugo i da te mi bratski uskoro dočekamo.

 11. Predsednik Putin says:

  Džaba ste krečili, ja na Kosmet dolazim.

 12. teoretičar says:

  Ne optužujte me bez potrebe. Bar većina. Niti sam ja ustaša, niti antirus. Američki i Zapadnoevropski kapitalizam je stvaran vekovima i dograđivan. Danas vlada svetom, svidelo se to nama ili ne. Rusija je iz carizma uskočila u komunizam a zatim iz komunizma u kapitalizam za samo 70 godina. Takvu brzu promenu šminke ne može da podnese ni starleta. Rusija je u vrhu svetske tehnološke vojne moći jer to finansira država i tu se priča o tehnološkom razvoju Rusije gotovo pa završava. Američki kapitalista plaća svakog naučnika i pametnog čoveka da mu unapredi proizvodnju, odnosno usavrši tehnologiju i tako poveća profit. Desetine hiljada ruskih vrhunskih mozgova je u Americi i dolaze sve više. Žalosno. Tu se država Amerika niti meša niti treba da se meša. Zapadni kapitalista je stvorio standard svome narodu od koga svakome na Istoku curi voda na usta, a Oligarsi su u startu pokupili kajmak zajedno sa svim fondovima ruskog naroda i kupili polusavremenu američku tehnologiju i tu se priča završila. Svoj profit zlokobno čuvaju u Zapadnim bankama a u Rusiju uvoze pesak i skupe američke sportske i ostale automobile. Narod Rusije se polako budi i buni zbog takve otvorene pljačke, a država se glasa samo reklamno. Odatle do propasti nije dugo vreme. A što to boli, nije do mene i nema veze sa ustaštvom. Zato sam napisao da Rusija nema puno vremena. Sa oligarhijskim kapitalizmom i državom koja to podržava, vreme je žestoko protiv Rusije. Uostalom, nema potrebe da meni odajete priznanja niti da me optužujete. Posmatrajte. I ja posmatram i kada vidim da imaju NVOe, rijaliti TV i ostale gubave stvari kao i Srbija, stra me da će se raspasti kao i SSSR bez ispaljenog metka.

 13. Dragan pik-panta says:

  Biljanicin netijak stari KOS-ovac Lazanski....

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *