Ljubavnica ocinkarila Ivaniševića zbog neprijavljene imovine

Ljubavnica ocinkarila Ivaniševića zbog neprijavljene imovine

31 marta 2013

Ce­ti­njan­ka Ve­sna Đu­kić Iva­no­vić tvrdi da Mi­ro­slav Iva­ni­še­vić, crnogorski političar nedavno uhvaćen na seks-snimku, ima stan u Ri­mu i ku­ću na Ža­blja­ku, ko­je ni­je pri­ja­vio u imo­vin­skom kar­to­nu do­sta­vlje­nom Ko­mi­si­ji za spre­ča­va­nje su­ko­ba in­te­re­sa, ali i ra­ču­n u Lu­ga­nu u ne­koj od ta­mo­šnjih ba­na­ka, piše list „Dan“. Đukićeva je de­man­to­va­la na­vo­de biv­šeg pred­sed­ni­ka Se­na­ta DRI da joj je za godi­nu da­na upla­tio na ime ali­men­ta­ci­je sa­mo 4.200 eura, is­ti­ču­ći i da joj je Iva­niše­vić iz­mi­slio rad­no me­sto u pe­ka­ri ka­ko bi lak­še za­vr­šio kre­dit kod NLB li­zin­ga od 70.199 eura, navodi „Dan“. List navodi da je ona do­sta­vi­la do­ka­ze ko­ji de­man­tu­ju Iva­ni­še­vi­ća, kao i da je dovela u pi­ta­nje i nje­go­vu imo­vi­nu ko­je ni­je pri­ja­vio. Đu­kić Iva­no­vić je sa­op­šti­la da je to­kom emo­tiv­ne ve­ze sa Iva­ni­še­vi­ćem ču­la od nje­ga da ima stan u Ri­mu.

KOMENTARIOstavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *