МИРОСЛАВ ЛАЗАНСКИ: Какав рат води Меланија Трамп

MIROSLAV LAZANSKI: Kakav rat vodi Melanija Tramp

18 novembra 2018

Piše: Miroslav Lazanski

Ne­ki bi re­kli da je Slo­ven­ka ote­ra­la Hr­va­ti­cu sa me­sta za­me­ni­ce sa­vet­ni­ka za na­ci­o­nal­nu bez­bed­nost ame­rič­kog pred­sed­ni­ka Do­nal­da Tram­pa. Te­o­ret­ski gle­da­no iz bal­kan­skog ugla to je isti­na, ali u prak­si obe da­me su, pre sve­ga, Ame­ri­kan­ke. Isti­na, sa­da već biv­ša za­me­ni­ca sa­vet­ni­ka za na­ci­o­nal­nu bez­bed­nost, Mi­ra Ri­kar­del, bi­la je vi­še Hr­va­ti­ca ne­go što se mo­glo oče­ki­va­ti od lič­no­sti na ta­ko vi­so­koj po­zi­ci­ji u Va­šing­to­nu, u sva­koj pri­li­ci is­po­lja­va­la je ja­snu i sna­žnu sr­bo­fo­bi­ju, no s ob­zi­rom  na po­ro­dič­nu, usta­šku, pro­šlost to i ni­je bi­lo iz­ne­na­đu­ju­će.

Ono što je iz­ne­na­đu­ju­će je­ste da je ste­pen za­la­ga­nja za „srp­sku stvar” kod Ame­ri­ka­na­ca, po­re­klom Sr­ba, ka­da se na­đu na po­zi­ci­ja­ma od­lu­či­va­nja u SAD, da­le­ko ma­nji ne­go kod Hr­va­ta ko­ji se na­đu u slič­nom po­lo­ža­ju. O Al­ban­ci­ma da i ne go­vo­rim.Da­kle, Me­la­ni­ja Tramp ni­je do­zvo­li­la Mi­ri Ri­kar­del splet­ka­re­nje u Be­loj ku­ći, ne­do­lič­no po­na­ša­nje pre­ma pod­re­đe­ni­ma i oda­va­nje in­for­ma­ci­ja iz Be­le ku­će me­di­ji­ma. Go­spo­đa Tramp je po­stu­pi­la kao pra­va da­ma, ona ne tr­pi bal­kan­ski pri­mi­ti­vi­zam, i glav­na lo­bist­ki­nja Hr­vat­ske u Va­šing­to­nu mo­ra­će da tra­ži dru­gi po­sao. Za Sr­bi­ju je Mi­ra Ri­kar­del uči­ni­la do­volj­no šte­te i u Pen­ta­go­nu i u Stejt de­part­men­tu. Hva­la go­spo­đi Me­la­ni­ji Tramp.

No, slu­čaj „Mi­ra Ri­kar­del” iza­zi­va set pi­ta­nja: ko su sve lo­bi­sti srp­skih in­te­re­sa u Va­šing­to­nu? Ka­da se kod nas, pre osam go­di­na, po­ve­la po­lu­jav­na ras­pra­va ka­ko pla­ti­ti lo­bi­ste u Kon­gre­su SAD ni­ko se ni­je  za­pi­tao je­su li gra­đa­ni uop­šte volj­ni da u ono vre­me ve­li­ke eko­nom­ske kri­ze odva­ja­ju od svo­jih pla­ti­ca 100.000 do­la­ra me­seč­no za kom­pa­ni­ju „Po­de­sta gru­pa”, ko­ja je opet ima­la i po­di­zvo­đa­ča ra­do­va, fir­mu „Ro­bert Vajt”, ko­ju je „Po­de­sta” an­ga­žo­va­la da lo­bi­ra za Sr­bi­ju u ame­rič­kom Kon­gre­su. Ugo­vor o lo­bi­ra­nju sklo­pljen je iz­me­đu „Po­de­sta gru­pe” i Vla­de Sr­bi­je 1. ok­to­bra 2011. na pe­ri­od od go­di­nu da­na.

Ka­ko i za­što je taj ugo­vor sklo­pljen baš uoči po­čet­ka pred­iz­bor­ne kam­pa­nja u Sr­bi­ji, to oči­to i ni­je bi­lo slu­čaj­no baš ta­da. O dru­gim de­ta­lji­ma  ugo­vo­ra jav­nost u Sr­bi­ji ni­je ni­šta zna­la, kao što jav­nost ne­ma poj­ma šta su u ra­ni­jem pe­ri­o­du ura­di­le ne­ke dru­ge lo­bi­stič­ke kom­pa­ni­je u Va­šing­to­nu, a ko­je je u ra­ni­jim pe­ri­o­di­ma an­ga­žo­va­la Vla­da Sr­bi­je. Ko­li­ko je tu pa­ra po­tro­še­no i ko­ji su re­zul­ta­ti tog lo­bi­ra­nja – po­sla u ko­rist Sr­bi­je? Je­su li ti ra­ni­ji ugo­vo­ri is­te­kli, ili su pre­ki­nu­ti zbog oči­tog ne­u­spe­ha u lo­bi­ra­nju? Ko je po­sre­do­vao sa ame­rič­ke, a ko sa srp­ske stra­ne? Jer, i to je lo­bi­ra­nje gro­mo­gla­sno na­ja­vlje­no, i on­da se u ti­ši­ni uga­si­lo.
Mi­slim da je Sr­bi­ja sa stra­te­škim lo­bi­ra­njem u Va­šing­to­nu za­ka­sni­la naj­ma­nje 28 go­di­na, iako je na­ja­vlje­no ka­ko će po­sao „Po­de­sta gru­pe” bi­ti „da olak­ša ostva­ri­va­nje stra­te­gij­skih ci­lje­va Sr­bi­je, da omo­gu­ći raz­voj ko­ri­snih i efi­ka­snih od­no­sa Sr­bi­je i SAD, da za­stu­pa srp­ske in­te­re­se u svim re­le­vant­nim i eko­nom­skim ame­rič­kim in­sti­tu­ci­ja­ma”.

Ko je to u Be­o­gra­du mo­gao da pra­ti i iz­me­ri da li to lo­bi­sti kom­pa­ni­je „Po­de­sta gru­pe” u Kon­gre­su efi­ka­sno i plo­do­no­sno ra­de, da li to vre­di baš 100.000 do­la­ra me­seč­no, to ni Bog ne zna. Isti­na, za te pa­re se u Kon­gre­su od lo­bi­sta i ne mo­že do­bi­ti ne­što gran­di­o­zno, za­pra­vo ve­li­ko je pi­ta­nje mo­že li Sr­bi­ja da­nas pre­ko lo­bi­ra­nja do­bi­ti bi­lo šta zna­čaj­ni­je od, re­ci­mo, pri­je­ma u Be­loj ku­ći i sli­ka­nja u fo­te­lja­ma Oval­nog sa­lo­na. Even­tu­al­nom srp­skom obra­ća­nju sa go­vor­ni­ce u Kon­gre­su mo­ra­lo bi da pret­ho­di srp­sko di­rekt­no pri­zna­nje dr­žav­ne sa­mo­stal­no­sti Ko­so­va. Ula­zak Sr­bi­je u EU u da­na­šnjim, a po­go­to­vu u okol­no­sti­ma kroz se­dam do de­set go­di­na, za­vi­si­će pre sve­ga od sta­nja u EU u tom tre­nut­ku, a ne od do­bre vo­lje Va­šing­to­na.

Da li smo on­da u stra­te­škom lo­bi­ra­nju i stra­te­ški za­ka­sni­li? Za­ka­sni­li smo, jer sve stra­te­ške stva­ri za Sr­bi­ju od­lu­če­ne su pre do­sta go­di­na. Sa­da sa­mo spa­sa­va­mo što se spa­si­ti mo­že. A stra­te­ška bu­duć­nost Sr­bi­je ne ku­pu­je se u Va­šing­to­nu pre­ko lo­bi­stič­kih ku­ća, ona se ku­je i gra­di u sr­ci­ma i umo­vi­ma gra­đa­na Sr­bi­je. Jer, ka­ko da lo­bi­sta ob­ja­sni srp­sku isto­ri­ju i srp­ske in­te­re­se na Ko­so­vu ne­kom ge­ne­ra­lu u Pen­ta­go­nu, ili ne­kom drč­nom kon­gre­sme­nu u Va­šing­to­nu? Ka­da Ame­ri­ka­nac, ako mu se svi­di ne­ki isto­rij­ski spo­me­nik u Evro­pi, ku­pi ga, ra­sta­vi na de­lo­ve i od­ve­ze u Ame­ri­ku i ta­mo sa­sta­vi. Ko­li­ko je sa­mo sta­rih fran­cu­skih dvo­ra­ca iz do­li­ne Lo­a­re za­vr­ši­lo u Tek­sa­su. Za Ame­re isto­ri­ja ne zna­či mno­go. Po­go­to­vo ako ni­je nji­ho­va.

Po­ne­što znam ka­ko funk­ci­o­ni­še je­di­na in­du­stri­ja u Va­šing­to­nu, in­du­stri­ja po­li­ti­ke, od Pen­ta­go­na do Stejt de­part­men­ta i Kon­gre­sa. Lič­ne ve­ze, kok­te­li, rad­ni ruč­ko­vi i ve­če­re, ka­bi­ne­ti sa sa­go­vi­ma u ko­je va­še ci­pe­le upa­da­ju do ča­ra­pa, ma­ha­go­ni i mer­mer, sta­klo i pri­gu­še­ne žuć­ka­ste sto­ne lam­pe. Sku­po­ce­ne por­ce­lan­ske šo­lje za ja­ku ame­rič­ku ka­fu, pre­div­ne se­kre­ta­ri­ce i mla­đa­ni sa­vet­ni­ci ko­ji o Sr­bi­ji zna­ju sa­mo „o Du­brov­ni­ku, Go­spi od Me­đu­gor­ja, pa on­da Ti­to, pa Mi­lo­še­vić, even­tu­al­no Ka­ra­džić i Mla­dić”. On­da vas po­zo­vu na ve­če­ru u Džordž­ta­un i on­da sva­ko pla­ti svoj ra­čun. I sve uz lju­ba­zne osme­he, su­per­do­ma­ćin­ski i pri­ja­telj­ski, po­li­tič­ka ko­rekt­nost na­pro­sto iz­vi­re iz sva­ke re­če­ni­ce do­ma­ći­na ko­ji, na­rav­no, zna sve o Sr­bi­ji. Po­sle sed­ne­te u avi­on, pro­bu­di­te se u Evro­pi i shva­ti­te ame­rič­ki film…

(Politika)

BONUS VIDEO – LAZANSKI: Ovo je moja nepoznata životna priča

KOMENTARI9 komentara

 1. Deda Micko says:

  Nekad si sve znao o ruskim avionima, a sada si postao strucnjak za americke zenice, eh Lazo Lazane, odvratni covece.

  • SLAVKO-KNIN says:

   Majkane Lazanjski je vrlo pametan cojek tako da on zna sta govori.Ova Hrvatica je bila na Ruskoj vezi u Bjeloj kuci.Zanimljivo je to da je Tudjman bas preko nje vrsijo uticaj na Bjelu kucu.Ako znamo da je Tudjman bijo Ruski agent ki Milosevic jasno je za koga je ova Hrvatica radila.To est ko je njen stvarni gazda bijo.Jopet da napomenem Ustaski pokret i VMRO je osnova NKVD tacnije Kominterna zarad borbe protiv Srba i Jugoslavije.Ova Hrvatica to est njen Caca je sigurno bijo naka NDH glavesina sa jakim vezama sa Stevom Krajacicem i Kominternom.Tako da je bila infiltrirana u Americku administraciju dugo godina i obavljala poslove za Hrvatsku odnosno za Rusiju.Jer Rusiji je krajni cilj bijo rusenje Jugoslavije sta su Tudjman i Milosevic obavili.

   • Roy says:

    Ni jedan rat ni revolucija nisu poceli bez blagoslova i odobrenja iz Londona. Starobabilonska ekipa se preko Starog Egipta i Rima preselila u London. Tamo je centar svjetskog zla. Oni su Rusima unistili drzavu i pobili milione ljudi, a ti ljigo pljujes po kostima slovenskog naroda. Idi u London pa uzivaj medju stokom sotonskom kao sto si i sam.

 2. Budi Bog s nama says:

  E, znam ja kakav rat vodi, sa kreme i pomade i ukrasi, da napuni žena svoj mali ženski budžet, jer joj ona glavata somina više neda ništa pa mora sama da se izbori za kućni profit, a žena je manekenka uvek bila, pa se snalazi sa ovaj genetski piroćanac pored nje.

 3. Velika Metla says:

  Melanija kao i svako žensko živi po sistemu USE,NA SE;PODA SE ! I ništa tu čudno i strašno nema!

 4. ZORICA says:

  Baš ste odvratni,zavidni i neobjektivni.Čovek ima bogatu i vrlo interesantnu biografiju. Sve čestitke gospodinu Lazanskom.

  • SLAVKO-KNIN says:

   Zorca to ija velim da Lazanjski u macome prstu drzi sve od vojske i politike do zena.Pogledaj kaka je to faca od cojeka?????Presa ja odavno 60 godina a ribe se i dan danas nanjga pale.Ja sam njegova totalna suprotnost uprdijo sam 52 godine i jos se njesam ozenijo.A niti sam faca ki Lazanjski zube sam do 30 godine sve pogubijo ostalo mi jos par zuba u ustima.Inace svaku emisiju Lazanjskog pratim na Sputnjiku ima cojek svoju emisiju tamo.Volim pratiti Sputnjik jer Sputnjik nije Ruski medij.Vec je pro Zapadni samo je usminkan da djeluje ki da je Ruski a nije Ruski.

   • Roy says:

    Imas taman dovoljno zuba da jedes g. Vise ti ni ne treba.

 5. mile says:

  Koji lobisti, koji dolari, ako ne znaš ko si i šta si i šta hoćeš !Treba ovdje naša vlast znati kad reći DA a kad NE, a ne stalno prihvatati ucjene.Ako se odekneš sebe, kako ćeš poštivati drugoga.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *