Matica crnogorska falsifikuje rezultate istraživanja o tome kojim se jezikom govori u Crnoj Gori

Matica crnogorska falsifikuje rezultate istraživanja o tome kojim se jezikom govori u Crnoj Gori

19 maja 2013
zastava-srbija-i-crna-goraIs­tra­ži­va­nje ko­je je ob­ja­vi­la Ma­ti­ca cr­no­gor­ska da cr­no­gor­skim je­zi­kom go­vo­ri 43,1, a srp­skim 39 od­sto sta­nov­ni­ka, ne­tač­no je i pred­sta­vlja po­ku­šaj fal­si­fi­ko­va­nja re­al­nog sta­nja ko­je je is­ka­za­no na po­pi­su 2011. go­di­ne, oce­nju­ju sa­go­vor­ni­ci podgoričkog „Da­na”.Pre­ma po­da­ci­ma Mon­sta­ta sa po­pi­sa od 2011. srp­skim je­zi­kom u Cr­noj Go­ri go­vo­ri 42,88 od­sto gra­đa­na, cr­no­gor­skim 36,97, bo­san­skim 5,33, al­ban­skim 5,27 i hr­vat­skim 0,45. Ma­ti­ca cr­no­gor­ska u is­tra­ži­va­nju ko­je je spro­ve­de­no uz asi­sten­ci­ju CE­DEM-a us­tvr­di­la je da je pro­ce­nat go­vor­ni­ka cr­no­gor­skog je­zi­ka, u od­no­su na mo­ni­to­ring ko­ji su ra­di­li 2011. po­ras­tao za de­vet od­sto, a da je broj lju­di koj­ma je ma­ter­nji je­zik srp­ski smanjen za čak se­dam pro­ce­na­ta.

Uni­ver­zi­tet­ski pro­fe­so­ri i pred­stav­ni­ci NVO sek­to­ra sma­tra­ju da je u pi­ta­nju na­me­šte­no is­tra­ži­va­nje za po­tre­be vla­da­ju­ćih struk­tu­ra, ko­je po­ku­ša­va­ju da uma­nje zna­čaj srp­skog je­zi­ka.

Pro­fe­sor Dra­gan Ko­pri­vi­ca ka­zao je „Da­nu” da je srp­ski je­zik bio, je­ste i bi­će ve­ćin­ski u Cr­noj Go­ri, te da ga na­me­šte­na is­tra­ži­va­nja ni­ka­ko ne mo­gu po­re­me­ti­ti. On is­ti­če da gu­bit­ni­ci uvek pru­ža­ju la­žnu sli­ku stvar­no­sti ne bi li na­vi­kli gra­đa­ne na ne­što dru­ga­či­je što je na­da­sve ne­i­sti­ni­to.

– Ve­li­ki je­zik, a srp­ski to je­ste, u sta­nju je da se otre­se ve­štač­kih na­no­sa ko­ji mu se im­pu­ti­ra­ju u vre­me­nu. To se ti­če ova­kvih pro­jek­ci­ja. Oči­gled­no je da su na­ru­če­ne jer je cr­no­gor­ski uve­den u Ustav, a srp­ski i da­lje do­mi­ni­ra, jer la­žne te­o­ri­je su jed­no, a stvar­na prak­sa dru­go. Srp­skim u Cr­noj Go­ri go­vo­re svi Sr­bi i ve­li­ki broj Cr­no­go­ra­ca, pa će on op­sta­ti upr­kos svim mon­ta­ža­ma je­zič­kog ti­pa i na kra­ju će se otre­sti im­pu­ta­ci­ja i do­ka­za­ti svu svo­ju sna­gu. Ovo is­tra­ži­va­nje je si­ja­nje ma­gle i pra­ši­ne u na­ro­du ko­ja se kao i uvek sleg­ne, a isti­na uvek iza­đe na vi­de­lo. Srp­ski je bio, je­ste i bi­će do­mi­nan­tan u Cr­noj Go­ri i ti­me tre­ba da se po­no­si­mo, a na ova­kva is­tra­ži­va­nja sa­mo da se na­sme­mo – ka­že Ko­pri­vi­ca.

Pred­sed­nik NVO Stop dis­kri­mi­na­ci­ji Dar­ko Ra­šo­vić na­vo­di da je Ma­ti­ca cr­no­gor­ska ob­ja­vi­la is­tra­ži­va­nje ve­ro­vat­no za po­tre­be DPS-a, par­ti­je na vla­sti ko­ja ih i fi­nan­si­ra, a slu­ži u po­li­tič­ke svr­he. On na­vo­di da je i sam po­pis ne­re­gu­la­ran i sa ogrom­nim pri­ti­skom na srp­sku je­zič­ku za­jed­ni­cu ko­ja je naj­broj­ni­ja u na­šoj dr­ža­vi.

– Oglas za po­pi­si­va­če i in­struk­to­re je bio dis­kri­mi­na­tor­ski jer pred­nost ni­je da­ta ne­za­po­sle­nim li­ci­ma na bi­rou ra­da, ne­go par­tij­skim ak­ti­vi­sti­ma ko­a­li­ci­je na vla­sti, a za­da­tak Mon­sta­ta bio je da srp­ska je­zič­ka za­jed­ni­ca bu­de ma­nji­na u Cr­noj Go­ri. Ne­re­gu­lar­no­sti­ma na po­pi­su pro­ce­nat gra­đa­na ko­ji go­vo­re srp­skim je­zi­kom je obo­ren sa 63,5 od­sto na 42,8%, ali je srp­ska je­zič­ka za­jed­ni­ca osta­la ve­ćin­ska. Po­ku­šaj pro­me­ne sli­ke sa po­pi­sa je po­ka­za­telj po­raz­ne i ne­u­spe­šne dis­kri­mi­na­tor­ske po­li­ti­ke vla­da­ju­će ko­a­li­ci­je, ko­ja se ni­je po­mi­ri­la sa re­zul­ta­ti­ma po­pi­sa. Na po­pi­su se i po­red pri­ti­ska Mon­sta­ta i svih dr­žav­nih or­ga­na 42,8 od­sto gra­đa­na iz­ja­sni­lo da go­vo­ri srp­skim je­zi­kom, ali sa pu­nim pra­vom tvr­di­mo da je taj pro­ce­nat mno­go ve­ći i on je od­raz ne­de­mo­krat­skog sta­nja u Cr­noj Go­ri – ka­že Ra­šo­vić za „Dan”.

On na­vo­di da po­za­di­na is­tra­ži­va­nja Ma­ti­ce cr­no­gor­ske je­ste pri­ti­sak i na­sta­vak dis­kri­mi­na­ci­je srp­ske je­zič­ke za­jed­ni­ce.

– Mo­gu­će je da se ova­kvim fin­gi­ra­nim is­tra­ži­va­njem po­ku­ša­va­ju ras­pi­ri­ti na­ci­o­nal­ne po­de­le. Po­de­le, dis­kri­mi­na­ci­ja, ne­po­ti­zam, pljač­ka dru­štve­ne imo­vi­ne, kri­mi­nal i ko­rup­ci­ja su ka­rak­te­ri­sti­ke ko­je pra­te ovu vlast i nje­ne sa­te­li­te is­tra­ži­va­če, ko­ji su odav­no iz­gu­bi­li sva­ki kre­di­bi­li­tet kod gra­đa­na – ka­že Ra­šo­vić.

Uni­ver­zi­tet­ski pro­fe­sor Li­di­ja To­mić ka­že da Ma­ti­ca cr­no­gor­ska sa­op­šta­va po­dat­ke za ko­je bi že­le­li da bu­du isti­ni­ti, te da ob­ja­vlje­no is­tra­ži­va­nje ne­ma ve­ze sa re­al­no­šću. Ona is­ti­če da srp­ski je­zik zva­nič­no ima naj­vi­še go­vor­ni­ka te da ne tre­ba ve­ro­va­ti na­me­šte­nim, od­no­sno fin­gi­ra­nim is­tra­ži­va­nji­ma.

– I sve da ho­će ne mo­gu prog­na­ti srp­ski je­zik. Ne vi­dim ni­ka­kvu opa­snost, jer su nje­go­vi go­vor­ni­ci po­sto­ja­ni u svom je­zič­kom na­sle­đu, i ne oče­ku­jem da će do­ći do ne­kih pro­me­na – ka­že To­mić.

Ul­tra­na­ci­o­na­li­sti­ma se ne mo­že ve­ro­va­ti

Uni­ver­zi­tet­ski pro­fe­sor Dra­gan Ra­do­njić is­ti­če da je Ma­ti­ca cr­no­gor­ska iz­vor ko­jem se ne mo­že ve­ro­va­ti, jer je u pi­ta­nju „ul­tra­na­ci­o­na­li­stič­ka or­ga­ni­za­ci­ja”. On na­vo­di da je cr­no­gor­ski je­zik do­ži­vio fi­ja­sko jer ga ne ko­ri­ste ni oni ko­ji ga naj­vi­še pro­pa­gi­ra­ju. – Mi zna­mo ka­kva je ta ul­tra­na­ci­o­na­li­stič­ka or­ga­ni­za­ci­ja i ka­kvi su nji­ho­vi po­da­ci. Ta jav­na is­tra­ži­va­nja ni­su bit­na, po­go­to­vo ka­da je reč o ne­kim oskud­nim or­ga­ni­za­ci­ja­ma. Po­pis je re­kao svo­je i zna se da ve­ći­na gra­đa­na go­vo­ri srp­skim je­zi­kom. Ma­ti­ci cr­no­gor­skoj se ne mo­že ni­ka­ko ve­ro­va­ti, jer su se ce­lom svo­jom ak­tiv­no­šću po­ka­za­li kao ul­tra­na­ci­o­na­li­sti. Pre­ma to­me, oni da ka­žu da je ovo me­sec maj tre­ba­lo bi po­sum­nja­ti – ka­že Ra­do­njić.

(IN4S.NET)

KOMENTARIOstavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *