ПАНИКА У БРИСЕЛУ: Ујединили се десничари ЕВРОПЕ и почињу рушење ЕУ!

PANIKA U BRISELU: Ujedinili se desničari EVROPE i počinju rušenje EU!

9 februara 2016

Anhang128_1454059936172208Posle dogovora u Milanu: Štrahe, Marin Le Pen i Salvini

Ekstrem­noj de­sni­ci u Evro­pi sve ide na­ru­ku. Ma­sov­ni pri­liv iz­be­gli­ca sa Bli­skog is­to­ka, iz Av­ga­ni­sta­na i Afri­ke, ne­slo­ga u Evrop­skoj uni­ji u pro­na­la­že­nju za­jed­nič­kog, evrop­skog od­go­vo­ra na ve­li­ku „se­o­bu na­ro­da u 21. ve­ku”, ne­u­spe­šno pri­la­go­đa­va­nje tra­di­ci­o­nal­nih po­li­tič­kih stra­na­ka i po­kre­ta sa­vre­me­nim iza­zo­vi­ma – sa­mo su ne­ki od raz­lo­ga da eks­trem­ni de­sni­ča­ri za­do­volj­no tra­lja­ju ru­ke.

Po­pu­lar­nost eks­trem­ne de­sni­ce u Evro­pi ne­sum­nji­vo je u po­ra­stu. Nji­ho­ve za­pa­lji­ve pa­ro­le pro­tiv „pr­lja­vih stra­na­ca”, „la­žne de­mo­kra­ti­je”, „ne­spo­sob­ne EU”, „iz­daj­nič­kih vla­da”, uz zah­te­ve za no­vo „či­ta­nje i tu­ma­če­nje isto­ri­je”, osva­ja­ju pro­stor i pre­te da ozbilj­ni­je pro­me­ne sa­da­šnji evrop­ski po­li­tič­ki mo­za­ik.

Kra­jem ja­nu­a­ra na se­ve­ru Ita­li­je, u Mi­la­nu, odr­žan je sa­sta­nak is­tak­nu­tih pred­stav­ni­ka eks­trem­ne de­sni­ce u Evro­pi. Do­ma­ćin bio je li­der ita­li­jan­ske Se­ver­ne li­ge Ma­teo Sal­vi­ni, a nje­go­vi go­sti bi­li su Hajnc Kri­sti­jan Štra­he – pr­vi čo­vek austrij­ske Slo­bo­dar­ske par­ti­je – Ma­rin le Pen, „ga­zda­ri­ca” fran­cu­skog Na­ci­o­nal­nog fron­ta, i Tom van Gri­ken, po­sla­nik u Evrop­skom par­la­men­tu iz bel­gij­ske po­pu­li­stič­ko-de­sni­čar­ske stran­ke Va­lams be­lang.

„Mi smo bu­duć­nost, je­di­na na­da za gra­đa­ne u na­šim dr­ža­va­ma, mi smo ga­ran­ti bez­bed­no­sti”, iz­ja­vio je tri­jum­fal­no po­sle mi­lan­skog sa­stan­ka Hajnc Kri­sti­jan Štra­he. „Sa­mo onaj ko vo­li svo­ju otadž­bi­nu mo­že da vo­li i dru­ge dr­ža­ve.”

Ko­men­ta­ri­šu­ći naj­no­vi­ja do­ga­đa­nja u Evro­pi, ovi eks­trem­ni de­sni­ča­ri su se slo­ži­li da je „Šen­gen­ski spo­ra­zum mr­tav”.

„Ka­da jed­na le­vi­čar­ska vla­da, kao što je ova u Šved­skoj, od­lu­či da pro­te­ra 80.000 lju­di za­to što im ni­je odo­bren azil, on­da to zna­či da je ’Šen­gen’ mr­tav”, za­klju­čio je Ma­teo Sal­va­ni.

On se za­lo­žio da Ita­li­ja od­mah za­tvo­ri svo­je gra­ni­ce pre­ma Austri­ji i Slo­ve­ni­ji.

„Uko­li­ko Ita­li­ja osta­ne je­di­na dr­ža­va ko­ja ne kon­tro­li­še svo­ju gra­ni­cu, to zna­či da će svi mi­gran­ti do­ći u na­šu ze­mlju”, sma­tra Sal­vi­ni.

 

Go­šća iz Fran­cu­ske je u Mi­la­nu bi­la naj­o­štri­ja. Ma­rin le Pen je op­tu­ži­la „lo­bi iz Bri­se­la” da ko­ri­sti ma­sov­ni do­la­zak iz­be­gli­ca ka­ko bi „osi­ro­ma­šio ze­mlje čla­ni­ce” i „ra­zo­rio evrop­sku ci­vi­li­za­ci­ju”.

„Evrop­ska uni­ja je po­li­tič­ka i ljud­ska pre­va­ra”, po­ru­či­la je iz Mi­la­na Ma­rin le Pen.

Ko­men­ta­ri na ova­kve po­ru­ke su ne­po­treb­ni. Eks­tre­mi­sti sa de­sni­ce su, ne­sum­nji­vo, pro­ce­ni­li da je do­šao nji­hov tre­nu­tak, ski­nu­li su ru­ka­vi­ce i „uda­ra­ju” iz sve sna­ge. Pra­vih od­go­vo­ra na nji­ho­ve za­pa­lji­ve pa­ro­le za­sad ne­ma, a od­je­ci su po­volj­ni: po­pu­lar­nost eks­tre­mi­sta ra­ste i sve su bli­ži kor­mi­lu vla­sti.

Gert Vil­ders ili po­li­tič­ka zlo­u­po­tre­ba pa­tri­o­ti­zma

Ako iko ta­ko upor­no ma­ni­pu­li­še poj­mom pa­tri­o­ti­zma pro­tu­ra­ju­ći pod njim mr­žnju pre­ma dru­gim na­ro­di­ma i flo­sku­le o su­per­i­or­no­sti sop­stve­ne na­ci­je, to je on­da sva­ka­ko Gert Vil­ders, li­der ho­land­ske par­ti­je Slo­bo­da. Šta se krč­ka u ku­hi­nji ovog de­sni­ča­ra, ko­jem se, iz­me­đu osta­log, pri­pi­su­je bi­ser da je iz­me­đu Ku­ra­na i „Majn kamp­fa” sta­vio znak jed­na­ko­sti, vi­di se iz nje­go­vog naj­no­vi­jeg ma­ni­fe­sta, ob­ja­vlje­nog pre ne­ko­li­ko da­na, u ko­jem po­zi­va na bu­đe­nje „pa­tri­ot­skog pro­le­ća”. Evo ne­kih de­ta­lja iz tog urat­ka:

„Za­pad­nja­ke su nji­ho­ve eli­te de­ce­ni­ja­ma ube­đi­va­le da je mul­ti­kul­tu­ral­nost vr­li­na, a pa­tri­o­ti­zam stvar pro­šlo­sti… Eli­te apla­u­di­ra­ju po­li­ti­ča­ri­ma po­put ne­mač­ke kan­ce­lar­ke An­ge­le Mer­kel. Pred­sed­nik Oba­ma po­zdra­vlja nje­no li­der­stvo. Ma­ga­zin ’Tajm’ ju je na­zvao ’kan­ce­lar­kom slo­bod­nog sve­ta’, i to sa­mo zbog jed­nog raz­lo­ga. Za­to što je glu­pa­vo pro­da­la bez­bed­nost i bla­go­sta­nje svog na­ro­da za hor­de uglav­nom mu­ških pu­sto­lo­va (sa Bli­skog is­to­ka) ko­ji ra­di­je ži­ve na ra­čun ne­mač­kih po­re­skih ob­ve­zni­ka, ume­sto da se bo­re za svo­ju ze­mlju.”

Zlo­kob­ni ton Vil­der­so­vom ape­lu nje­mu slič­nim „pa­tri­o­ti­ma” da­je stal­no in­si­sti­ra­nje na su­per­i­or­no­sti za­pad­njač­ke ci­vi­li­za­ci­je za­sno­va­ne na hri­šćan­stvu i ju­da­i­zmu nad onom u ko­ju je utkan islam. Za nje­ga je sek­su­al­no na­pa­stvo­va­nje Ne­mi­ca u no­vo­go­di­šnjoj no­ći u Kel­nu „ne­mač­ki sek­su­al­ni 11. sep­tem­bar”, a kri­ve su, na­rav­no, iz­be­gli­ce, bez iz­u­zet­ka.

On, me­đu­tim, pri­lič­no pre­ci­zno da­je di­jag­no­zu da je u Evro­pi, iz­nu­re­noj eko­nom­skom i iz­be­glič­kom kri­zom, na­stu­pio pri­lič­no po­vo­ljan tre­nu­tak za lan­si­ra­nje ide­o­lo­gi­je o spolj­nim ne­pri­ja­te­lji­ma. Nje­gov po­ziv da 2016. bu­de go­di­na u ko­joj će se otvo­ri­ti no­vo, „pa­tri­ot­sko” po­gla­vlje, zvu­či opa­sni­je ne­go ina­če.

„Od­vrat­na i ne­pod­no­šlji­va” al­ter­na­ti­va

To što par­ti­ja Al­ter­na­ti­va za Ne­mač­ku (AfD) ra­di u de­ba­ti o iz­be­gli­ca­ma je­ste ne­hu­ma­no, ne­pod­no­šlji­vo i okrut­no. Ovo ni­je re­kao ni­ko iz vla­da­ju­će ne­mač­ke ko­a­li­ci­je, či­jem de­mo­hri­šćan­skom de­lu AfD sve vi­še uzi­ma bi­ra­če, već eko­no­mi­sta Bernd Lu­ke, biv­ši pred­sed­nik AfD-a, ko­ju ju je 2013. osno­vao pre sve­ga kao par­ti­ju ko­ja se bo­ri pro­tiv evra. Ova po­pu­li­stič­ka de­sni­čar­ska stran­ka je pre tri go­di­ne uma­lo ušla u Bun­de­stag, osvo­jiv­ši 4,7 od­sto gla­so­va, a bu­du­ći da se pro­šle go­di­ne po­de­li­la, pri če­mu je iz nje iza­šla ve­ći­na osni­va­ča, ana­li­ti­ča­ri su joj pred­vi­đa­li pro­past.

Ali, ka­da su iz AfD iza­šli ugled­ni li­be­ral­ni eko­no­mi­sti, za­o­ku­plje­ni mr­žnjom pre­ma evru i že­ljom da Ne­mač­ka iza­đe iz evro­zo­ne, osta­tak stran­ke je pre­u­zeo oštar an­ti­i­zbe­glič­ki kurs u ko­jem ak­tu­el­na pred­sed­ni­ca stran­ke Fra­u­ke Pe­tri za­go­va­ra da po­li­ci­ja na gra­ni­ca­ma pu­ca na iz­be­gli­ce. Ka­da je u ju­lu 2015. sme­njen, Lu­ke je re­kao da je stvo­rio ču­do­vi­šte, a da­nas is­ti­če da je po­li­ti­ka AfD-a „od­vrat­na” i da par­tij­sko vođ­stvo „ni­je za­u­sta­vi­lo ovu ra­di­ka­li­za­ci­ju već ga je po­spe­ši­lo”.

I dok Lu­ke sma­tra da ovu po­li­ti­ku „ne že­le lju­di u Ne­mač­koj”, sve an­ke­te uka­zu­ju da je po­pu­lar­nost AfD-a sa tri od­sto, ko­li­ko je imao pro­šlog le­ta, sa­da po­ra­sla na oko 13 od­sto, što ga či­ni tre­ćom stran­kom po po­pu­lar­no­sti u Ne­mač­koj.

AfD se­be vi­di kao pri­rod­nog part­ne­ra isla­mo­fo­bič­nog Po­kre­ta Evro­plja­na pro­tiv isla­mi­za­ci­je Za­pa­da (Pe­gi­da), a ka­ko oce­nju­je po­li­tič­ki ma­ga­zin „Špigl”, vi­še od mi­li­on iz­be­gli­ca u ze­mlji de­lu­je kao „ka­ta­li­za­tor no­vog de­snog po­kre­ta”, ko­ji oku­plja kon­zer­va­tiv­ne gra­đa­ne ko­ji su po­sled­njih go­di­na ose­ti­li da ih eta­bli­ra­ne par­ti­je vi­še ne pred­sta­vlja­ju.

(Politika)

KOMENTARI5 komentara

 1. M.Marko says:

  EU je i tak unistena cim se neke clanice povlace znaci tu je to.Cinjenica da su sve nove EU Drzave u bankrotu.Kakvi su tu ciljevi u opste?

 2. ZoranZg says:

  Neki dan sam gledao Milomira Marića na vto centar....u jednom djelu priče je rekao kako je Sarkozy bio na prijemu kod Putina( na njegov poziv) i kako je Putinova želja postavit njega za predsjednika jer desnica preuzima birače u Francuskoj...Šta to točno znači...ina li smisla ili Marić jednostavno laže

 3. Harry Neron says:

  Šaka jada. Neka najprije svako u svojoj državi bude barem spodobna oporba a onda neka maštaju o EU pričama.

 4. pravdaa says:

  Marić je MASONSKA SPODOBA koju su i masoni izbacili iz svojih redova retka pojava ali dešava se.

 5. Milan CG says:

  "A krive su NARAVNO izbjeglice" napisa ironičnim tonom. Nego ko je? Možda te žene što šetaju sopstvenim gradom.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *