МИРОСЛАВ ЛАЗАНСКИ: Ево зашто је тровање Скрипаља лажно…

MIROSLAV LAZANSKI: Evo zašto je trovanje Skripalja lažno…

25 marta 2018

Piše: Miroslav Lazanski

U ok­to­bru 1989. raz­go­va­rao sam u Mo­skvi sa ko­man­dan­tom he­mij­skih je­di­ni­ca so­vjet­ske ar­mi­je, ge­ne­ral-pot­pu­kov­ni­kom Sta­ni­sla­vom V. Pe­tro­vom. Ge­ne­ral Pe­trov, ina­če ro­đen 1939. u Gor­kom na Vol­gi, je na­kon de­set raz­re­da sred­nje ško­le za­vr­šio voj­no-he­mij­sko uči­li­šte u Sa­ra­to­vu, a go­di­ne 1971. za­vr­ša­va i aka­de­mi­ju he­mij­skih tru­pa „Mar­šal Ti­mo­šen­ko”.

Go­di­ne 1980. Pe­trov je za­vr­šio i ge­ne­ral­štab­nu aka­de­mi­ju „Kli­ment Vo­ro­ši­lov”. Ve­li­ki in­ter­vju sa ko­man­dan­tom so­vjet­skih he­mij­skih sna­ga ob­ja­vio sam u za­gre­bačkom „Da­na­su” 3. oktobra 1989. go­di­ne, a po­vod je bi­la zva­nič­na od­lu­ka Mo­skve da jed­no­stra­no poč­ne s uni­šta­va­njem svih za­li­ha he­mij­skog oruž­ja, bez ob­zi­ra na to ho­će li i dru­ge ze­mlje sle­di­ti taj pri­mer.

Na­i­me, tre­ba se pri­se­ti­ti iz­ja­ve ge­ne­ral­nog se­kre­ta­ra CK KPSS Mi­ha­i­la Gor­ba­čo­va ko­ji je još 15. ja­nu­a­ra 1986. re­kao ka­ko So­vjet­ski Sa­vez sma­tra re­al­nim da se sve za­li­he he­mij­skog oruž­ja u sve­tu uni­šte do kra­ja 20. ve­ka.  Od te iz­ja­ve Gor­ba­čo­va kre­nu­le su po­li­tič­ke ini­ci­ja­ti­ve Mo­skve da se ta ide­ja i ostva­ri, ali od­go­vo­ra sa Za­pa­da sko­ro da i ni­je bi­lo. U to vre­me Ame­ri­kan­ci su u Ala­ba­mi pro­iz­vo­di­li ner­vne boj­ne otro­ve, ko­je su za­tim usa­vr­ša­va­li u Ko­lo­ra­du.

Ar­se­na­li u Ed­ger­vu­du bi­li su cen­tar za is­tra­ži­va­nja boj­nih otro­va sa 5000 za­po­sle­nih struč­nja­ka. Ar­se­nal „Pajn Blaf” u Ar­ka­zan­su imao je ka­pa­citet pro­iz­vod­nje od 4000 to­na boj­nih otro­va go­di­šnje sa oko 2000 zaposlenih. U Den­ve­ru u Ko­lo­ra­du pro­iz­vo­dio se boj­ni otrov „sa­rin”, fa­bri­ka u Nju­por­tu, In­dij­a­na, ra­di­la je boj­ne otro­ve ve-iks, dok se na po­li­go­nu Da­gve­ja, Utah, is­pi­ti­va­njem boj­nih otro­va ba­vi­lo oko 2000 struč­nja­ka.

Bi­nar­ni pro­gram boj­nih otro­va Ame­ri­kan­ci su po­če­li još 1962. go­di­ne s raz­vo­jem bi­nar­ne avi­on­ske he­mij­ske bom­be da bi ka­sni­je i tak­tič­ke ra­ke­te ti­pa „sar­džent” opre­mi­li bo­je­vim gla­va­ma sa bi­nar­nim otro­vom. U ame­rič­koj voj­noj ško­li za he­mij­sko ra­to­va­nje u Fort Me­kle­la­nu u Ala­ba­mi oni ško­lu­ju ofi­ci­re he­mij­ske stru­ke. Ame­ri­kan­ci for­si­ra­ju bi­nar­ne boj­ne otro­ve, jer su lak­ši za ču­va­nje i skla­di­šte­nje, nji­ho­va pro­iz­vod­nja ni­je za­bra­nje­na po­sto­je­ćim me­đu­na­rod­nim kon­ven­ci­ja­ma, bu­du­ći da se oni sa­sto­je od kom­po­nen­ti ko­je sa­me po se­bi ni­su otrov­ne, a bi­nar­ni otrov na­sta­je tek ka­da se te kom­po­nen­te spo­je.

Sva­ka  ze­mlja ko­ja ima far­ma­ce­ut­sku, ili he­mij­sku in­du­stri­ju, pro­iz­vod­nju đu­bri­va i pe­sti­ci­da, mo­že vr­lo la­ko da na­pra­vi i bi­nar­ne boj­ne otro­ve. Za pro­iz­vod­nju vi­še ni­su po­treb­ni ve­li­ki po­go­ni i objek­ti, sve se to da­nas mo­že na­pra­vi­ti i u ma­lim la­bo­ra­to­ri­ja­ma.

Po re­či­ma ge­ne­ra­la Pe­tro­va go­di­ne 1989. za­li­he so­vjet­skog he­mij­skog oruž­ja iz­no­si­le su oko 50.000 to­na, taj po­da­tak Mo­skva je zva­nič­no sa­op­šti­la, baš kao i od­lu­ku da pre­sta­je sa pro­iz­vod­njom he­mij­skog oruž­ja i da po­či­nje nje­go­vo uni­šta­va­nje. SAD ni­su pre­sta­le sa pro­iz­vod­njom boj­nih otro­va, po­sto­je­će za­li­he bi­le su im oko 45.000 to­na, ali su po­ve­ća­va­ne pro­iz­vod­njom upra­vo bi­nar­nih boj­nih otro­va.

So­vje­ti su ta­da u me­stu Ča­pa­jev iz­gra­di­li ve­li­ki obje­kat za uni­šta­va­nje he­mij­skog oruž­ja, a da bi se Za­pad u sve to uve­rio, Mo­skva je još 1987. go­di­ne u Ši­ha­ni­ju pred za­pad­nim di­plo­ma­ta­ma i no­vi­na­ri­ma de­mon­stri­ra­la uni­šta­va­nje ta­da naj­mo­der­ni­jeg he­mij­skog oruž­ja ko­je je bi­lo u ope­ra­tiv­noj upo­tre­bi so­vjet­ske ar­mi­je. So­vjet­ski Sa­vez ni­ka­da ni­je imao he­mij­sko oruž­je van gra­ni­ca SSSR-a, ni u ope­ra­tiv­nim je­di­ni­ca­ma, ni u skla­di­šti­ma. So­vje­ti ni­su ko­ri­sti­li he­mij­sko oruž­je ni u ra­tu u Av­ga­ni­sta­nu.

Upo­tre­ba he­mij­skog oruž­ja za­bra­nje­na je Ha­škim kon­ven­ci­ja­ma iz 1898. i 1907. te Va­šing­ton­skim i Že­nev­skim pro­to­ko­lom, ali to ni­su pri­hva­ti­le sve ze­mlje. Osim to­ga, efi­ka­snost i de­lo­tvor­nost tih spo­ra­zu­ma, pa i Pa­ri­ske de­kla­ra­ci­je o he­mij­skom oruž­ju iz ja­nu­a­ra 1989. ko­ju je pot­pi­sa­lo 149 dr­ža­va, uma­nju­ju ne­ke ne­pre­ci­zne for­mu­la­ci­je, kao i po­ja­va ne­kih no­vih spe­ci­fič­nih he­mij­skih bor­be­nih sred­sta­va. Že­nev­ski pro­to­kol o he­mij­skom oruž­ju iz 1925. osna­žen je u Pa­ri­zu 1989. ali to je bi­lo lak­še for­mu­li­sa­ti na pa­pi­ru ne­go spro­ve­sti u prak­si. Po­što je he­mij­sko oruž­je, zbog jef­ti­ne pro­iz­vod­nje a stra­vič­nog učin­ka, za­pra­vo, atom­ska bom­ba si­ro­ma­šnih  dr­ža­va.

U po­sled­njih 30 go­di­na ka­da god se ne­ka dr­ža­va na­šla na me­ti sa­ta­ni­za­ci­je, ona je bi­la op­tu­že­na za pro­iz­vod­nju, ili upo­tre­bu boj­nih otro­va. Ni­šta vi­še ne do­pri­no­si lo­šem imi­džu ne­ke ze­mlje ne­go ka­da se ona po­ve­zu­je sa boj­nim otro­vi­ma. Se­ti­mo se dr­žav­nog se­kre­ta­ra SAD Ko­li­na Pa­u­e­la, ko­ji je u Sa­ve­tu bez­bed­no­sti UN ma­hao onom bo­či­com sa na­vod­nim irač­kim boj­nim otro­vom.

Pi­sao sam ta­da u „Po­li­ti­ci” da je to neo­zbilj­no od dr­žav­nog se­kre­ta­ra SAD i biv­šeg ge­ne­ra­la Pa­u­e­la. Isti­na, Irak je ne­ka­da imao boj­ne otro­ve, ali ih je uni­štio po­sle 1991. ni­je ih imao 2003. go­di­ne ka­da je dru­gi put na­pad­nut upra­vo zbog to­ga. Ko­lin Pa­u­el je ka­sni­je u me­mo­a­ri­ma pri­znao da je la­gao. Ira­ča­ne je to ko­šta­lo 500.000 mr­tvih.

Ro­bert Mak­na­ma­ra je u me­mo­a­ri­ma pri­znao da je Ton­kin­ški in­ci­dent iz­mi­šlje­na pri­ča da bi Ame­ri­ka  ušla u rat pro­tiv Se­ver­nog Vi­jet­na­ma. Re­zul­tat: dva mi­li­o­na po­gi­nu­lih Vi­jet­na­ma­ca i 55.000 po­gi­nu­lih Ame­ri­ka­na­ca.

Aten­tat na biv­šeg agen­ta Ser­ge­ja Skri­pa­lja je ope­ra­ci­ja „Pod la­žnom za­sta­vom”. Ko­ja to oba­ve­štaj­na slu­žba u 21. ve­ku vr­ši aten­tat sa boj­nim otro­vom ko­ji osta­vlja tra­go­ve? I za­što bi po­sle to­li­ko go­di­na Mo­skva išla na eli­mi­na­ci­ju po­tro­še­nog agen­ta. Da ni­je Skri­palj mo­žda bio po­li­tič­ki pro­tiv­kan­di­dat Pu­ti­nu na iz­bo­ri­ma? Iz di­ja­spo­re u Bri­ta­ni­ji? Onaj ko je na­vod­no pri­šao klu­pi u par­ku Sol­zbe­ri­ja, klu­pi gde su na­vod­no se­de­li Skri­palj i nje­go­va ćer­ka, taj da bi ih otro­vao mo­rao je da ima za­štit­nu ma­sku, gu­me­no ode­lo i ru­ka­vi­ce. Mo­žda je ta­ko ob­u­čen iza­šao iz tak­si­ja, ili auto­bu­sa i pro­še­tao gra­dom? Ka­kva la­kr­di­ja od sce­na­ri­ja…

(Politika)

KOMENTARI2 komentara

  1. Velika Metla says:

    Pričaj ti šta ti god volja ali teletabisi na zapadu veruju u izjave njihovih politikanata čak i onda kad bi im rekli da krava daje crno mleko! Naravno ne svi,ali OGROMNA većina DA! Retki su na zapadu koji nisu verovali lažima o iračkim i libijskim hemijskim otrovima! To što ta marva na zapadu veruje svojim politikantima proizilazi iz toga što je tome narodu,rulji,lakše da tako prihvate nego da istražuju da li je to stvarno tako! A i beže od lične odgovornosti! I najvažnija stvar,dok god imaju dobar standard,koji im obezbeđuju njihovi politikanti pljačkajući po svetu,oni se neće buniti protiv njih!

  2. Makeridov says:

    Bitanga i siledžija se ne odvraćajući demantovanjem, argumentovanjem,pregovaranjem , već - patosiranjem. Ko može. Zato Rusi greše.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *